Caparol
Caparol

Izjava o zaštiti podataka

1. Ime i adresa voditelja obrade

Društvo u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih zakona o zaštiti podataka koji su na snazi ​​u državama članicama Europske unije Zakona o zaštiti podataka Europske unije i drugih odredbi koje imaju značaj zaštite podataka je društvo navedeno u impresumu (u daljnjem tekstu: „mi” odn.  „nas” ili „naši”).

Obzirom na veličinu društva isto nije u zakonskoj obvezi određivanja voditelja obrade podataka.


2. Ime i adresa službe za zaštitu podataka

Caparol Sarajevo d.o.o.

71240 Hadžići,
Industrijska br. 27
tel: 00 387 33/428 265
fax: 00 387 33/420 184
e-mail: caparol@bih.net.ba

Ispitanik ima pravo u slučaju bilo kakvih pitanja ili prijedloga u vezi zaštite podataka obratiti se nama izravno ili našoj službi za zaštitu podataka.            


3. Definicije

Naša izjava o zaštiti osobnih podataka temelji se na definiranim pojmovima Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). Naša izjava o zaštiti osobnih podataka treba biti jednostavna, čitljiva i razumljiva. Kako bi to osigurali, unaprijed objašnjavamo pojmove koji se koriste:

• Osobni podatci

Osobni podatci su svi podatci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu „ispitanik”);  Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

• Ispitanik

Ispitanik je svaki pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji se osobni podatci obrađuju putem voditelja obrade.

• Obrada

Obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podatcima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

• Ograničavanje obrade

Ograničavanje obrade je označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

• Izrada profila

Izrada profila je svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.

• Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podatci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podatci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

• Voditelj ili voditelj obrade

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

• Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

• Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podatci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima.

• Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

• Privola

Privola ispitanika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.


4. Općenito o obradi podataka

Za nas je veliki prioritet zaštita podataka, sigurnost podataka i čuvanje tajne. Trajna zaštita Vaših osobnih podataka, Vaših podataka o poduzeću i Vaših poslovnih tajni za nas je osobito važna.

Načelno možete posjetiti našu internetske stranicu bez davanja osobnih podataka. U slučaju da koristite usluge našeg društva putem naše internetske stranice, to će zahtijevati navođenje Vaših osobnih podataka. U pravilu koristimo podatke koje ste nam dali i koje smo prikupili s internetske stranice. Te pohranjene podatke koristimo isključivo u vlastite svrhe, odnosno u svrhu realizacije i postavljanja naše internetske stranice i započinjanja, provođenja i realizacije ponuđenih usluga/ponuda putem internetske stranice (ispunjenje ugovora) i ne prosljeđujemo ih vanjskim trećim stranama, osim u slučaju naloga upravnog tijela.  U svim ostalim slučajevima pribavit ćemo Vašu zasebnu privolu.

Vaši osobni podatci obrađuju se u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka i sukladno propisima o zaštiti podataka specifičnim za pojedinu zemlju koji su i za nas važeći. Putem ove izjave o zaštiti osobnih podataka želimo Vas obavijestiti o vrsti, opsegu i svrsi osobnih podataka koje obrađujemo. Osim toga, putem ove izjave o zaštiti osobnih podataka Vas obavještavamo o Vašim pravima.

Proveli smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali primjerenu zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove internetske stranice. Stoga ova internetske stranica koristi SSL enkripciju u sigurnosne svrhe i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, npr. upiti putem obrasca za kontakt kojeg nam šaljete, a mi ga u svojstvu operatera internetske stranice primamo.  Enkriptirana veza se prepoznaje po promijeni adrese u pregledniku s "http://" na "https://" i po simbolu lokota u adresnoj liniji. Ako je aktivirana SSL enkripcija, treće osobe ne mogu pratiti podatke koje ste nam poslali. Unatoč  tome, prijenosi podataka putem interneta načelno pokazuju sigurnosne nedostatke, tako da se ne može jamčiti apsolutna zaštita.


5. Opće informacije o pravnim osnovama

Ako radi postupaka obrade osobnih podataka dobijemo privolu ispitanika, čl. 6. st. 1. toč. a EU Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) služi kao pravna osnova za obradu osobnih podataka.

Kod obrade osobnih podataka nužnih za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik ugovorna strana,  čl. 6. st. 1. toč. b OUZP služi kao pravna osnova.

To se također odnosi i na postupke obrade potrebne za radnje prije sklapanja ugovora.

Ako je obrada nužna radi poštivanja pravne obveze kojoj podliježe naše društvo, čl. 6.st. 1.toč. c OUZP služi kao pravna osnova.

Za slučaj da je obrada nužna radi zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe, čl. 6.st. 1. toč. d OUZP služi kao pravna osnova.

Ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa našeg društva ili treće strane i ako ti interesi, temeljna prava i slobode ispitanika ne prevladavaju nad prvim interesom ,čl. 6.st. 1. toč. f OUZP služi kao pravna osnova.


6. Opće informacije o brisanju podataka i trajanju pohrane

Osobni podatci ispitanika bit će izbrisani ili učinjeni nedostupnima čim prestane postojati svrha pohrane.  Pohrana isto tako mora biti izvršena ako je to predvidio europski ili nacionalni zakonodavac u odredbama uredbi Europske unije, zakonima ili drugim propisima kojima podliježe društvo. Činjenje podataka nedostupnima ili brisanje podataka izvršit će se nakon proteka razdoblja pohrane koje je propisano navedenim odredbama, osim ako ne postoji potreba daljnjom pohranom podataka radi sklapanja ili ispunjenja ugovora.


7. Bilježenje općih podataka i informacija

Naša internetska stranica svakim pristupom ispitanika ili putem automatiziranog sustava bilježi skup općih podataka i informacija. Ovi opći podatci i informacije pohranjeni su u zapisniku servera (log file).  Zabilježiti se mogu:  (1)  vrste i verzije preglednika koji se koriste (2) operativni sustav, (3) internetska adresa putem koje se ulazi na našu internetsku stranicu (tzv. refereri), (4) internetske podstranice koje se preko pristupnog sustava usmjeravaju na našu internetsku stranicu, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) pružatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) ostali slični podatci i informacije koji služe obrani u slučaju napada na naše IT sustave.

Kada koristimo ove opće podatke i informacije, ne donosimo zaključke u pogledu ispitanika. Ove informacije su potrebne kako bi  (1) isporučili točan sadržaj naše internetske stranice, (2) optimizirali sadržaj i oglašavanje naše internetske stranice,  (3)  osigurali trajnu funkcionalnost naših sustava informacijske tehnologije i tehnike naše internetske stranice i (4)  u slučaju cybernapada tijelima kaznenog progona pružili potrebne informacije. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije prikupljamo s jedne strane statistički i nadalje s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka u našem društvu kako bi u konačnici osigurali optimalnu razinu zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podatci sa servera (server log files) pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je naveo ispitanik.

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Čl.. 6 st. 1 toč.. f OUZP

(legitimni interes)

Privremena pohrana IP adrese od strane sustava  nužna je kako bi se omogućila isporuka internetske stranice na računalo korisnika. To zahtijeva pohranu IP adrese korisnika tokom korištenja.

Podatci će biti izbrisani u trenutku prestanka potrebe za postizanjem svrhe prikupljanja. U slučaju prikupljanja podataka radi pružanja usluga internetske stranice to će biti u trenutku završetka korištenja.

U slučaju pohrane u zapisnicima (log files), do toga dolazi nakon najviše sedam dana. Moguća je dodatna pohrana. U tom slučaju će IP adrese korisnika biti izbrisane ili udaljene tako da identifikacija klijenta koji je posjetio stranicu više nije moguća.
 

Ne, jer je strogo nužno za rad internetske stranice.


8.  Registracija na internetskoj stranici

Pri registraciji na našoj internetskoj stranici morate navesti osobne podatke. Unesene osobne podatke koristiti će društvo. Vrsta unesenih osobnih podataka koji se prikupljaju i pohranjuju isključivo za internu uporabu od strane društva i za vlastite potrebe proizlazi iz maske za unos koja se koristi kod registracije.  Možemo organizirati prijenos podataka na jednog ili više izvršitelja obrade, na primjer pružatelju IT usluga,  pružatelju usluga platnog prometa i pružatelju usluga logistike, koji osobne podatke isto tako koriste isključivo za određenu svrhu ispunjavanja svog naloga prema nama.

Kod registracije na našoj internetskoj stranici također pohranjujemo IP adresu koju Vam je dodijelio  Vaš pružatelj internetskih usluga (ISP), datum,  kao i vrijeme Vaše registracije. Pohrana ovih podataka u slučaju potrebe nam omogućuje razjašnjavanje počinjenih kaznenih djela i povrede autorskih prava. U tom je smislu pohranjivanje tih podataka potrebno radi našeg osiguranja i u našem je legitimnom interesu u smislu čl. 6. st. 1. toč. f) OUZP.  Prijenos tih podataka trećim stranama načelno neće uslijediti, osim u slučaju zakonske obveze prijenosa ili prijenos služi kaznenom progonu ili pokretanju postupaka.

Osim toga, svrha Vaših osobnih podataka koje ste nam dobrovoljno pružili tijekom registracije je nuđenje naših sadržaja ili usluga koje se, zbog prirode slučaja, mogu ponuditi samo registriranim korisnicima.

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Čl.. 6 st.. 1 toč.  b OUZP

(Izvršavanje ugovora)

Registracija korisnika je nužna radi izvršavanja ugovora s korisnikom ili radi poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora.

Odnosi se na slučaj tijekom postupka registracije radi izvršavanja ugovora ili radi poduzimana radnji prije sklapanja ugovora ako podatci više nisu potrebni za izvršavanje ugovora.

 

Čak i nakon sklapanja ugovora, može postojati potreba za pohranom osobnih podataka ugovorne strane radi ispunjavanja ugovornih ili zakonskih obveza

Kao korisnik imate mogućnost otkazivanja registracije u bilo kojem trenutku. Vaše pohranjene podatke možete  promijeniti u bilo kojem trenutku.

Ako su podatci potrebni za izvršavanje ugovora ili radi poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora, prijevremeno brisanje podataka moguće je samo ako se tome ne protive  ugovorne ili zakonske obveze.


9.   Obrazac za kontakt i kontakt putem e-pošte

Naša internetska stranica uključuje obrasce za kontakt, koji se mogu koristiti za elektronički kontakt. Ako korisnik prihvati ovu opciju, uneseni podatci bit će nam preneseni i pohranjeni. To su redovito podatci:

• Oslovljavanje *
• Titula
• Ime i prezime *
• Naziv tvrtke
• Poštanska adresa*
• Adresa e-pošte*
• Telefon
• Faks
• URL (Internet adresa)
• Predmet poruke
• Poruka *
* Obvezni podatci

U vrijeme slanja poruke pohranjuju se osim navedenog i sljedeći podatci:

• Datum i vrijeme slanja

Alternativno je moguć i kontakt putem navedene adrese e-pošte.  U tom će se slučaju pohraniti osobni podatci korisnika koji se preneseni putem e-pošte.

U tom pogledu podatci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Podatci se koriste isključivo za obradu konverzacije.

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Podatci iz obrasca za kontakt i kontakta putem e-pošte

Pravna osnova za obradu podataka kod upita putem obrasca za kontak i/ili putem e-pošte u pravilu je čl. 6 st.. 1. toč. b. OUZP

(Izvršavanje ugovora, poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora);

Čl. 6 st.. 1 toč. c. OUZP (Ispunjavanje pravne obveze, npr. odgovor na pitanja vezana uz zaštitu podataka) i

U preostalom dijelu čl. 6 st.. 1 toč. f. OUZP

(legitimni interes).

 

Obrada unesenih osobnih podataka putem maske za unos /e-pošte na internetskoj stranici služi nam isključivo radi obrade kod uspostave kontakta. U tome se nalazi nužan legitimni interes kod obrade podataka.

Ostali osobni podatci koji se obrađuju za vrijeme postupka slanja imaju  svrhu sprječavanja zlouporabe obrasca za kontakt i osiguranja sigurnosti naših IT sustava.

 

Podatci se brišu čim prestane potreba obrade radi postizanja svrhe. Kod osobnih podataka iz obrasca registracije za kontakt i podataka koji su dostavljeni putem e-pošte do brisanja dolazi nakon završetka odgovarajuće konverzacije s korisnikom. Konverzacija  završava kada se iz okolnosti može zaključiti da je predmetno činjenično stanje konačno riješeno.

 

Gore navedeno ne vrijedi ako korespondencija podliježe  trgovačkopravnoj obvezi pohrane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatni osobni podatci prikupljeni tijekom postupka pošiljanja bit će izbrisani najkasnije u roku od sedam dana.


10.    Promotivna pošta

Nadalje, pridržavamo pravo pohrane i korištenja Vaših osobnih podataka koje smo u okviru ugovornog odnosa primili od Vas u vlastite promidžbene svrhe, npr. radi dostave sličnih, zanimljivih ponuda i obavijesti o našim ponudama i uslugama i to poštom ili e-poštom, ako postoji podatak o adresi e-pošte i Vaša posebna privola za to.

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Pravna osnova za promidžbenu poštu je čl. 6 st. 1 toč. f OUZP (legitimni interes)

Pored izvršavanja ugovora je svrha prikupljanja i pružanje ciljne promidžbe kupcu prema njegovim interesima.

 

Podatci će biti izbrisani najkasnije 6 godina nakon posljednje narudžbe ili kontakta ili blokirani za  promidžbene svrhe (u slučaju daljnjeg postojanja obveze pohrane).

Opće pravo prigovora (vidi pod  prava ispitanika).


11. Zaštita podataka kod prijava za posao i postupku prijave za posao

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke kandidata u svrhu provođenja postupka prijave za posao. Obrada se također može izvršiti elektroničkim putem. To je osobito slučaj ako nam kandidat za posao  dostavlja odgovarajuću prijavnu dokumentaciju elektronskim putem, na primjer putem e-pošte. Ako sklopimo ugovor o radu s Vama kao kandidatom,  dostavljeni podatci bit će pohranjeni u svrhu realizacije radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako društvo s Vama kao kandidatom ne sklopi ugovor o radu, prijavna dokumentacija bit će automatski izbrisana šest mjeseci nakon objave odluke o odbijanju, pod uvjetom da se brisanje ne protivi bilo kakvim drugim legitimnim interesima društva. Drugi legitimni interes u tom smislu je na primjer teret dokazivanja u postupku prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije.

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Pravna osnova za obradu podataka kod upita putem obrasca za kontakt i/ili putem e-pošte u pravilu je čl. 6 st. 1 toč. b. OUZP

(Izvršavanje ugovora o radu, poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora);

Čl. 6 st. 1 toč. c. OUZP (Ispunjavanje pravne obveze, npr. odgovor na pitanja vezana uz postupak prijave za posao) i

U preostalom dijelu čl. 6 st. 1 toč. f OUZP

(legitimni interes) te

Ovlaštenja temeljem posebnih propisa kao što je kolektivni ugovor,  sporazum o radu, Zakon o porezu na dohodak itd. Također se upućuje na registar obrade odjela za osoblje/ljudske resurse

Ako sklapamo ugovor o radu s Vama kao kandidatom, dostavljeni podatci bit će pohranjeni u svrhu realizacije radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 

 

Ako društvo ne sklopi ugovor o radu s kandidatom, prijavna dokumentacija se automatski briše u roku od  šest mjeseci nakon objave odluke o odbijanju,  osim ako se brisanje  ne protivi drugim legitimnim interesima voditelja obrade.

Drugi legitimni interes u tom smislu je na primjer teret dokazivanja u postupku prema Zakonu o suzbijanju dikriminacije.

Samo opće mogućnosti prigovora i brisanja.


12.  Kolačići - opis i opseg obrade podataka

Za našu online ponudu - kao i na mnogim internetskim stranicama - koriste se kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na Vašem računalu i koje pohranjuju određene postavke i podatke za razmjenu putem naše online ponude putem Vašeg preglednika. Kolačić obično sadrži naziv domene preko koje je poslana datoteka s kolačićem, kao i informacije o starosti kolačića i alfanumeričkom identifikatoru.

Kolačići nam omogućuju prepoznavanje Vašeg računala i trenutnu dostupnost bilo kojih zadanih postavki.  Kolačići nam pomažu poboljšati online ponudu i ponuditi Vam bolju i personaliziranu uslugu.

Kolačići koje koristimo su tzv. kolačići korištenja (session cookies) koji se automatski brišu nakon završetka korištenja.

Osim toga, na našoj internetskoj stranici koristimo kolačiće koji omogućuju analizu ponašanja pregledavanja od strane korisnika.

Podatci prikupljeni na ovaj način pseudonimiziraju se tehničkim mjerama te stoga više nije moguće  povezivanje podataka s korisnikom. Podatci neće biti pohranjeni zajedno s drugim osobnim podatcima korisnika.

Prilikom pristupanja našoj internetskoj stranici, korisnici se putem istaknute obavijesti informiraju o  korištenju kolačića u svrhu analize i upućuju se na ovu izjavu o zaštiti podataka. Postavljanje kolačića možete odrediti u postavkama preglednika na sljedeće načine: obavještavanje i prihvaćanje po pojedinom slučaju; ili isključiti kolačiće za sve ili po pojedinom slučaju. Kod neprihvaćanja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice može biti ograničena. Sljedeće poveznice Vam pružaju informacije o tome kako na popularnim preglednicima možete omogućiti ili onemogućiti kolačiće:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Prihvaćate naše kolačiće ako ste aktivirali postavku kolačića ili ju niste onemogućili i nastavili koristiti našu internetsku stranicu.

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Čl. 6 st. 1 toč. f OUZP (legitimni Interes) za tehnički neophodne kolačiće.

U preostalom dijelu: čl. 6 st. 1 toč. a OUZP

(Privola)

 

Svrha korištenja tehnički neophodnih kolačića je olakšavanje korištenja internetske stranice korisnicima. Neke funkcije naše internetske stranice ne mogu biti ponuđene bez korištenja kolačića. Za njih je nužno da se preglednik može prepoznati i tokom prijeloma stranice.

Analitički kolačići se koriste u svrhu poboljšanja kvalitete naše internetske stranice i njenog sadržaja. Putem analitičkih kolačića saznajemo načine korištenja internetske stranice i stoga možemo kontinuirano optimizirati našu ponudu.

U tu svrhu naš legitimni interes leži u obradi osobnih podataka prema čl. 6 st. 1 toč. f. OUZP

Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika te se od tamo prenose na našu internetsku strancu. Stoga, kao korisnik, imate potpunu kontrolu nad korištenjem kolačića.

Promjenom postavki u internetskom pregledniku možete onemogućiti ili ograničiti prijenos kolačića. Već spremljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku. To se također može izvršiti automatski. Ako su kolačići onemogućeni za našu internetsku stranicu, moguće je da neke funkcije internetske stranice neće moći biti korištene u potpunosti.

Postavke preglednika ne mogu spriječiti prijenos Flash kolačića, ali im mogu deaktivirati promjenom postavki Flash Playera.
 

Osim toga, sljedeći kolačići trećih strana koriste se prilikom posjete našoj internetskoj stranici 


13. Kanali društvenih mjera,plug-ins i tracking alati


• Odredbe o zaštiti podataka vezanih uz uporabu i korištenje programskog dodatka (Plug-in) usluge Instagram

Na našoj internetskoj stranici koriste se društveni programski dodaci ( "Plug-in“) usluge Instagram kojom upravlja društvo Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD ( "Instagram"). Programski dodaci označeni su logotipom Instagrama, primjerice u obliku "Instagram kamere". Pregled  programskih dodataka Instagrama i njihov izgled naći ćete pod: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Kada pristupate stranici naše promidžbe koja sadrži takav programski dodatak,  Vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s serverima Instagrama.  Sadržaj programskih dodataka Instagram prenosi izravno u Vaš preglednik i intergrira na Vašu stranicu.  Integracijom Instagram prima informaciju da je Vaš preglednik pristupio odgovarajućoj stranici naše promidžbe, čak i u slučaju ako nemate profil na Instagramu ili  trenutno niste prijavljeni na Instagram. Vaš će preglednik izravno prenijeti te informacije  (uključujući Vašu IP adresu)  serveru Instagrama u SAD-u i tamo ih pohraniti. Ako ste prijavljeni na Instagram, Instagram odmah može povezati posjet našoj internetskoj stranici s Vašim Instagram profilom. Ako ste u interakciji s programskim dodacima, na primjer pritiskom na gumb "Instagram", odgovarajuća informacija također se prenosi izravno serveru Instagrama i tamo se pohranjuje.

Informacije će osim toga biti objavljene na Vašem Instagram korisničkom računu i tamo će biti prikazane Vašim kontaktima. Svrha i opseg prikupljanja i daljnje obrade i korištenja podataka od strane Instagrama te s time povezana prava i mogućnosti postavki radi zaštite Vaše sfere privatnosti proizlaze iz upute o zaštiti podataka Instagrama  pod:  https://help.instagram.com/155833707900388/.

Ako ne želite da Instagram  prikupljene podatke o našoj promidžbi odmah poveže s Vašim profilom na Instagramu, morate se prije posjeta internetskoj stranici odjaviti s Instagrama.  U potpunosti možete spriječiti učitavanje programskih dodataka (Plug-In) Instagrama s programskim dodatkom Add-Ons, npr. sa "NoScript" (http://noscript.net/).


• Odredbe o zaštiti podataka vezanih uz uporabu i korištenje programskog dodatka (Plug-In) Facebooka

Ova internetska stranica koristi društvene programske dodatke („Social Plug-in“) društvene mreže facebook.com,  kojom upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Programski dodaci prepoznatljivi su na jednom od Facebook logotipova  (bijelo slovo „f” na plavoj podlozi ili ikona „palac gore”) ili su označeni s  dodatkom „Facebook Social Plug-in”. Popis i izgled „Facebook Social Plug-in”-ova možete pogledati na http://developers.facebook.com/Plug-Ins.

Kada korisnik pristupa internetskoj stranici ove ponude koja sadrži takav dodatak, njegov preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebook serverima. Facebook prenosi sadržaj dodatka izravno u Vaš preglednik te ga integrira na internetsku stranicu. Pružatelj usluge dakle nema utjecaja na opseg podataka koje Facebook prikuplja pomoću ovog dodatka i stoga obavještava sudionike prema svojoj razini saznanja. (https://www.facebook.com/help/186325668085084):

Integriranjem dodataka Facebook prima informacije o pristupanju korisnika odgovarajućoj stranici ponude. Ako je korisnik prijavljen na Facebook,  Facebook može povezati posjet Facebook korisničkom računu. Ako sudionici stupaju u interakciju s dodacima, na primjer pritisnu gumb Like ili ostave komentar, odgovarajuća informacija s njihovog preglednika bit će izravno prenesena Facebook i tamo pohranjena.  Ako korisnik nije član Facebooka, ipak postoji mogućnost da će Facebook saznati i pohraniti njegovu IP adresu. Prema Facebooku, u Njemačkoj postoji mogućnost pohrane samo jedne anonimizirane IP adrese.

Svrha i opseg prikupljanja i daljnje obrade i korištenja podataka od strane Facebooka te s time povezana prava i mogućnosti postavki radi zaštite privatnosti korisnika proizlaze iz izjave o zaštiti podataka Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php.

Ako je korisnik član Facebooka  i ne želi da Facebook putem ove ponude prikuplja podatke o njemu te iste povezuje sa svojim podatcima o članstvu pohranjenim na Facebooku, mora se prije posjeta internetskoj stranici odjaviti s Facebooka.

Isto tako je moguće Facebook Social Plug-in  blokirati za vaš preglednik s dodatkom Add-ons,  na primjer s „Facebook Blockerom“.


• Odredbe o zaštiti podataka za uporabu i korištenje usluge YouTube

Na ovoj internetskoj stranici smo uključili komponente usluge YouTube. YouTube je internetski video portal,  koji omogućuje izdavačima videa zapisa besplatno postavljanje video isječaka te drugim korisnicima isto tako omogućuje besplatno gledanje, ocjenu i komentiranje tih video isječaka. YouTube dopušta objavljivanje svih vrsta video zapisa, zbog čega su na internetskom portalu dostupni cjelokupni filmski i televizijski programi, kao i glazbeni spotovi, promidžbeni spotovi te video zapisi napravljeni od strane korisnika.

Operativno društvo za YouTube usluge je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube, LLC je društvo-kći Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svakim učitavanjem pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja društvo na kojoj je integrirana komponenta YouTube (YouTube video), internetski preglednik na IT sustavu ispitanika se automatski pokreće putem YouTube komponente. Više informacija o YouTubeu možete preuzeti pod https://www.youtube.com/yt/about/de/. U okviru ovog tehničkog postupka YouTube i Google dobivaju informacije o tome koju specifičnu podstranicu posjećuje ispitanik.

Ako je ispitanik istovremeno prijavljen na YouTubeu, učitavanjem podstranice koja sadrži YouTube video, YouTube prepoznaje podstranicu naše internetske stranice koju konkretno posjećuje ispitanik. YouTube i Google prikupljaju te informacije i povezuju ih s odgovarajućim YouTube korisničkim računom.

Putem komponente YouTube,  YouTube i Google dobivaju informaciju o tome da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu i to svaki put kada je ispitanik u trenutku učitavanja naše internetske stranice istovremeno prijavljen na YouTubeu; to se događa neovisno o tome hoće li ispitanik pokrenuti  YouTube videozapis ili ne.  Ako ispitanik ne želi takvu vrstu prijenosa tih informacija na YouTube i Google, to može spriječiti odjavom sa svog YouTube korisničkog računa prije učitavanja naše internetske stranice.

Odredbe o zaštiti podataka koje je objavio  YouTube, koje se mogu preuzeti na  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/,  pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.


• Daljnji društveni programski dodaci (Plug-In)

Ako koristimo dodatne društvene programske dodatke, detaljnije informacije o zaštiti osobnih podataka naći ćete u izjavama o zaštiti osobnih podataka tih pružatelja usluga. Ako ih ne možete pronaći, molimo obratite se s povjerenjem na našu adresu za kontakt navedenu u našem impresumu.

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Čl. 6. st. 1 toč. f OUZP

(legitiman Interesse)

Svrha i legitiman interes za postavljanje kolačića trećih strana je poboljšanje naše ponude putem analize Vašeg korisničkog ponašanja. U pravilu se odvija samo pseudonimizirani prijenos podataka trećim stranama. Sami možete spriječiti prijenos kolačića trećih strana putem odgovarajuće postavke Vašeg internetskog preglednika. Molimo Vas da detaljno usporedite gore navedene podatke vezane uz pojedine vanjske pružatelja usluga.

Kolačići trećih strana pohranjuju se na računalu korisnika i s njega se prenose na našu stranicu. Stoga kao korisnik imate potpunu kontrolu nad korištenjem kolačića trećih strana.

Promjenom postavki u Vašem internetskom pregledniku možete onemogućiti ili ograničiti prijenos kolačića trećih strana. Kolačići trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati. To se također može obaviti automatski.

Prijenos Flash kolačića ne može se spriječiti u postavkama preglednika, već promjenom postavki Flash Playera.


  • Odredbe o zaštiti podataka za uporabu i korištenje usluge Google Maps

U sklopu naše web stranice koristimo se kartografskom uslugom "Google Maps" pružatelja Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Korištenje Google karata omogućuje nam prikaz lokacije naše tvrtke i naših partnera (trgovina i izvođača) unutar naše web stranice i služi povećanju lakoće korištenja za posjetitelje naše web stranice.

Za integraciju kartografskog servisa "Google Maps" koristimo Google Maps API (Application Programming Interface). Google Maps API je programsko sučelje koje se koristi za povezivanje kartografske usluge "Google Maps" s našom web stranicom i na taj način nam omogućuje korištenje funkcionalnosti povezanih s uslugom. Za ispravno pružanje funkcionalnosti ove integracije uspostavlja se veza između Vašeg preglednika i poslužitelja pružatelja usluge Google LLC kada se ona koristi. U tom procesu kartografski servis "Google Maps" učitava vlastite web fontove (digitalne fontove) u memoriju vašeg preglednika (tzv. "cache memory") kako bi mogao ispravno prikazati i isporučiti kartografski prikaz servisa.

Prilikom korištenja kartografske usluge "Google Maps", Vaši osobni podaci (npr. IP adresa) prenose se Googleu i pohranjuju na Google poslužiteljima. Želimo istaknuti da nemamo utjecaja na obradu Vaših osobnih podataka od strane Google LLC. Svjesni smo prijenosa u treću zemlju i implementirali smo odgovarajuće zaštitne mjere prema čl. 46 GDPR-a kako bismo osigurali zakonitu i sigurnu obradu Vaših osobnih podataka. U slučaju samopotvrđivanja davatelja usluge Google LLC prema EU-U.S. Data Privacy Framework-u, ovo se dodatno primjenjuje.

Korištenje Google karata i povezana obrada osobnih podataka odvijati će se samo ako date izričitu suglasnost u skladu s čl. 6 (1) GDPR-a. Naravno, imate pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. To možete učiniti klikom na odgovarajuću opciju na dnu svake stranice na kojoj je ugrađen Google Maps. Zakonitost obrade do trenutka povlačenja ostaje nepromijenjena.

Za daljnje informacije o rukovanju vašim osobnim podacima i zaštiti podataka od strane Googlea, upućujemo vas na Googleova pravila o privatnosti koja možete pronaći na sljedećoj poveznici:GOOGLEOVA PRAVILA O PRIVATNOSTI.


  • Odredbe o zaštiti podataka te primjeni i korištenju aplikacije Piwik Pro

Pružatelj ove web stranice koristi softver "PiwikPro" njemačkog poduzeća Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Njemačka) za potrebe web analize i upravljanja privolama. Kada se koristi, PiwikPro prikuplja analitičke kolačiće („cookies”) kako bi se pružatelju web stranice omogućila optimizacija korisničkog iskustva za posjetitelja web stranice poboljšanjem kvalitete i sadržaja. U tu svrhu koriste se takozvani "kolačići za analizu" koji pružatelju ove web stranice daju mogućnost uvida u korištenje web stranice. Kolačići su male tekstualne datoteke koje pohranjuju informacije o korisniku iz internetskog preglednika na krajnji uređaj korisnika. Prikupljene informacije su redovito:

  • IP adresa
  • Operativni sistem
  • ID preglednika
  • Lokacija pristupa
  • Trajanje pristupa

Korištenje „kolačića za analizu“ zahtijeva vaš izričiti pristanak. Pružatelj ove web stranice koristi „kolačiće za analizu“ samo ako ste unaprijed dali svoj poseban i izričit pristanak korištenjem natpisa pristanka na kolačiće. Ako je to slučaj, koriste se kolačići za analizu koji omogućuju statističku analizu pokrivenosti ove web stranice, mjerenje uspješnosti naših mrežnih marketinških mjera kao i postupke testiranja, npr. za testiranje i optimizaciju različitih verzija naše online ponude ili njezinih komponenti.

Pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka korištenjem PiwikPro-a je Vaš izričiti pristanak sukladno čl.. 6 st. 1 tač.. f OUZP.

Pružatelj ove web stranice izričito isključuje prijenos vaših podataka trećim stranama, a posebno trećim zemljama izvan EU.

Ako ste dali svoj pristanak u vezi s korištenjem „kolačića za analizu“, imate ga mogućnost povući u bilo kojem trenutku s učinkom za buduće radnje.

Više informacija o zaštiti podataka vezano za PiwikPro možete pronaći ovdje: https://piwik.pro/privacy-policy/

 

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Čl.. 6 st. 1 tačka. f OUZP(Pristanak)

Svrha obrade je optimizirati našu online ponudu i našu web prisutnost.

U mjeri u kojoj ste dali svoj pristanak u vezi s korištenjem kolačića za analizu, svrha toga je statistička analiza pokrivenosti ovih web stranica, mjerenje uspjeha naših mrežnih marketinških mjera kao i provedba testnih postupaka, npr. kako bismo testirali i optimizirali različite verzije naše online ponude ili njenih komponenti.

Podaci će biti izbrisani čim više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili kada povučete svoj pristanak.

Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

 


14.  Novosti (newsletter)

Prilikom prijave na naše novosti, Vaša adresa e-pošte bit će korištena u promidžbene svrhe sve do Vaše odjave. U sklopu novosti primat ćete redovite informacije o aktualnim temama kao i radi posebnih prigoda, na primjer kod posebnih akcija.  Pri tome e-pošta može biti personalizirana i individualizirana temeljem informacija o Vama.

Ukoliko nam niste dali svoj pristanak za prijavu na naše novosti u pisanom obliku,  koristit ćemo takozvani dvostruki pristanak (Double-Opt-In postupak), tj. poslat ćemo Vam novosti putem e-pošte, samo ako ste nam prethodno izričito potvrdili da trebamo aktivirati slanje novosti. Zatim ćemo vam poslati obavijest e-poštom i zamoliti Vas da klikom na jednu od poveznica u e-poruci potvrdite primanje naših novosti.

Ako više ne želite primati novosti od nas, možete tome prigovoriti u bilo kojem trenutku, bez troškova osim troškova prijenosa prema osnovnim tarifama. To možete učiniti klikom na poveznicu za odjavu sadržanoj u svakim primljenim novostima ili slanjem poruke nama ili našem službeniku za zaštitu podataka.

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Pravna osnova za obradu podataka nakon prijave na novosti od strane korisnika je postojanje privole korisnika čl. 6 st. 1 toč. a OUZP.

(privola)

Prikupljanje adrese e-pošte korisnika služi dostavi novosti.

Prikupljanje ostalih osobnih podataka u okviru postupka prijave služi sprječavanju zlouporabe usluga ili korištene adrese e-pošte.

 

 

 

 

Podatci se brišu čim prestane potreba radi postizanja svrhe obrade. Stoga je adresa e-pošte korisnika pohranjena za vrijeme aktivne pretplate na novosti.

Ostali osobni podatci prikupljeni tijekom postupka prijave (kao što je IP adresa i vrijeme registracije) u pravilu će se brisati nakon sedam dana.

 

Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu na novosti. U tu svrhu u novostima je sadržana poveznica za odjavu.

Otkazivanje pretplate također predstavlja opoziv privole za pohranu osobnih podataka prikupljenih tijekom postupka registracije.


15. Nagradne igre

Redovno organizujemo besplatne nagradne igre u kojima učesnici mogu osvojiti razne nagrade. Detalji o vrsti i obimu izvlačenja nagrada i nagradama, kao i preduslovi za učešće mogu se naći u odgovarajućim uslovima učešća. Da bi učestvovali u izvlačenju nagrada, moraju se dati lični podaci. Koji podaci moraju biti navedeni možete naći na stranici registracije dotičnog izvlačenja nagrada. U minimalnom slučaju, tražit će se sljedeći lični podaci učesnika:

• Ime i prezime
• Datum rođenja
• Naslov i / ili pol
• E-mail adresa

Pored toga, učesnici mogu dobrovoljno dati i druge lične podatke, kao što su podaci o adresi.

Pravna osnova

Svrha pohrane

Trajanje pohrane

Mogućnost brisanja i prigovora

Član 6. st. 1 lit. b GDPR (Koraci prije sklapanja ugovora) za izvršenje izvlačenja nagrada

Član 6. st. 1 lit. b GDPR (pristanak) za slanje reklama

Član 6. st. 1 lit. b GDPR (Koraci prije sklapanja ugovora) za dostavu nagrada

Ovi podaci su potrebni za pravilno izvođenje nagradnog izvlačenja, na primjer za provjeru identiteta sudionika, za poštivanje dobne granice za sudjelovanje u nagradi, kontaktirati učesnike sa odgovarajućom oznakom ili ih obavijestiti u slučaju pobjede.

Pored toga, vaši lični podaci mogu biti pohranjeni u svrhu slanja oglašavanja ili dostave cijena.

Ako, u slučaju pobjede, nagrade budu isporučene ili stavljene na raspolaganje od strane specijaliziranog trgovca, povezane kompanije ili treće strane (partner za saradnju), podaci o učesnicima moraju se dostaviti takvom partneru za saradnju u svrhu isporuke ili pružanja usluge nagrade.

Podaci koji se dostavljaju na stranici za registraciju biće obrađeni isključivo u svrhu izvlačenja nagrada i bit će izbrisani od strane odgovornog organizatora nakon završetka izvlačenja nagrada.

U vezi sa pitanjima ili sugestijama u vezi sa obradom vaših ličnih podataka u izvlačenju nagrada, imate pravo da u svakom trenutku kontaktirate odgovornu osobu navedenu u ovom obaveštenju o zaštiti podataka ili njegovog službenika za zaštitu podataka. Vaša prava navedena u ovom obaveštenju o zaštiti podataka takođe se u potpunosti primjenjuju na učešće u izvlačenju nagrada.


17. Vaša prava

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke, Vi ste ispitanik u smislu OUZP i imate sljedeća prava prema voditelju obrade:

 Pravo na informacije

Od društva možete zatražiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas.

Ako se takvi podatci obrađuju, od društva možete zatražiti obavijest o sljedećim informacijama:

• svrsi za koje se obrađuju osobni podatci;
• kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;
• primateljima ili kategorijama primatelja kojima su otkriveni ili će im biti otkriveni osobni podatci koji se odnose na Vas;
• predviđenom trajanju pohrane osobnih podataka koji se odnose na Vas ili, ako nisu dostupne konkretne informacije, o kriterijima korištenima za utvrđivanje trajanja pohrane;
• postojanju prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, prava na ograničavanje obrade od strane voditelja obrade ili pravo na prigovor na takvu obradu;
• postojanju prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
• svim dostupnim informacije o izvoru podataka ako se osobni podatci ne prikupljaju od ispitanika;
• postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila prema članku 22. stavku 1. i 4. OUZP  i  - barem u tim slučajevima - smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Imate pravo tražiti informacije o tome da li će se osobni podatci koji se odnose na Vas prenositi u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Vezano uz to,  možete zatražiti obavijest o odgovarajućim zaštitnim mjerama prema čl. 46 OUZP u vezi s prijenosom.

Pravo na ispravak

Od društva imate pravo ishoditi ispravak i / ili dopunu osobnih podataka koji se odnose na Vas, ako su isti netočni ili nepotpuni. Društvo mora izvršiti ispravak bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na ograničenje obrade

Pod sljedećim uvjetima možete ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas:

• ako osporavate točnost vaših osobnih podataka, na razdoblje kojim se društvu omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
• ako je obrada nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje uporabe osobnih podataka;
• ako društvo više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja ili  ostvarivanja svojim prava, ili
• ako ste uložili prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. OUZP očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi društva Vaše razloge kao ispitanika.

Ako je obrada osobnih podataka koja se odnosi na Vas ograničena, takvi osobni podatci smiju se obrađivati samo uz Vašu privolu,  uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Ako je ograničenje obrade prema gore navedenim uvjetima ishođeno, društvo će Vas izvijestiti prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

Pravo na brisanje

Obveza brisanja

Od društva imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas bez nepotrebnog odgađanja te društvo ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

• osobni podatci koji se odnose na Vas više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
• povlačite svoju privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. toč. a ili člankom 9. st. 2.  toč. a OUZP i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
• uložite prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili uložite prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st.  2.;
• osobni podatci koji se odnose na Vas nezakonito su obrađeni;
• osobni podatci koji se odnose na Vas moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe društvo;
• osobni podatci koji se odnose na Vas prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz čl. 8. st. 1. OUZP.

Informacije trećim stranama

Ako je društvo javno objavilo osobne podatke koji se odnose na Vas  i ako je dužan u skladu sa čl. 17. st. 1. OUZP obrisati te osobne podatke, on će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, poduzeti razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da ste Vi kao ispitanik zatražili od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do tih osobnih podataka ili ste zahtijevali kopije ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

Izuzetci

Pravo na brisanje ne postoji ako je obrada nužna:

• radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
• radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe društvo ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti društva;
• zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s čl. 9. st. 2. toč. h, kao i čl. 9. st. 3. OUZP;
• u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89. st. 1. OUZP u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka a) može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;  ili
• radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Nadalje, ne postoji pravo na brisanje, ako je društvo dužmo pohranjivati ​​osobne podatke zbog zakonskih obveza i rokova pohrane.  U takvom slučaju, umjesto brisanja, osobni podatci bit će nedostupni.

Pravo na obavijesti

Ako ste od društva ishodili ispravak, brisanje ili ograničenje obrade podataka, društvo je dužan svim primateljima kojima su otkriveni osobni podatci koji se odnose na Vas bez nepotrebnog odgađanja priopćiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade podataka, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtjeva nerazmjeran napor.

Imate pravo od voditelje obrade tražiti obavijest o tim primateljima.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste pružili društvu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Osim toga imate pravo prenijeti te podatke drugom društvu ili voditelju obrade bez ometanja od strane društva kojem su osobni podaci pruženi, ako

• obrada se temelji na privoli u skladu s čl. 6. st. 1. toč. a ili čl.  9. st. 2. toč. a ili na ugovoru u skladu      s čl. 6. st. 1. toč. b i

• obrada se provodi automatiziranim putem.
Pravo na prenosivost podataka se ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade. Prilikom ostvarivanja tog prava nadalje imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo. Time se ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Pravo na prigovor

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, u skladu s čl. 6. st. 1. toč. e ili f, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama.

Društvo više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode  ili radi postavljanja ili ostvarivanja  pravnih zahtjeva.

Ako se Vaši  osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Imate mogućnost u kontekstu služenja uslugama informacijskog društva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ ostvarivanja svog prava na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim specifikacijama.

Pravo povlačenja izjave o privoli za obradu osobnih podataka

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu bez navođenja razloga. U slučaju povlačenja privole odmah ćemo izbrisati Vaše osobne podatke i zaustaviti obradu.  Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno utječu na Vas.  To se ne primjenjuje ako je odluka:

• potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između  Vas i društva;

• dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe društvo te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te Vaših legitimnih interesa; ili

• temeljena na Vašoj izričitoj privoli

Ipak, te odluke ne smiju se temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka iz čl.  9. st. 1., osim ako se primjenjuje čl. 9. st. 2. toč. a ili g te ako su uspostavljene odgovarajuće mjere zaštite Vaših prava i sloboda te legitimnih interesa.

U slučajevima iz točaka (1) i (3) društvo provodi odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te Vaših legitimnih interesa, barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke. 

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da obrada osobnih podataka koja se odnosi na Vas krši OUZP.

Nadzorno tijelo kojem je podnesena pritužba obavješćuje podnositelja pritužbe o tijeku postupka i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost na pravni lijek na temelju čl. 78 OUZP.


17.  Izmjene ove Izjave o zaštiti podataka

Status izjave o zaštiti podataka označen je navođenjem datuma (u nastavku). Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku izmijenimo ovu Izjavu o zaštiti podataka s učinkom za ubuduće. Trenutna verzija dostupna je izravno putem online ponude. Redovito provjeravajte online ponudu i informirajte se o važećoj izjavi o zaštiti podataka.


Jun 2019.

Caparol d.o.o


Informacije za poslovne partnere (posebno za kupce i dobavljače), istovremeno obavijest za obradu podataka prema člancima  12., 13., 14. i daljnjim člancima i prema čl. 21. OUZP

 

Poštovani poslovni partneri

Prema zakonskim odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (OUZP) obvezni smo pružiti Vam  sveobuhvatne informacije (čl. 13 OUZP) o obradi Vaših osobnih podataka, što ćemo rado učiniti. Zaštita podataka i postupanje s Vašim osobnim podatcima je vrlo važno za nas i radi toga uvijek pazimo na pravilnu obradu Vaših osobnih podataka. U slučaju da imate pitanja u vezi obrade podataka, mi i naš službenik za zaštitu podataka rado Vam stojimo na raspolaganju. Pored toga službenik za zaštitu podataka ne podliježe nikakvim uputama, u svom položaju je neovisan   i prema zakonu je obvezan na tajnost i povjerljivost temeljem Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)  tako da mu se možete obratiti s povjerenjem. Vezano uz obradu Vaših osobnih podataka, obavještavamo Vas o sljedećem:
 


1. Ime i prezime voditelja obrade

Voditelj obrade Vaših podataka je

CAPAROL Sarajevo d.o.o.


2. Direktor, voditelj obrade podataka

• Uprava društva
Odgovorne osobe u društvu: Boris Novosel, direktor
 

• Voditelj obrade podataka

Obzirom na veličinu društva isto nije u zakonskoj obvezi određivanja voditelja obrade
podataka.
 


3. Kontakt podaci kontrole

Caparol Sarajevo doo
Industrijska br. 27
BiH 71240, Hadžići

Tel :  +387 33 428 265
Fax : +387 33 420 184
E-mail: caparol@bih.net.ba


4. Svrha obrade podataka 

Od 1895 godine DAW SE razvija, proizvodi i prodaje sustave inovativnih premaza. Kao neovisno obiteljsko poduzeće u petoj generaciji, stalno smo rasli sve do trećeg najvećeg proizvođača dekorativnih boja u Europi i već smo desetljećima tržišni lider u Njemačkoj i Austriji.

DAW Grupacija predstavlja krovnu kuću brojnih jakih brandova, pokretač je inovacija kod premaza, izolacijskih materijala i zaštite konstrukcija i pouzdan je partner svojim poslovnim partnerima. Poslovni cilj je proizvodnja i prodaja gore navedenih proizvoda. DAW SE  je u različitim zemljama i izvan Europske unije osnovalo samostalna holding društva, kao npr. u Rusiji, Ukrajini, Bjelorusiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima.   Popis inozemnih lokacija možete preuzeti pod: http://www.daw.de/unternehmen/wer-wir-sind/unsere-standorte/daw- weltweit.html

Obrada  Vaših  osobnih  podataka  provodi  se  u  svrhu  uspostave,  provedbe  i  završetka ugovornog odnosa (savjetovanje, planiranje, kupnja, isporuka i pružanje usluga) s Vama kao poslovnim partnerom.
 


5. Kategorija podataka

U okviru navedenog, posebice obrađujemo Vaše osobne podatke odnosno kategorije podataka
kako slijedi:

    • tvrtka
    • ime + prezime osobe za kontakt
    • datum rođenja osobe za kontakt
    • podatci o adresi društva, trgovca pojedinca ili kupca u maloprodaji
    • bankovni račun
    • drugi podatci o plaćanju
    • statistički podatci o nabavi robe
    • podatci o prometu
    • podatci o sadržaju postojećeg poslovnog odnosa, kao što su poslovna pisma, e-pošta i bilješke vezane uz usmenu ili telefonsku korespondenciju
 


6. Pravna osnova za obradu

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je:

          • ugovor prema čl. 6. st. 1 toč. b) OUZP (npr. ugovori o kupoprodaji, isporuci i uslugama)
          • privola prema čl. 6. st. 1 toč. a), 7 OUZP (npr. novosti-newsletter, dostava podataka podružnicama u trećim zemljama, dostava sudionicima),
          • poštivanje zakonske obveze te u pojedinom slučaju prema čl. 6.st. 1 točka c) OUZP (npr. obavijesti poreznoj upravi; odgovori na upite vezano uz
            pravna pitanja i uz zaštitu podataka)
          • procjena interesa prema čl.  6. st.  1 točka f) OUZP (npr. marketinške informacije prema dobavljačima odgovornim za zalihe, pridržavanje kućnog
            reda, isticanje pravnih zahtjeva i obrana u pravnim sporovima, osiguranje sigurnosti informacijske tehnologije (IT) i IT-poslovanja društva DAW
            SE, prevencija i rješavanje kaznenih djela; video nadzor služi prikupljanju dokaza u slučaju kaznenih djela. To je neophodno radi zaštite kupaca i
            zaposlenika i radi pridržavanja kućnog reda;  mjere radi osiguranja objekta i postrojenja (npr. kontrole pristupa).
 


7. Primatelji ili kategorije primatelja

Radi  ispunjenja  naših  ugovornih  i  zakonskih  obveza  Vaši  podaci  će  biti  proslijeđeni sljedećim primateljima tj.  kategorijama primatelja:

• administratoru i rukovoditelju odgovarajućeg odjela / funkcije
• banci
• osiguravajućim društvima
• vanjskim pružateljima usluga
        o IT pružatelji usluga
        o pružatelji usluga hostinga
        o pružatelji usluga marketinga
        o pružateljima usluga elektroničke javne nabave (e-nabave)
• društvima za logistiku
• uništavanje spisa
• službeniku za zaštitu podataka
• samostalnim podružnicama u inozemstvu, ako se Vaš upit, isporuka ili ponuda odnosi na njih
• odjelu za kontroling / reviziju
• revizorskim društvima
• poreznoj upravi
 


8. Prijenos podataka u treću zemlju

Ako nudite svoje proizvode ili druge usluge za određenu zemlju odn. putem naše internetske stranice zatražite informacije o proizvodu za određenu zemlju, Vaše podatke ćemo prenijeti povezanom društvu  DAW grupacije u inozemstvu, prije svega unutar EU-a, ali i izvan EU-a, ovisno o   Vašoj ponudi ili Vašem upitu. Neke od tih zemalja, kao što su npr. Rusija ili Ujedinjeni Arapski Emirati smatraju se trećim zemljama u smislu OUZP i nemaju odgovarajuće  zakonske  propise  vezane  uz  zaštitu  osobnih  podataka.  Zato  tražimo  Vaš  izričit pristanak za prijenos Vaših podataka u treću zemlju.
 


9. Trajanje pohrane, brisanje osobnih podataka

Ako ne postoji legitimni interes u smislu članka 6. I f) OUZP koji bi opravdao duže razdoblje pohrane, radi ispunjavanja naših ugovornih i zakonskih obveza pohranjujemo Vaše podatke u razdobljima kako slijedi:

Ako je potrebno, obrađujemo i pohranjujemo Vaše osobne podatke za vrijeme trajanja našeg poslovnog odnosa, što uključuje, na primjer i iniciranje i realizaciju ugovora. Osim toga, podliježemo raznim obvezama vođenja i čuvanja evidencija, koje između ostalog proizlaze iz. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 18/03, 107/07, 146/08, 
137/09,  111/12,  125/11,  68/13,  110/15,  40/19),  Općeg  poreznog  zakona  (  NN  115/16,
106/18), Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15, 15/18), Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19). Tamo navedeni rokovi za čuvanje tj. dokumentiranje iznose dvije do deset godina.

Konačno, trajanje pohrane se procjenjuje i prema zakonskim rokovima zastare, koji npr. prema Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 48/15, 29/18) u pravilu iznose 5 godina a u nekim slučajevima mogu iznositi i do trideset godina.

Osobito:
    • poslovna korespondencija: najmanje 11 godina, temeljem Zakona o računovodstvu i Općem poreznom zakonu
    • Ugovori: najmanje 11, temeljem Zakona o računovodstvu i Općem poreznom zakonu
    • Dokumentacija uz fakture: najmanje 11, temeljem Zakona o računovodstvu i Općem poreznom zakonu
    • presude, odluke i naslovi: najviše 30 godina


Komentar: Računovodstvena dokumentacija dio  je poslovne dokumentacije pa s motrišta različitih propisa ne postoje isti rokovi čuvanja dokumentacije. Način čuvanja poslovne dokumentacije tvrtka uređuje internim aktom kojim se definira sam postupak arhiviranja. Čuvanje   računovodstvene   dokumentacije   propisano   je   različitim   računovodstvenim   i poreznim propisima te zakonima.
Koliko dugo i koju dokumentaciju je potrebno čuvati definiraju sljedeći zakoni i pravilnici: Zakon o računovodstvu,
Opći porezni zakon, Pravilnik o računovodstvu.
Najmanje 11 godina moraju se čuvati isprave na temelju kojih su podatci uneseni u dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige, dnevnik i glavna knjiga te pomoćne knjige, porezne evidencije i obračuni. Prema Općem poreznom zakonu, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije čuvaju se deset godina
 


10. Pravo na pristup podatcima, pravo na ispravak i dr.

Prema nama imate slijedeća prava u odnosu na Vaše osobne podatke:

• pravo na pristup podatcima
• pravo na ispravak ili brisanje
• pravo na ograničenje obrade
• pravo na prenosivost podataka
• pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka u vezi s obradom Vaših  osobnih  podataka,  ako  niste  suglasni  s  postupanjem  s Vašim  osobnim podatcima te
• pravo povlačenja pristanka: u svakom trenutku imate pravo povući svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njezina povlačenja. 
• pravo na prigovor: u svakom trenutku imate pravo, iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, u skladu s čl. 6. st. 1. toč. e ili f OUZP; to se odnosi i na izradu profila koja se temelji na tim odredbama.
          o Voditelj obrade više ne smije obrađivati Vaše osobne podatke,  osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili obrada služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.
          o Ako  se  osobni  podatci  obrađuju  za  potrebe  izravnog  marketinga,    u  svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.
          o Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.
          o Imate mogućnost u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim specifikacijama.
 


11. Pravila za obradu podataka zasnovana na uzajamnosti

Ako razmjenjujemo podatke Vaših ili naših kupaca radi daljnje obrade, npr. u okviru izvršenja tzv. dropshipping poslova, u pravilu  se ne radi o obradi podataka putem izvršitelja obrade, već samo o prijenosu podataka, obzirom da te podatke obrađujemo u vlastite svrhe, odnosno radi ispunjenja Vaše ili naše obveze isporuke uz slobodno određivanje vlastitih sredstava. Kako bismo osigurali pravnu usuglašenost, utvrđujemo slijedeću obradu podataka koja se zasniva na uzajamnosti:

• Naručitelj i dobavljač dužni su obrađivati osobne podatke samo u skladu sa zakonom, prema  EU  Općoj  uredbi  o  zaštiti  osobnih  podataka  (OUZP)  i  prema  Zakonu  o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te, ako je primjenjivo, prema drugim posebnim pravnim odredbama.

• Zaposlenici naručioca i dobavljača, kao i njihovi punomoćnici za ispunjenje obveza moraju se obvezati na povjerljivosti podataka sukladno članku 29. OUZP povezano s Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Ako dobavljač ili naručitelj u okviru izvršenja naloga koriste izvršitelja obrade, taj se izvršitelj obrade mora pažljivo odabrati, s obzirom na zajamčenu razinu zaštite podataka te ga se prema čl. 28 OUZP u okviru ugovora o obradi osobnih podataka mora na odgovarajući način obvezati i provjeravati. Isto vrijedi ako dobavljač i naručitelj radi ispunjenja svog naloga angažiraju treću osobu na način da izvrše prijenos funkcije. Obveze temeljem povjerljivosti / ugovora o obradi osobnih podataka odnose se na sve detaljne podatke o osobnim i stvarnim okolnostima osobe, kao i na sve zaštitne mjere vezano uz te podatke. Posebno  se naručioc  i  dobavljač obvezuju  da osobne podatke ne smiju obrađivati bez ovlaštenja.

• Dobavljač će osobne podatke koje primi od naručitelja i/ili trećih osoba u okviru izvršenja  naloga  ili  koje  sam  prikuplja,  načelno  koristiti  samo  u  svrhu  izvršenja naloga. Naručitelj izjavljuje da je saglasan s tom obradom u gore navedene svrhe. Za korištenje ovih osobnih podataka izvan zajedničkog izvršenja naloga (promjena svrhe) potrebna je posebna prethodna pisana suglasnost naručitelja. 

• U slučaju prijenosa osobnih podataka dobavljaču, naručioc mu potvrđuje da za to ima ovlaštenje temeljem činjenice odobrenja iz OUZP, iz Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) ili iz drugih posebnih zakonskih odredaba.

• Ako dobavljač i/ili naručioc postupe protivno ovim obvezama,  druga strana zadržava pravo isticanja zahtjeva za naknadom štete kao posljedica navedenog i/ili zahtjeva za regresom.

• U internom odnosu, dobavljač i naručioc odgovaraju samo u slučaju, ako povreda obveza spada u njihovo vlastito područje odgovornosti. Kod povreda obveza koje spada u zajedničko područje odgovornosti, dobavljač i naručioc odgovorni su međusobno, proporcionalno svojoj krivnji i/ili dijelu odgovornosti.

• Ako ispitanik ili nadzorno tijelo pozove jednu od strana na odgovornost (odgovornost, naknada štete, novčana kazna itd.)  iako je druga strana odgovorna za prekršaj koji je temelj zahtjeva, odgovorna strana je obvezna na prvi zahtjev poduzeti radnje radi oslobađanja od te odgovornosti prema strani koja je pozvana na odgovornost.

• Obveze dobavljača i naručioca važe i nakon završetka ugovornog odnosa.


Juna 2019

Cookies