caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/57142/027190_Caparol-Akkordspachtel_fein_25KG_NL.png

Akkordspachtel fein i mittel

Pastozna masa za ispunu i izravnavanje gotova za obradu. 
Za unutarnje radove.

Primjena

Caparol-Akkordspachtel fein:
Univerzalna reparaturna masa za popravljanje manjih nedostataka na površini i spojevima, rupa ili pukotina, izravnavanje žbukanih i betonskih površina kao i fino strukturiranje šara na izravnanim zidnim i stropnim površinama. Prikladna za ostvarivanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 na gips-pločama (gipskartonskim pločama) prema specifikacijama BVG upute br. 2 i BFS upute br. 12.

Caparol-Akkordspachtel mittel:
Univerzalna ličilačka masa za ispunu i izravnavanje većih neravnina, rupa ili pukotina, za ravnanje betonskih, hrapavih ili oštećenih žbukanih površina i strukturiranje šara. Prikladna za ostvarivanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 na gips-pločama (gipskartonskim pločama) prema specifikacijama BVG upute br. 2 i BFS upute br. 12.

Osobine materijala

 • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
 • velika moć vezanja za podlogu
 • nakon sušenja površina ostaje tvrda i bez uleknuća
 • difuzivnost
 • lako se razvlači i zaglađuje
 • teško zapaljiva (B1) prema DIN 4102

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Akkordspachtel fein:
25 kg plastična kanta, 8 kg plastična doza
 • Akkordspachtel mittel:
25 kg plastična kanta

Nijanse

Naturweiß (prirodno bijela)
Može se nijansirati sa najviše 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Kod naručivanja 100 kg i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi u pastelnim tonovima, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Dopunski proizvodi

Caparol-Füllspachtel P

Za vlažne prostore:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
Ovisno o podlozi koja se obrađuje i njenom stanju, prije nanošenja mase za ispunu i ravnanje nanijeti prikladni temeljni premaz. Pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema". Sjajne, nosive stare premaze prethodno ohrapaviti.

Način primjene

Izravnavanje ručnim nanošenjem:
Caparol-Akkordspachtel prije obrade dobro promiješati i razvući čeličnom lopaticom za ravnanje. Nakon sušenja namočiti i filcati ili suho brusiti.
Nakon podešavanja odgovarajuće konzistencije se Caparol-Akkordspachtel fein/mittel mogu obrađivati i postupkom prskanja (dodatak od najviše 5 – 10 % vode).
Nakon što se izravnana površina dobro osuši, može se obaviti nanošenje šara fine strukture. Izgled može varirati ovisno o stepenu razrjeđenosti i širini korištene mlaznice.
Nanošenje šara se preporučuje posebno za stropne površine koje trebaju ostati neobrađene.

Uređaji za špricanje:
Sa aparatima za nabacivanje žbuke i jakim Airless aparatima.
Kod Airless pištolja ukloniti sve filtere.
Veličina mlazninca 0,035–0,043"
Pritisak ca. 150–180 bara
Kao Airless pištolja se za mase za ravnanje i ispunu trebaju primjenjivati pištolji za špricanje koje preporučuje proizvođač, veće propusnosti.
Kako bi se omogućila optimalna obrada sa Airless aparatima, tokom obrade mora biti osigurana temperatura materijala od najmanje +10 0C.

Sistem nanošenja

Prije premazivanja bojom Sylitol Bio-Innenfarbe je potrebno grundiranje sa Caparol-Haftgrund. Površine zaglađene sa Caparol-Akkordspachtel se nakon sušenja mogu bez grundiranja premazivati sa svim prikladnim Caparol disperzivnim i latex bojama ili Capacryl akrilnim lakovima.
Prije daljnje obrade sa plastičnim masama ili tapaciranja zidnim oblogama od staklenog pletiva, potrebno je nanijeti kao temeljni premaz Caparol-Haftgrund, a prije nanošenja žbuka na bazi umjetne smole Putzgrund.

Potrošnja

 • Tip fein (fini): ca. 1800 g/m2/mm debljine sloja
 • Tip mittel (srednji): ca. 1800 g/m2/mm debljine sloja

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Ovisno o vlazi, temperaturi i debljini sloja ca. 12 – 48 sati.

Čišćenje alata

Vodom

Napomena

Caparol-Akkordspachtel fina i srednja masa nisu prikladne za vlažne prostore. Za postizanja posebno glatkih površina primjenjivati Caparol-Akkordspachtel fein. Zbog primjene prirodnih punila može doći do neznatnih razlika u nijansi. Ako se izvode šare koje moraju ostati nepremazane, preporučujemo kod nanošenja mase i izrade šara paziti da proizvod bude istog proizvodnog broja (šarže).
Kad se koristi za nanošenje šara na zidnim površinama, premaz bi trebalo obraditi sa Caparol disperzivnim bojama. Time se može postići duža postojanost koja je često tako potrebna kod zidnih površina.
Kod obrade masa za ispunu koje sadrže gips može zbog dugotrajnog djelovanja vlage doći do bubrenja, stvaranja mjehura i ljuštenja. Stoga treba osigurati brzo sušenje na dovoljno visokoj temperaturi i sa dobrim provjetravanjem. Pridržavati se upute br. 2 "Ispuna i izravnavanje gipsanih ploča", saveza proizvođača gipsa i gipsanih ploča.
Kad se primjenjuje za nanošenje šara na zidnim površinama, premaz bi trebalo obraditi sa Caparol disperzivnim bojama. Time se može postići duža postojanost koja je često tako potrebna kod zidnih površina.

Certifikat

 • Caparol-Akkordspachtel (mittel/fein) Ispitivanje zapaljivosti.

 • Mjerenje emisije štetnih tvari prema DIN ISO 16000-9.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.
Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

maks. <1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, kalcij karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije