Caparol-Akkordspachtel KF

Specijalna masa povećane otpornosti na vlagu, za unutarnje radove.

Primjena

Specijalna masa povećane otpornosti na vlagu i velike čvrstoće vezanja, namijenjena za ispunu i izravnavanje, pripremljena za strojno nanošenje špricanjem. Za racionalno nanošenje špricanjem velikih površina zidova i stropova izloženih vlazi, dobre pokrivne moći i velike snage ispune.
Masa je jako prikladna za zaglađivanje betona pripremljenog na licu mjesta i betonskih filigranskih stropova, mineralnih žbuka, blokova za gradnju i porobetona, gipsanih ploča (gips-kartonskih ploča), građevnih gips ploča, a također i za doradu tapeta sa staklenim vlaknima i strukturnih žbuka metodom nanošenja tankog sloja žbuke.
Može se koristiti za ostvarivanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 prema specifikacijama BVG upute br. 2 i BFS upute br. 12.

Osobine materijala

  • velika moć vezanja za podlogu
  • lako i ugodno se razvlači i zaglađuje
  • nakon sušenja nema pukotina
  • suha površina se može brusiti
  • difuzivna
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
  • teško zapaljiva (B1) prema DIN 4102

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg PE-vreća, 25 kg kanta

Nijanse

Prirodno bijela
Može se nijansirati sa najviše 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Dopunski proizvodi

Füllspachtel P

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
Ovisno o podlozi koja se obrađuje i njenom stanju, prije nanošenja mase za ispunu i ravnanje nanijeti prikladni temeljni premaz. Pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema". Sjajne, nosive stare premaze prethodno ohrapaviti.

Način primjene

Nanošenje špricanjem: Racionalno i ekonomično premazivanje zidnih i stropnih površina se ostvaruje u spoju sa uređajima za špricanjea velike snage.
Prekrivanje: Za prekrivanje otvora prozora i vrata su najbolji na mjeru izrađeni drveni okviri sa zategnutom plastičnom folijom. Za prekrivanje podova su najbolji teški pokrivni materijali.
Odvijanje radova: Zasićeno nanošenje prskanjem po cijeloj površini sa Caparol-Akkordspachtel KF, nerazrjeđenom masom i izravnavanje i zaglađivanje odmah sa prikladnom čeličnom gletaricom.
Caparol-Akkordspachtel KF se može brusiti nakon što se počne sušiti. Zbog povećane otpornosti na vlagu bi se Caparol-Akkordspachtel KF trebao obrusiti u roku od 7 dana. Tokom prva 2 dana se masa može posebno efikasno obrusiti. Brusne mrežice kao što je "Abranet" firme Mirka omogućuju djelotvorniji radni učinak. 
Prikladni uređaji za špricanje: Caparol-Akkordspachtel KF se može obrađivati aparatima za nabacivanje žbuke i Airless uređajima velike snage. Kod Airless uređaja se moraju ukloniti svi filteri. Za veličinu mlaznice su se najbolje pokazale one s otvorom od 0,035–0,043 inča. Kao Airless pištolj bi se trebao koristiti pištolj za špricanje kojeg preporučuje proizvođač. Ti pištolji imaju jači protok i znatno olakšavaju nanošenje mase za izravnavanje. Za nanošenje je potreban pritisak od ca. 150–180 bara.

Sistem nanošenja

Dorada:
Površine zaglađene i izravnane sa Caparol-Akkordspachtel KF se, nakon što se dobro osuše, mogu premazivati sa svim prikladnim Caparol disperzivnim i lateks bojama ili sa Capacryl akrilnim lakovima. Prije daljnje obrade sa unutarnjim bojama Sylitol-Innenfarben, masama od umjetne smole ili zidnim oblogama od staklenog pletiva kao i tekstilnim tapetama i tapetama od papira potrebno je nanijeti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, a ako se kasnije nanosi premaz žbuke od umjetne smole, grundiranje se izvodi sa Putzgrundom.

Potrošnja

ca. 1,5 kg/m2/mm debljine sloja

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+5 0C za podlogu i okolni zrak. Temperatura materijala kod obrade > +10 0C.

Vrijeme sušenja

Ovisno o vlazi, temperaturi i debljini sloja ca. 12 – 48 sati.

Napomena

Caparol-Akkordspachtel KF masa nije prikladna za površine jako izložene vlazi kao što su one koje su direktno izložene vodi ili prskanju vode ili trajno izložene vlazi > 70%.
Zbog primjene prirodnih punila može doći do neznatnih razlika u nijansi.
Na gustim, slabo upojnim podlogama mogu nastati fini mjehurići zraka. Oni se mogu nakon kratkog odzračivanja ukloniti ponovnim izravnavanjem. Trenutak kad će se naknadno zaglađivati površina ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka na objektu. Ako nakon ponovnog zaglađivanja ponovo nastaju mjehurići zraka, znači da je izravnavanje izvedeno malo prerano. Postupak zaglađivanja se tada mora ponoviti.
Kod hrapavih, strukturiranih podloga je za postizanje glatke ravne površine eventualno potrebno naknadno izravnavanje i ispuna masom. Zbog povećane čvrstine suhog materijala treba računati na to da brušenje može potrajati duže.
Kod dorade masa za izravnavanje i ispunu koje sadrže gips može uslijed djelovanja vlage koja se duže zadržava doći do bubrenja, stvaranja mjehurića i ljuštenja. Stoga treba osigurati brzo sušenje dobrim prozračivanjem i odgovarajućom temperaturom.
Pridržavati se upute br. 2 "Ispuna i izravnavanje gips ploča", saveza proizvođača gipsa i gips ploča.

Certifikat

  • Caparol-Akkordspachtel KF Ispitivanje zapaljivosti.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Kod obrade prskanjem ne udisati maglicu. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo. Pobliži podaci: vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

Max. < 1 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija akrilne smole, silikati, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi (metil-/Benzizotiazolinon).

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije