caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/166259/051418_capatherm_beton_daemmschicht_innen_W_20l_SI.png

CapaTherm Beton Dammschichtbildner innen W

CAPATHERM® Beton Dämmschichtbildner innen W je protupožarni premaz na bazi vode koji stvara izolirajući sloj i jako se pjeni pod djelovanjem topline

Opis

CAPATHERM® Beton Dämmschichtbildner innen W je protupožarni premaz na bazi vode koji stvara izolirajući sloj i jako se pjeni pod djelovanjem topline, za betonske građevinske elemente i zidove u unutarnjim prostorima. Premazni sustav (temeljni premaz, izo-sloj, završni lak) pristaje uz svaki profil, statički ne opterećuje i može se primijeniti za zaštitu vanjskih čeličnih konstrukcija. Službeno je ispitan i odobren po normi ÖNORM EN 13381, dio 3 i ÖNORM 1363, dio 1, prema IBS Institut Linz.

Primjena

CAPATHERM® Beton Dämmschichtbildner innen W se koristi u zatvorenim prostorima ili za natkrivene građevinske konstrukcije koje nisu stalno mokre ili nisu izložene vrlo agresivnim plinovima.

Osobine materijala

  • Agregatno stanje: viskozno
  • Komponente: jednokomponentan
  • Viskozitet pri isporuci: pripremljen za obradu/tiksotropan

Baza materijala

Specijalna kombinacija veziva.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l i 20 l

Nijanse

Bijela.
Nijansiranje nije dozvoljeno!

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, min. 12 mjeseci.

Gustina

1,35 kg/l

Udio čvrste tvari

68 – 70 %

Prikladne podloge

Armirani beton, betonske konstrukcije i zidovi od opeke, novi i stari, nosivi stari premazi u unutarnjim prostorima.

Priprema podloge

Podlogu koja se obrađuje treba brižljivo očistiti, a svako onečišćenje od prašine, prljavštine, masnoća, voska, hrđe itd. treba potpuno odstraniti. Nosive čvrste stare premaze provjeriti jesu li prikladni za premazivanje (vidjeti uputu Ispitivanja podloge i temeljni premazi za sustave za zaštitu od požara).

Način primjene

Kistom, valjkom, Airless nanošenjem. Vidjeti uputu Preporuke za Airless obradu materijala za zaštitu od požara CAPATHERM®.

Razrjeđivanje

Vodom.

Sistem nanošenja

Poštivati DIN EN ISO 12944 posebno dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230/dio 4
Za oblikovanje u boji se smije primjenjivati samo u sustavu ispitani CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W u nijansama koje preporučujemo (vidjeti TI za CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W).
Jednokratno nanošenje zaštitnog laka je obvezno. Zaštitni lak se smije nanositi najranije 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja za zaštitu od požara. CAPATHERM®-Beton Schutzbeschichtung Color innen W je samogasivi zaštitni lak. Upotreba drugih zaštitnih lakova i nepridržavanje propisanih količina nanošenja nije dopušteno. Ako se preko građevinskih elemenata premazanih izo-slojem za zaštitu od požara trebaju stavljati zaštitni omotači i ogrtači, najmanji razmak mora, ovisno o klasi otpornosti na požar, biti između 2–6 cm, kako bi se izbjegle prepreke u
djelovanju zaštite od požara. Toplinsko opterećenje gotovog premaza preko +80 °C može dovesti do poremećaja na površini.

Uslovi pri nanošenju

Ne raditi na temperaturi ispod +5 °C, najviše +50 °C i s relativnom vlagom u zraku ne većom od 70%. Po kiši, snijegu, rosi i kad se vlaga kondenzira (povećana opasnost od kondenzacije pri relativnoj vlažnosti zraka iznad 70%), po žarkom suncu i kod pojave
štetnih plinova ili prašine treba obustaviti radove, a nastaviti se smiju tek kad prestanu štetni uticaji.
Premaz se mora do potpunog završetka, uključujući i zaštitni lak, zaštititi od utjecaja atmosferilija. Preporučujemo stavljanje zaštitnih omotača.
Sušenje mokrih površina se može obaviti plamenom. Zagrijavanje smanjuje opasnost novog stvaranja kondenzacije. Kod kritičnih opterećenja, npr. često stvaranje kondenzacije ili zagrijavanje površina 
>45 °C, po potrebi treba poduzeti posebne mjere.

Vrijeme sušenja

12-15 sati površinski suho, 48-72 sata dubinski suho, može se obrađivati nakon 24 sata, ovisno o sloju za zaštitu od požara.
Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od + 20 °C s prirodnim prozračivanjem, relativnu vlažnost zraka od 65 % i mogu u drugim vremenskim uvjetima jako odstupati.
Nije dopušteno raditi na temperaturi nižoj od temperature rošenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Slojevi za zaštitu od požara se moraju nanositi u više radnih etapa (prolaza). Debljina mokrog sloja premaza ne smije u prvoj etapi rada na grundiranu podlogu prijeći 400 µm, a u ostalim etapama rada 500 µm. Pridržavati se minimalne količine nanošenja / minimalne debljine sloja, one ne smiju biti manje, jer to može utjecati na djelotvornost zaštite od požara. Tijekom izvođenja radova stalno mjeriti debljine mokrog i suhog sloja na objektu. Pridržavati se općih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu). Osigurati dobro prozračivanje. Radove na premazivanju smiju izvoditi samo osposobljene i sa vrstom i načinom djelovanja premaza za zaštitu od požara upoznate stručne osobe.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

(A/i): 140 g/l; maks. 50 g/l

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu.
Sigurnosno-tehnički list: Dostupan na internetskoj stranici www.caparol.ba ili na upit
Namjena: Samo za profesionalnu namjenu.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije