Latex Samt 10

Svilenkasta mat latex boja. Klasa otiranja na mokro 1, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778.

Primjena

Za unutarnje premaze izložene opterećenjima, sa svilenkastim mat površinskim finišom. Posebno je prikladna kao premaz na strukturiranim podlogama, npr. za premazivanje grubih, reljefnih i štampanih tapeta kao i Capaver zidnih obloga sa staklenim pletivom.

Osobine materijala

 • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
 • ne sadrži aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
 • difuzivna
 • sd-vrijednost < 0,2 m
 • zadržava strukturu
 • lako se obrađuje
 • minimalna emisija štetnih tvari, ne sadrži otapala
 • jako dobro se čisti i otporna je na dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje u kućanstvu na bazi vode

Baza materijala

Latex disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardna roba: 12,5 l
 • ColorExpress: 5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela
Nijansira se sa AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben ili CaparolColor Vollton- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
Latex Samt 10 se na ColorExpress sistemu može mašinski nijansirati prema svim ton kartama na tržištu. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Briljantne, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć.
Stoga se kod tih nijansi preporučuje prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

Stepen sjaja

Svilenkasto mat (prema DIN EN 13 300).

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 1, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odn. 140 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund odn. CapaSol.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz zavisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom prema pravilu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom, valjkom i prskanjem Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Ugao prskanja: 50°
Mlaznica: 0,021–0,025"
Pritisak prskanja: 150–180 bar

Nespri-TEC postupak prskanja:
Latex Samt 10 se može obrađivati Nespri-TEC postupkom prskanja uz smanjeno stvaranje maglice, ali ipak ne potpuno bez stvaranja maglice od prskanja. Za površinu: ugao prskanja: 30°/mlaznica: specijalna Nespray dvostruka mlaznica 0,016–0,019"; za "bešnajdanje": Ugao prskanja 20°/mlaznica: 0,013" Nespray specijalna mlaznica. Udaljenost od podloge treba iznositi najviše 30 cm, a ako se to ne može ostvariti, potrebno je staviti nastavak odnosno produžetak za mlaznicu kompanije Wagner. Temperaturu materijala automatski regulira Nespray-Airless uređaj. Pritisak zatvaranja mlaznice (zatvoreni pištolj za prskanje) se podešava na uređaju na plavo označenom području. Pritisak za prskanje (otvoreni pištolj za prskanje) se tada nalazi u zeleno označenom području. Čišćenje uređaja za rad vodom.

Sistem nanošenja

Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Latex Samt 10, razrjeđenim s najviše 5% vode.
Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 140 ml/m2  po nanosu. Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka, suho po površini i može se obrađivati nakon 4 – 6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih slojeva premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Certifikat

 • Certifikat o testiranju štetnih tvari unutarnje zidne boje
 • Ispitivanje otpornosti na dezinfekcijska sredstva

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks. 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon).

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list