Impresum

Caparol Sarajevo d.o.o. 
Binježevo b.b 
71240 Hadžići 
Bosnia and Herzegovina

Telefon: +387 33 428 265
Telefaks: +387 33 420 184
E-mail: info@caparol.ba


Direktor: 
dipl.ing.arh: Edhem Šabić


ID broj 200105090009
Sjedište: Binježevo b.b, 71240 Hadžići
Općinski sud Darmstadt HRB 88725


© 1999-2022 DAW SE. Sva prava pridržana.


Pravne upute

Svi sadržaji ove internetske stranice te njeno oblikovanje vlasništvo su DAW SE. Zaštićeni su autorskim pravom ili drugim zaštitnim pravima. Mi smo saglasni s preuzimanjem sadržaja, ako je ono namijenjeno isključivo privatnoj upotrebi korisnika. Međutim, za preuzimanje priređenih sadržaja za druge svrhe potrebna je prethodna saglasnost DAW SE. Upozoravamo pritom da sadržaji obuhvaćeni internetskim stranicama djelomice mogu podlijegati zaštitnim pravima trećih, koji su nam ih stavili na raspolaganje. Ovom se internetskom stranicom korisnicima ne daju nikakva licencna prava na autorskim ili drugim zaštitnim pravima koja su u njoj sadržana.

Ovu informativnu ponudu nastojimo stalno proširivati i aktualizirati. Ne možemo ipak preuzeti garanciju za aktuelnost, funkcionalnost, kvalitetu, dostupnost ili cjelovitost naših internetskih stranica. Isključeni su zahtjevi za naknadu po osnovu garancije koji nastaju korištenjem ove internetske stranice, osim ako se ne temelje na predumišljaju ili grubom nemaru te na ugrožavanju života, tijela ili zdravlja.

Na našim internetskim stranicama nalaze se poveznice prema drugim stranicama na internetu. Izričito upozoravamo da nemamo nikakvog uticaja na oblikovanje i sadržaj stranica na koje se može povezivati. Prema tome ne možemo preuzeti garanciju za aktuelnost, ispravnost, cjelovitost ili kvalitetu informacija koje sadrže i ovime se izričito distanciramo od svakog sadržaja povezanih stranica. Ova izjava vrijedi za sve poveznice prema vanjskim stranicama koje su kod nas sadržane i za njihove sadržaje.