caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/98263/037392_EffektGrund_5L.png

Capadecor EffektGrund

Specijalno sredstvo za grundiranje koje se može nijansirati, za kasnije efektno premazivanje sa CapaGold ili CapaSilber.

Primjena

Temeljni pokrivni premaz velike propusnosti vodenih para koji se može nijansirati, za CapaGold i CapaSilber na organskim i mineralnim žbukama kao i lako strukturiranim podlogama, unutra i vani.

Osobine materijala

  • razrjeđivanje vodom, neškodljivost za okoliš, slabi miris
  • poboljšava vezanje za podlogu
  • visoki stepen difuzivnosti
  • primjenjivost po cijeloj površini na WDVS povezanim sustavima za toplinsku izolaciju

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945

Pakovanje/veličina pakovanja

1,25 l, 2,5 l, 5 l

Nijanse

Poluprozirna, nijansiranje na ColorExpress – kolekcija "CD EffektGrund"

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Dopunski proizvodi

CapaGold/CapaSilber

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Povezani sustavi za toplinsku izolaciju NEU (samo WDVS-B):
Izolacijski materijal: Fasadna izo-ploča Capatect-Dalmatiner Fassadendämmplatte160 (EPS).
Armiranje: Sukladno odobrenju WDV sustav sa Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, CT ZF-Spachtel 699 ili CarbonSpachtel.
Završna žbuka: ThermoSan ili AmphiSilan Fassadenputz prema Tehničkim informacijama u dostupnim veličinama zrna.
Temeljni premaz: Valjkom sa EffektGrund (vidjeti postupak nanošenja).
Povezani sustavi za toplinsku izolaciju ALT:
Potrebno je obratiti se stručnom savjetniku tvrtke Caparol ili odjelu za tehničku primjenu.

Način primjene

EffektGrund prije obrade temeljito promiješati. Materijal se može obrađivati kistom, valjkom ili prskanjem. Mjesta orezivanja bi trebalo naknadno prijeći valjkom.
Za obradu valjkom upotrebljavati valjke srednje duge dlake (duljina dlake 12 – 16 mm), na kojima se materijal ne nakuplja na rubovima.
Na nestrukturiranim površinama EffektGrund nakon nanošenja strukturirati četkom kako bi se izbjegle vidljive pruge odnosno tragovi valjka na gotovoj površini.
Airless nanošenje: Kod nanošenja špricanjem boju dobro promiješati i procijediti.
Ugao prskanja: 50°   Mlaznica: 0,023–0,027"   Pritisak: 150–180 bar   Nasadni filter za pištolj: 0,31 mm

Razrjeđivanje

EffektGrund se obrađuje nerazrjeđen.
Po potrebi se može podesiti na konzistenciju za obradu sa najviše 3 % vode.

Sistem nanošenja

MeđupremazZavršni premaz:
1-2x EffektGrund nijansa: SilberGrund2x CapaSilber
1-2x EffektGrund nijansa: GoldGrund2x CapaGold

Potrošnja

Na glatkim površinama 150 – 200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica pri obradi i sušenju:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može se dorađivati nakon 12 sati.
Pri nižoj temperaturi, većoj vlažnosti zraka i velikim količinama za nanošenje se vrijeme sušenja produžuje.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

EffektGrund nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Certifikat

  • RMI (Robert Murjahn Institut) stručno mišljenje 2009/107-16.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Kod nanošenja prskanjem ne udisati maglicu / aerosol. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a): 30 g/l; maks. 30 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, pigmenti, silikati, kalcijev karbonat, voda, sredstvo za izradu filma, aditivi, konzervans (Metil-/Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije