caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/64793/029222_Capatect-SockelFlex_18_kg.png

Capatect SockelFlex

Organska masa za ispunu i izravnavanje koja se miješa s cementom, za ljepljenje, armiranje i kao zaštitni brtveni premaz u podnožju / području dodira s tlom.

Primjena

Masa za ljepljenje i armiranje, za ljepljenje i armiranje izo-ploča u podnožju i području dodira s tlom i za izradu brtvenog zaštitnog sloja, za Capatect-WDV-Systeme A und B.

Osobine materijala

  • višestruko primjenjiva disperzivna masa velike snage ljepljenja koja se miješa s cementom
  • pastozna
  • „veže na bitumenu
  • „ne propušta vodu
  • „dobra izdržljivost
  • „otpornost na smrzavanje
  • „difuzivna

Pakovanje/veličina pakovanja

18 kg kanta

Nijanse

Bijelo-siva bez cementa, cement-siva nakon što se zamiješa

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Zaštititi od izravnog sunca.

Gustina

ca. 1,1 g/cm3 bez dodatka cementa

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

(2 mm) prema DIN EN 7783 ca. 2,7 m

Propustljivost vode (w-vrijednost)

< 0,01 kg/(m2 · h0,5) prema DIN EN 1062-3

Priprema podloge

Zid od cigle, beton ili premazi koji čvrsto vežu moraju biti čisti, suhi i nosivi.
Onečišćenja i tvari koje razdvajaju (npr. ulje od oplata) kao i neravnine na žbuci treba odstraniti.
Oštećeni stari premazi koji se ljušte se moraju ukloniti.
Šupljine u žbuci se moraju otući i malterisati tijesno po površini.
Jako upojne i površinekoje praše kao i one što se osipaju se moraju najtemeljitije očistiti do zdrave tvari i grundirati sa Sylitol-Konzentrat 111.

Potrošnja

Ovi podaci služe samo za određivanje količina. Materijal se uvijek mora miješati s cementom.


bez cementasa cementom
Lijepljenje izo-ploča:
ca. 2,0 kg/m2ca. 4,0 kg/m2
Armirni sloj:
ca. 1,3 kg/m2ca. 2,6 kg/m2
Zaštitno brtvljenje po premazu:
ca. 0,5 kg/m2ca. 1,0 kg/m2
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura obrade:
Za vrijeme obrade i u fazi sušenja ne smiju se temperature okoline i podloge spustiti ispod + 5 0C ili biti preko + 30 0C. Ne raditi na izravnom suncu, po vjetru, magli ili velikoj vlažnosti zraka. S tim u vezi ukazujemo na uputu "Žbukanje po visokim i niskim temperaturama" njemačkog saveza obrtnika za izradu štukatura.

Vrijeme sušenja

Eventualno potrebno učvršćivanje zaticima (utiplavanje) obaviti tek nakon što se ljepilo dobro stvrdne, tj. nakon ca. 1 dan. Ljepilo je suho i može se izlagati opterećenjima nakon 2 – 3 dana.
Pri 20 0 C i 65% relativne vlažnosti zraka je armirni sloj suh na dodir nakon 24 sata.
Capatect-SockelFlex se suši hidratacijom i fizikalno, tj. ishlapljivanjem vode s kojom se miješa.
Vrijeme sušenja se stoga produljuje pri većoj vlažnosti zraka i posebno u hladnom godišnjem dobu.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Primjena materijala

Neposredno prije obrade Capatect-SockelFlex pomiješati u omjeru 1 : 1 sa cementom CEM I 32,5 i mješalicom pripremiti da masa bude bez grudvica. Materijal koji se stvrdne ni u kom slučaju ne miješati s vodom kako bi postao ponovo upotrebljiv. Kod primjene kao premaz dodati ca. 5 % vode.

Armaturni sloj

Eventualne pomake na spojevima polistirolnih ploča obrusiti i odstraniti prašinu.
Nakon nanošenja zaštite na rubove kao i dijagonalnog armiranja kutova na otvorima na fasadi nanosi se masa za ispunu u širini trake mrežice na izo-ploče, a mrežica Capatect-Gewebe 650 se utisne tako da se preklapa ca. 10 cm. Nakon toga se obradi masom za ispunu i izravnavanje "mokro na mokro" tako da mrežica bude potpuno pokrivena. Ukupna debljina sloja mora iznositi ca. 2 mm.
Rubovi građevine: Kod primjene Capatect zaštitnih kutnih šina, mrežicu isto tako položiti oko ruba da se preklapa 10 cm. Kad se koristi Capatect mrežica za zaštitu uglova, trake mrežice polagati samo do ruba.

Izolacija/Premaz

Za nanošenje kistom i četkom Capatect-SockelFlex razrjediti sa najviše 5 % vode. Ako se završni premaz izvodi tako da ulazi u tlo, to područje se mora obraditi dvostrukim premazivanjem do 5 cm iznad razine tla. U tom području treba kod gradnje predvidjeti čepastu foliju za zaštitu od oštećenja.

Završni premaz:

Prije završnog premazivanja sa žbukom se mora grundirati sa Putzgrund 610.
Mogući su slijedeći završni premazi: AmphiSilan-Fassadenputz, Capatect-BuntsteinSockelputz, Capatect-Fassadenputz, Capatect-Fassadenputz Fein i Sylitol-Fassadenputz.
Capatect-SockelFlex se može premazivati sa proizvodima Capatect-SI-Fassadenfinish 130, ThermoSan i AmphiSilan.

Lijepljenje izolacijskih ploča

U podnožju / području dodira s tlom:
Capatect-SockelFlex nanijeti nazubljenom žlicom 10 x 10 ili 15 x 15 mm po cijeloj površini ili po rubu i točkasto (na rubu uokolo pruga širine ca. 5 cm, a po sredini ploče 3 hrpe veličine dlana) na izo-ploču Capatect-Perimeterdämmplatte 115.
Količina ljepila koje se nanosi i visina nanešenog sloja variraju prema tolerancijama podloge, tako da kontaktna površina ljepljenja bude 40 %.
Povezane izo-ploče spojiti da budu zbijene i zalijepiti i dobro pritisnuti. Masu za lijepljenje ne nanositi u spojeve ploča. Paziti na pravilno polaganje okomito i vodoravno.

Uvod

Za zaštitu od djelovanja kiše za vrijeme sušenja skelu odnosno područje u dodiru s tlom / podnožje zastrti ceradama. Kod primjene i izvođenja radova obratiti pažnju na DIN V 18550 kao i DIN 18350, VOB, dio C.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pobliži podaci: vidjeti sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. 

Proizvodni kod boja i lakova

M-GF01

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije