caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/194580/056884_Capadur_TwinProof_5_L.png

Capadur Twinproof

Transparentna, vodorazrjediva lazura za drvo s visokim stepenom zaštite od UV zračenja i vlage kod vanjskih radova. Za drvene elemente stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.

 • Primjena

  Transparentna lazura za drvo za zaštitu od UV zračenja i vlage za drvene elemente stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, za drvene elemente ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na urez i pero, prozorski kapci, kućna vrata (kapije), stolarija i sl., te za drvene elemente koji ne drže mjeru kao što su fasade od dasaka, balkonske ograde, vrtne ograde, itd.
  Koristiti Capadur TwinProof po mogućnosti za svijetle četinjače, kao što je bor, smreka i jela. Prije nanošenja na tamno drvo poželjno je napraviti probni premaz (vidjeti dole „Nijanse, Napomena: °).
  Capadur TwinProof sadrži sredstvo za stvaranje zaštitnog, konzervacijskog filma protiv napada gljivica i algi. Sredstvo za stvaranje filma usporava njihovo taloženje. Ovisno o biološkoj izloženosti, na ekstremno ugroženim drvenim elementima kao npr. donje strane ravnih krovova i drveni materijali u obliku ploča (npr. ploče od primorske smreke) se može i prije isteka uobičajenih garantnih rokova računati s novim naslagama.
  Nije prikladno za drvo koje je u stalnom dodiru sa zemljom i vodom.
  Samo za vanjske radove! (unutarnje strane vanjskih prozora i vanjskih vrata se ubrajaju u vanjsko područje – vanjske radove).

  Osobine materijala

  • visoko transparentan
  • UV zaštita pomoću nano tehnologije
  • zaštita od vlage pomoću hidro-pearl efekta
  • zaštitni film protiv taloženja gljivica i plijesni
  • tankoslojna lazura s koja olakšava radove na renoviranju
  • vodorazrjediva
  • modificirana poliuretanom
  • premazane površine se ne lijepe
  • konzistencija koja sprječava kapanje

  Baza materijala

  Akrilna disperzija.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  1 l, 5 l

  Nijanse

  Bezbojna, visokotransparentna. 

  Na dojam nijanse i sjaja utječe stanje površine drveta kao i broj premaza i nanešena količina.

  Napomena:
  UV zaštita se postiže pomoću mikroniziranog titan dioksida. To može dovesti do lagano bjelkastog obojenja na tamnom drvu prilikom primjene velikih količina materijala. Gubitak boje se može pojaviti se na drvu koje sadrži drvene spojeve, npr. hrastu. Stoga je poželjno probno premazivanje na takvim površinama.

  Stepen sjaja

  Svilenkasto-mat.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja, min. 2 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

  Gustina

  ca. 1,0 g/cm3

  Prikladne podloge

  Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta ne smije preći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.
  Pridržavati se temeljnih pravila konstrukcijske zaštite drveta. Ista su preduslov za trajnu zaštitu drveta sa premaznim materijalima. Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr. ploča od masivnog drveta, šper-ploča s furnirom, iverica ili ploča sa vlaknima, molimo obratiti pažnju na upute u BFS-Uputi br. 18, st. 2.2.3.
  Uputa za održavanje premazanih drvenih elemenata:
  Trajno očuvanje vrijednosti premazanih drvenih elemenata postiže se samo redovnim i stručnim održavanjem. Upute za održavanje i potrebne intervale održavanja se mogu pronaći u BFS-Upute br. 18 saveznog odbora Boja i zaštita materijalnih vrijednosti, Prilog C.

  Priprema podloge

  Stare drvene površine:
  Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do neugroženog, nosivog drveta i očistiti. Impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

  Nove drvene površine:
  Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr, smola, odstraniti. Impregnirati sa Capacryl Holzschutz-Grund.

  Priprema materijala

  Capadur TwinProof je pripremljen za upotrebu. Prije upotrebe promiješati.
  Za obradu kistom koristiti kist za akrilni lak s mješavinom poliesterskih i prirodnih dlaka (npr. Orelmix). Za nanošenje valjkom koristiti kratkodlake poliamidne valjke.
  Capadur TwinProof ima sredstvo za stvaranje zaštitnog filma protiv taloženja gljivica i algi, stoga je prskanje dozvoljeno samo u zatvorenim pogonima.

  Sistem nanošenja


  PodlogaPrimjena

  Priprema
  podloge

  ImpregniranjeGrundiranjeMeđu premazZavršni premaz
  Nepremazani drveni elementisamo vani1)BFS- Uputa 
  br. 18
  Capacryl 
  Holzscutz Grund
  Capadur TwinProofCapadur TwinProofCapadur TwinProof
  1) Unutrašnje područje vanjskih prozora i vanjskih vrata se računa u vanjsko područje.

  Potrošnja

  70–100 ml/m2 po nanosu.
  Stanje drvene površine (npr. hrapavost, upojnost, itd.) utiče na potrošnju. Tačne vrijednosti potrošnje se mogu odrediti samo prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Min. 8 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka slijedeće premazivanje može uslijediti najranije nakon 1 sat. Slaganje premazanih elemenata najranije nakon 8 sati. Potpuno prosušeno nakon ca. 2 dana. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ili slaboj izmjeni zraka, npr. zbog gusto naslaganih elemenata, sušenje se produžuje.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe vodom.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Ukoliko se proguta zatražiti savjet liječnika te mu pokazati etiketu ili cijelo pakiranje kako se ne bi narušila crijevna flora. Ako dođe u dodir s očima ili kožom odmah isprati s puno vode. Ne udisati pare/aerosol. Ne izlijevati u kanalizaciju ili na tlo. Toekom nanošenja i sušenja osigurati dobro prozračivanje. Najbolje je izbjegavati jelo, piće i pušenje tokom upotrebe proizvoda. Najbolje je nanositi četkom ili valjkom. Kod brušenja, korisiti filter prašine P2. Sadrži CG22-1130 (UV-apsorber), Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)­sebacat. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  A(e), 130 g/l; maks. 60 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH01 F

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije