AmphiSilan Compact

Kompaktan međupremaz i završni premaz na bazi silikonske smole

Primjena

Kompaktan fasadni premaz na žbukama, nosivim zagasitim silikatnim i disperzivnim bojama, na neoštećenom fasadnom sustavu, služi i za optičko ujednačavanje neravnomjerno raspucanih mineralnih žbuka ili za izravnavanje strukture dodatno zažbukanih mjesta u sustavu izvedenom sa AmphiSilanom. Proizvod je osobito prikladan za zapunjavanje finih pukotina nastalih tehnikom žbukanja.

Osobine materijala

Otporan na vremenske utjecaje, hidrofoban, ne stvara film na površini, mikroporozan je i paropropusan u visokoj mjeri, pokazuje neznatno naprezanje, propušta CO2.

Baza materijala

Kombinacija silikonske emulzije i specijalne umjetne smole.

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba: 15 kg

Nijanse

Bijela.

AmphiSilan-Compact se može nijansirati u vlastitoj izvedbi sa AmphiSilan-Volltonfarben. U slučaju samostalnog nijansiranja treba cjelokupnu potrebnu količinu međusobno izmiješati, kako bi se izbjegle razlike u nijansama. AmphiSilan-Compact se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu u svim standardnim kolekcijama tonova do svjetlosne granice od ca. 60. Da biste raspoznali eventualne pogreške pri nijansiranju, molimo da prije obrade provjerite točnost tona boje. Na površinama koje čine cjelinu treba upotrijebiti samo tonove iz jedne proizvodne šarže. 
Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26: Klasa: B; Grupa: 1

Stepen sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina zrna

< 300 µm, S2

Gustina

ca. 1,7 g/cm³

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

(sd-vrijednost): < 0,14 m (visoka), V1

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Klasa prekrivanja pukotina

Premaz za premoštavanje pukotina: 2 x 400 g/m2 AmphiSilan-Compact, Klasa: A1 (> 100 μ); Uslijed toniranja moguće je odstupanje od tehničkih podataka.

Dopunski proizvodi

AmphiSilan-Tiefgrund TB; AmphiSilan-Putzfestiger; AmphiSilan-Grundierfarbe; AmphiSilan-Volltonfarben

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Novi i postojeći, neoštećeni fasadni sustavi s površinama od žbuke od umjetne smole, silikonske smole, vapnene žbuke (PIc) i vapnenocementne žbuke (PII)/minimalne tlačne čvrstoće prema normi DIN EN 998-1 s min. 1 N/mm2:
Staru žbuku treba prikladnom metodom oprati mokrim postupkom, pri čišćenju mlazom vode pod tlakom s maks. temperaturom od 60 °C i tlakom od maks. 60 bara. Nakon čišćenja treba uzeti u obzir dostatno vrijeme sušenja. Izvesti premazivanje sa AmphiSilan-om usklađeno s postojećom vrstom završnog sloja žbuke prema dolje navedenim podacima o podlozi.

Žbuke iz skupine mortova PIc, PII i PIII/minimalna tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s min. 1 N/mm2:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon dostatnog čekanja, u pravilu nakon 2 tjedna pri temperaturi od ca. 20 °C i relativnoj vlazi zraka od 65 % . U nepovoljnijim vremenskim uvjetima, npr. zbog vjetra ili kiše, mora se računati sa znatno duljim sušenjem. Dodatnim temeljnim premazivanjem sa CapaGrund Universal smanjit će se rizik od izbijanja vapnenih soli kod alkalnih završnih žbuka iz skupina PIc, PII odnosno PIII, tako da se već nakon čekanja od 7 dana može raditi premazivanje.
Stare žbuke: na grubo poroznim, upojnim žbukama, koje se lako osipaju, nanijeti kao temeljni premaz AmphiSilan-Tiefgrund LF. Na žbukama sa brašnastom površinom, koje se jako osipaju, nanijeti kao temeljni premaz AmphiSilan-Putzfestiger. Naknadno zažbukana mjesta moraju biti dobro vezana i prosušena.

Nove silikatne završne žbuke:
Premazivati proizvodima iz silikatnog Sylitol programa.

Stare silikatne boje i žbuke:
Čvrsto prianjajuće slojeve treba čistiti mehanički ili mlazom vode pod tlakom, vodeći računa o zakonskim propisima. Istrošene slojeve, koji se čvrsto ne drže, treba odstraniti struganjem, brušenjem, skidanjem. Nanijeti kao temeljni premaz AmphiSilan-Putzfestiger.

Nosivi slojevi od žbuke od umjetne smole i silikonske smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. U slučaju čišćenja mokrim postupkom treba površine pustiti da se prije daljnje obrade dobro prosuše. Nanijeti kao temeljni premaz AmphiSilan-Grundierfarbe odnosno AmphiSilan-Putzfestiger. Nove žbuke od umjetne smole odnosno silikonske smole premazivati bez prethodne obrade.

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Ohrapaviti površine koje se lagano sjaje. Onečišćene, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod tlakom vodeći računa o zakonskim propisima. Nanijeti kao temeljni premaz AmphiSilan-Grundierfarbe.

Nenosivi slojevi lak boja, disperzivnih boja ili žbuke od umjetne smole:
Prikladnom metodom odstraniti bez ostatka, n pr. mehaničkim putem ili jetkanjem i dodatnim čišćenjem vrućim vodenim mlazom pod tlakom vodeći računa o zakonskim propisima. Napraviti temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe, u slučaju brašnastih, upojnih površina, koje se osipaju, premazati sa AmphiSilan-Putzfestiger. Napraviti međupremaz sa AmphiSilan-Compact.

Zid od neožbukane opeke:
Za premazivanje su prikladne samo pješčane opeke ili klinker opeke bez stranih primjesa. Zidovi moraju biti fugirani bez pukotina i ne smiju sadržavati soli. Nanijeti kao temeljni premaz AmphiSilan-Putzfestiger. Ako međupremazi AmphiSilanom ili AmphiSilan-Compactom dobiju smećkastu nijansu, završni premaz napraviti Duparolom.

Zidovi od vapneno-pješčanih opeka:
Za premazivanje su pogodne samo pješčane opeke otporne na mraz, koje ne sadrže strane primjese koje probijaju vani ili izazivaju promjenu boje. Fugiranje izvesti bez pukotina.
Kredaste/brašnaste površine treba očistiti. Mjesta sa izbojima treba očetkati na suho. Molimo da poštujete upute iz BFS biltena br. 2. Nanijeti kao temeljni premaz AmphiSilan-Tiefgrund LF, a međupremaz napraviti sa AmphiSilan-Compact.

Površine obrasle gljivicama ili algama:
Premazati fungicidnim i algicidnim specijalnim bojama ThermoSan ili Muresko SilaCryl.

Površine sa izbojima soli:
Izboje soli treba odstraniti četkanjem na suho. Nanijeti kao temeljni premaz AmphiSilan-Putzfestiger. Pri premazivanju površina sa izbojima soli ne može se jamčiti trajno prianjanje premaza odnosno sprječavanje ponovnog izbijanja.

Šupljine:
Male šupljine treba popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Velike šupljine do 20 mm najbolje je obraditi sa Histolith-Renovierspachtel. Mjesta obrađena masom za izravnavanje treba dodatno grundirati. 

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom i valjkom ili odgovarajućim strojem za nanošenje špricanjem

Sistem nanošenja

Jedan temeljni i jedan završni premaz AmphiSilan-Compact, razrijeđen sa max. 10 % vode.

Potrošnja

Ovisno o podlozi 350–400 g/m2 po nanosu. Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+ 50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 2-3 sata, može se obrađivati nakon 12 sati. Potpuno suho nakon 2-3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Čišćenje alata

Čišćenje alata vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba veće površine premazivati u jednom potezu postupkom „mokro na mokro". Pri nanošenju boje Airless špricanjem treba boju dobro promiješati i prosijati. Ne smije se koristiti na vodoravnim površinama na kojima se zadržava voda.
Kod fasadnih površina koje su pod specijalnim uvjetima, kojima je objekt izložen, ili zbog prirodnog djelovanja atmosferilija opterećene vlagom jače nego obično postoji povećan rizik pojave gljivica i algi. Stoga preporučujemo za ugrožene površine koristiti ThermoSan. Ovaj proizvod sadrži aktivne tvari koje vremenski usporavaju razvoj gljivica i algi.
Kod tamnih tonova boje može mehaničko opterećenje dovesti do pojave svijetlih pruga (efekt pisanja). Ovo je svojstvo specifično za sve zagasite fasadne boje.
Kod nepropusnih, hladnih podloga ili pri usporenom sušenju uvjetovanom atmosferilijama, mogu se uslijed opterećenja vlagom (kišom, rosom, maglom) pojaviti pomoćne tvari na površini premaza u vidu žućkasto/prozirnih, lagano sjajećih i ljepljivih pruga. Ove su pomoćne tvari topive u vodi i same od sebe će nestati nakon nekoliko jačih pljuskova kiše. Na kvalitetu osušenog premaza ovo neće negativno utjecati. Ako se, međutim, odmah mora obaviti daljnje premazivanje, potrebno je ove pruge prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Treba izvesti dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal. Pri izvedbi premaza pod prikladnim klimatskim uvjetima ove se pruge ne pojavljuju.
Ocrtavanje popravaka na površini ovisi o mnogim čimbenicima te je stoga neizbježno (BFS bilten br. 25).
Pruge od bakra ( ioni Cu u kišnici) reagiraju sa sastojcima AmphiSilan Compacta izazivajući lako posmeđivanje boje. Stoga valja odgovarajuće bakrene površine zaštititi od oksidacije. Alternativno se može primijeniti proizvod Muresko SilaCryl®.

Tolerancija prema drugim premaznim sredstvima:
AmphiSilan se ne smije miješati s drugim premaznim sredstvima, a osobito ne s punim tonovima boje na disperzivnoj ili silikatnoj bazi niti s koncentratima za nijansiranje.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.Ne udisati plin/pare/aerosol. Pridržavati se posebnih uputa /Sigurnosno-tehnički list. Nositi zaštitna sredstva za oči/lice.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c): 40 g/l;  maks. 10 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-SF01

Deklaracija sadržaja

Polistrolakrilat/Polisiloksan, mineralni pigmenti i punila, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon)

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije