Dupa-inn No1

Jednoslojna izolacijska boja s otapalima, za unutarnje radove. Otporna na ribanje, dobro pokriva.

Primjena

Unutarnja boja na bazi otapala, bez aromata, velike pokrivne moći. Posebno je prikladna kao jednoslojna izolacijska boja kao i izolacijski premaz na površinama sa mrljama od nikotina i osušenim mrljama od vode. Potpuno izolirajuće djelovanje se najčešće postiže jednim premazom. Dupa-inn se može sigurno koristiti na polistirolu.  Tvari koje prodiru izolira optimalno, a ipak ne razgrađuje stiropor.

Osobine materijala

  • jako izolacijsko djelovanje
  • velika pokrivna moć, pa je većinom potreban samo jedan premaz
  • otpornost na ribanje
  • difuzivna
  • neosjetljivost na mraz
  • lagana i jednostavna obrada

Baza materijala

Polimerna smola

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.

Nijansira se samo s uljanim bojama u tubi do najviše 2%. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati da se izbjegnu razlike u tonu boje.

Kod naručivanja 100 litara i više u istoj nijansi, u istoj narudžbi, pastelni tonovi se isporučuju i tvornički, na upit.

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. 
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Čvrste slabo upojne mineralne podloge kao i nosive stare mat premaze, obrađivati direktno. Na jako upojnim podlogama koje se osipaju kao i na mekim obrušenim gips žbukama temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger.

Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak odmašćujućeg sredstva za čišćenje u domaćinstvu i pustiti da se dobro osuše. Isušene mrlje od vode očistiti četkom.

Mala oštećenja:
Nakon odgovarajuće predradnje popraviti sa Caparol- Akkordspachtel prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Za obradu s alatom za nanošenje otpornim na otapala i valjcima kao i prikladnim Airless aparatima.

Airless nanošenje:
Ugao prskanja: 50°
Mlaznica: 0,021”
Pritisak prskanja: 150 - 180 bara
Za Airless nanošenje potrebno je Dupa-inn Nº1 procijediti prije prskanja. Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti tehničkim benzinom.

Sistem nanošenja

Zasićeni ravnomjerni premaz sa nerazrjeđenim Dupa-inn Nº1. Na kontrastnim, kao i na jako upojnim površinama izvesti prethodno temeljni ili međupremaz sa CapaGrund Universal.

Potrošnja

Ca. 180 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade: Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i bez leda. Za besprijekornu obradu je i pri nižim temperaturama potrebno osigurati temperaturu materijala od najmanje. +10 °C.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, površinski suho nakon 4 – 6 sati. Može se premazivati nakon 12 sati. Potpuno osušeno i može se izlagati opterećenjima nakon ca. dvije sedmice. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ova se vremena produžuju.

Napomena

U prostorima u kojima se skladište ili proizvode živežne namirnice ne smiju se upotrebljavati nikakva sredstva za grundiranje koja sadrže otapala. Stoga u tim prostorima za temeljni premaz treba koristiti isključivo Caparol AquaSperrgrund premazom bez otapala kao što je Indeko-plus. Ovi se prostori nakon premazivanja sa proizvodom Dupa-inn prije daljnje upotrebe moraju prozračivati najmanje 3 dana.
Dupa-innn nije pogodan za okolinu zbog isparavanje njegovih para u okolinu. U ovakvim slučajevima zatražite posebnu pomoć i savjet.
Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Ponavljano izlaganje može prouzrokovati sušenje ili pucanje kože.

Odlaganje

Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Pakiranja s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(g), 350 g/l; maks. 350 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-PL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, titan-dioksid, silikati, kalcij-karbonat, alifati, aditivi.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list