caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/264683/070513_Indeko-W_12_5L.png

Indeko-W

Mat unutarnja boja na bazi umjetnih smola sa dugotrajnom zaštitom od plijesni. Klasa otiranja na mokro 2, odgovara otpornosti na ribanje prema normi DIN 53 778.

Primjena

Za visokovrijedne premaze za saniranje na unutarnjim površinama koje je napala plijesan i premaze koji sprječavaju napad plijesni na ugroženim površinama u vlažnim industrijskim prostorima kao što su pivovare, mljekare, klaonice, tvornice konzervirane hrane, kao i za poboljšanje higijene prostora u stambenim objektima.
Indeko-W je ispitan prema smjernicama Odbora za zdravstveno ocjenjivanje građevinskih proizvoda i potvrđen kao prikladan za primjenu u unutarnjim prostorima. Emisija hlapljivih tvari je pritom čak i manja od one koju određuju strogi zahtjevi tih smjernica.

Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom i slabog je mirisa
  • difuzivnost
  • sd-vrijednost < 0,1 m
  • dugotrajno fungicidno i baktericidno djelovanje premaza
  • otpornost na dezinfekcijska i sredstva za čišćenje koja se miješaju s vodom

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

2,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela
Nijansira se sa najviše 5 % AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300).

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2, odgovara otpornosti otiranja na mokro prema DIN 53778

Omjer kontrasta

Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 6 m2/l odn. 150 ml/m2

Maksimalna veličina zrna

Fina (< 100 µm)

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund odn. CapaSol.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund ili CapaSol. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 3.

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom ili valjkom.
Alat za rad nakon upotrebe oprati vodom.

Sistem nanošenja

Priprema
Eventualni sloj plijesni ukloniti čišćenjem na mokro. Površine tretirati sa sredstvom Capatox odnosno FungiGrund i ostaviti da se dobro osuše. Pridržavati se zakonskih i službenih propisa (npr. odredba o biološkim i opasnim tvarima).

Temeljni odnosno međupremaz:
Indeko-W, razrjeđen sa najviše 10 % vode.

Završni premaz:
Indeko-W, razrjeđen sa maksimalno 5 % vode.

Potrošnja

Min. 150 ml/m2 po jednom premazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem. Debljina sloja premaza u znatnoj mjeri utiče na dugotrajnost baktericidnog i fungicidnog djelovanja. Stoga Indeko-W uvijek nanositi zasićeno i ravnomjerno. Vrijednosti potrošnje ne smiju biti manje od navedenih.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65 % relativne vlažnosti zraka, nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produžuje se vrijeme sušenja.

Napomena

U prostorima u kojima se skladište ili proizvode živežne namirnice ne smiju se upotrebljavati nikakva sredstva za grundiranje koja sadrže otapala. Stoga u tim prostorima za temeljni premaz treba koristiti isključivo OptiGrund E.L.F. Ovi se prostori nakon premazivanja sa proizvodom  Indeko-W prije daljnje upotrebe moraju prozračivati najmanje 3 dana.
Indeko-W u spoju sa solima teških metala otopljenim u vodi, kao što su bakarne soli, daje smeđa obojenja. U ovakvim slučajevima zatražite posebnu pomoć i savjet. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).
Premazivost:
Indeko-W premazi se mogu obrađivati sa disperzivnim i bojama na bazi polimernih smola ili žbukama. Uljene boje i uljene boje na bazi alkidne smole nisu podesne jer aktivna tvar koju sadrži Indeko-W sprečava sušenje.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: IPBC (3-jod-2-propinilbutilkarbamat) (CAS-br. 55406-53-6), Cinkpirition (CAS-br. 13463-41-7), 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1)

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Biocidi se moraju upotrebljavati na siguran način. Prije upotrebe uvijek pročitati oznake i informacije o proizvodu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01F

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), sredstvo za stvaranje zaštitnog filma (Oktilizotiazolinon, Jodpropinilbutilkarbamat, Cink prition)

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Podaci o održivosti

Sigurnosni list

Tehničke informacije

Podaci o održivosti

Sigurnosni list