caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/187819/056505_Capadur_Holz_Oel_2_5L.png

Capadur Holz-Öl

Premium ulje za drvo s dobrim dubinskim djelovanjem, oživljava boju drvenih elemenata u vanjskom prostoru.

Primjena

Za oblikovanje i zaštitu drvenih elemenata koji nisu rađeni po mjeri, poput obloga za drvene terase/balkone te u vrtovima za ograde, pergole, daščane oplate, okvire za biljke penjačice i baštenski nameštaj.
Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, poput, primjerice, masivnih drvenih ploča, šperanog drveta sa furnirskim slojem, ploča od drvene strugotine i drvenih vlakana, molimo da vodite računa o uputama u BFS biltenu br. 18, stavak 2.2.3 ff. Nije namijenjeno za drvene elemente koji se nalaze u vodi, koji su u dodiru sa zemljom ili pod statičkim opterećenjem.

Osobine materijala

  • hidrofobna lazura (odbija vodu)
  • regulira vlažnost
  • ima otvorene pore
  • jednostavna i ugodna obrada
  • visoka UV zaštita

Baza materijala

Laneno ulje i hibridno vezivo na bazi alkidne smole

Pakovanje/veličina pakovanja

2,5 l

Nijanse

  • Teak
  • Bangkirai
  • Douglasie

Stepen sjaja

Svilenkasto sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu (min. +5°C), bez opasnosti od smrzavanja.
Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Upojni drveni elementi, koji su ograničeno rađeni po mjeri ili nisu uopšte rađeni po mjeri, prije svega od drveta bangkirai, douglasie i tikovine. Također su prikladni drvo robinie i cedrovina.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata koji nisu izrađeni po mjeri ne smije kod bjelogorice prekoračiti 12%, a kod crnogorice 15%.
Valja poštovati načela konstruktivne zaštite drveta. Ona su preduslov za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima. Držati se uputa u BFS biltenu br. 18.

Priprema podloge

Novi drveni elementi
Glatke površine drveta brusiti u smjeru vlakana, temeljito ih očistiti, odstraniti sastojke drveta koji su izbili na površinu poput, primjerice, smole i džepova ispunjenih smolom.

Staro, neobrađeno drvo
Posivjele površine drveta, istrošene djelovanjem atmosferilija, prebrusiti sve do zdravog, nosivog drveta i temeljito ih očistiti.

Premazano drvo
Stare premaze poput laka i debeloslojnih lazura odstraniti sve do upojne površine drveta. Čvrsto prianjajuće tankoslojne lazure treba prebrusiti, očistiti i provjeriti njihovu kompatibilnost sa Capadur Holz-Öl.

Napomena:
Pri čišćenju podova terasa i trijema treba voditi računa da su oni prije premazivanja dovoljno suhi (maks. 12% vlažnosti drveta). Vrijeme sušenja od nekoliko dana trebalo bi dodatno uračunati prije početka čišćenja.

Način primjene

Nerazrijeđeno i ravnomjerno nanijeti kistom/četkom. Suvišan materijal treba nakon sušenja odstraniti krpom koja ne ostavlja dlačice. Veće površine, koje čine međusobnu cjelinu, treba premazati kontinuiranim postupkom mokro u mokro, kako bi se izbjegli vidljivi sastavci.  

Obrada
Capadur Holz-Öl prije uporabe i kod dužih prekida u radu dobro promiješati.

PodlogaImpregniranjeMeđupremazZavršni premaz
nepremazani drveni elementi stabilnih i nestabilnih dimenzijaCapalac Holz-Imprägniergrund)1-2x Capadur Holz-ÖlCapadur Holz-Öl

) samo za vanjsku upotrebu

Potrošnja

Premazivanje na glatkim drvenim površinama
ca. 90–110 ml/m2/nanosu ovisno o upojnosti podloge

Premazivanje na upojnim drvenim površinama
ca. 120–160 ml/m2/nanosu ovisno o upojnosti podloge

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti, koji se mogu razlikovati ovisno o vrsti i strukturi. Točne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. +5°C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% rel. vlažnosti zrakasuho na prašinumože se premazivatiotporno na kišu
nakon sati2–34–524

Upojnost drvene podloge ima uticaja na brzinu sušenja i sjaj. Na vrstama drveta koje sadrži sastojke koji se ispuštaju iz njega, može doći do produženog vremena sušenja.
Opteretivo nakon min. 6–8 dana.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe uljnim razrjeđivačem ili zamjenom za terpentin.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol.
Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS

A(f), 700 g/l; maks. 510 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-KH02

Deklaracija sadržaja

Laneno ulje, alkidna smola, pigmenti, alifati, aditivi

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije