caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/187818/056504_Capadur_DecorLasur_2_5L.png

Capadur DecorLasur

Ekološka, vodorazrjediva lazura za drvo na bazi poliuretana za vanjske i unutrašnje radove.

 • Primjena

  Za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata i drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i urez, ograde, šindra, balkonske ograde, oplate, pergole, itd., vani i unutra. Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Upute br. 18, st. 2.2.3.
  Capadur DecorLasur se za vanjsku primjenu može obogatiti sredstvom Caparol-Fungizid. Na taj način je površina premaza privremeno zaštićena od taloženja gljivica i algi. Caparol-Fungizid kao sredstvo za izradu zaštitnog filma djeluje tako da usporava taloženje. Ovisno o biološkoj opterećenosti, na jako ugroženim drvenim materijalima kao što su šper ploče (npr. ploče od primorskog bora), OSB ploče se u nekim slučajevima mora računati s ponovnim taloženjem i prije isteka uobičajenih garantnih rokova. Capadur DecorLasur zajedno sa sredstvom Caparol-Fungizid ne primjenjivati kod unutrašnjih radova i na dječjim igračkama.

  Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • neškodljiva za okoliš
  • površine se ne lijepe jedna za drugu
  • velika elastičnost
  • velika difuzivnost
  • prikladna za dječje igračke prema DIN EN 71-3

  Baza materijala

  Poliuretanska akrilna disperzija.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardni tonovi:
   750 ml: Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nuß­baum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz, bezbojan
   2,5 l: svi standardni tonovi
   5 l: bijeli, bezbojan
   375 ml: bezbojan

  Nijanse

  • Standardne nijanse::
   Bezbojni, Kiefer, Ebenholz, Eiche hell, Mahagoni, Nußbaum, Palisander, Teak, Walnuß, Weiß

  Na ColorExpress stanicama (Capamix) se može izraditi i 89 posebnih nijansi iz 3D kolekcije prema karti nijansi, kao i u brojnim nijansama drugih kolekcija.

  Napomena:
  Pojedine nijanse su samo uslovno primjenjive kod vanjskih radova.
  Informacije o tomu se mogu dobiti na upit. Bezbojnu lazuru Capadur DecorLasur kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod neke lazure u boji ili kao završni premaz na nekoj lazuri tamne boje, jer se inače ne može zajamčiti zadovoljavajuća UV zaštita. Za vanjske premaze izložene izravnom uticaju atmosferilija ne upotrebljavati bezbojnu lazuru.

  Stepen sjaja

  Svilenkasto-sjajni.
  Stepen sjaja može varirati u ovisnosti od strukture i površine drveta.

  Skladištenje

  Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

  Gustina

  ca. 1,05 g/cm3

  Udio čvrste tvari

  ca. 35 %

  Prikladne podloge

  Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.
  Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13%, a kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15%.
  Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduslov za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima. Kod bijelo tonirane lazure može pod nepovoljnim uslovima doći do pojave žutih obojenja zbog sadržaja raznih sastojaka u drvetu.

  Priprema podloge

  Nove drvene površine:
  Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capcryl Holzschutz-Grund.

  Stare drvene površine:
  Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capacryl Holzschutz-Grund.

  Premazane drvene površine:
  Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capacryl Holzschutz-Grund. Stare premaze koji čvrsto vežu obrusiti, očistiti i provjeriti podnošljivost na Capadur DecorLasur.

  Vanjske drvene površine ugrožene taloženjem gljivica i algi (preventivna zaštita):
  Priprema podloge kao što je prethodno navedeno. Lazuri Capadur DecorLasur dodati 6 vol.% sredstva Caparol-Fungizid i temeljno izmješati. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Caparol-Fungizid

  Vanjske drvene površine s talogom gljivica i algi
  Talog gljivica i algi temeljito oprati. Površine doraditi sa sredstvom Capatox. Priprema podloge kako je prethodno navedeno. Lazuri Capadur DecorLasur dodati 6 vol.% sredstva Caparol-Fungizid i temeljno izmješati. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Capatox i Caparol-Fungizid.

  Način primjene

  Upute za nanošenje prskanjem:
   Radni pritisak / pritisak prskanjaPritisak raspršivanjaRazrjeđivanjeMlaznica
  Airless160–180 bara  0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inča
  Airmix/Aircoat60–90 bara1–2,5 baramax. 5 %0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inča
  Finecoat  10–25 %1,3–1,8 mm (3–4)
  Visokotlačna posuda / pištolj 2–4 bara10–25 %1,5 mm

  Sistem nanošenja

  Obrada:
  Capadur DecorLasur prije upotrebe promiješati. Capadur DecorLasur se može nanositi kistom/četkom ili prskanjem. Za nanošenje prskanjem razrijediti vodom. Capadur DecorLasur zajedno sa sredstvom Caparol-Fungizid ne obrađivati prskanjem.

  Izrada premaza:
  Vani1)Unutra
  Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzijae
  Temeljni premazCapacryl Holzschutz-GrundCapadur DecorLasur
  Međupremaz2 x Capadur DecorLasurU pravilu nije potrebno
  Završni premazCapadur DecorLasurCapadur DecorLasur
  1) Za optimalnu UV zaštitu se mora premazati najmanje 3x u boji.

  Potrošnja

  Nanošenje kistom / četkom na glatkim drvenim površinama:
  Ca. 80–100 ml/m2

  Nanošenje kistom / četkom na drvenim površinama hrapavim od piljenja:
  Ca. 200–250 ml/m2

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
  Min. 8 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je suha na dodir nakon 20 – 30 minuta, čvrsto hvata nakon 2 – 3 sata, a potpuno suha i može se premazivati nakon 6 – 8 sati. Niže temperature i veća vlažnost zraka mogu produžiti vrijeme sušenja.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(e), 130 g/l; maks. 30 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH01

  Deklaracija sadržaja

  Sastojci prema VdL-RL01:
  Poliuretanska / poliakrilatna smola, pigmenti u boji, voda, glikoli, ester alkohol, aditivi, konzervans

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije