caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/166250/051409_Capatherm_stahl_daemm_innen_lm_r30_60_SI.png

CapaTherm Stahl Dammschicht bildner innen LM

Protupožarni premaz za unutarnje prostore koji sadrži otapala i koji se pod djelovanjem vrućine jako pjeni

Opis

CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM R90 / R120 je jednokomponentni protupožarni premaz za čelične građevinske elemente za unutarnje prostore koji sadrži otapala. Sustav premazivanja (temeljni premaz, masa za stvaranje izolacijskog sloja, pokrivni lak itd.) slijedi točno profil, pruža zaštitu od korozije, statički ne opterećuje i može se koristiti za zaštitu čeličnih konstrukcija u unutarnjem prostoru. Služi za produljenje vatrootpornosti nosača, potpornih stupova i rešetkastih konstrukcija (vlačnih i tlačnih šipki na šipkastim nosivim konstrukcijama) sa otvorenim i zatvorenim profilima od čelika (osim za lake čelične konstrukcije).
Službeno certificiran i odobren sukladno normi ÖNORM EN 13501 dio 2 prema IBS Institutu u Linzu.

Osobine materijala

CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM R90 / R120 je protupožarni premaz, koji se intenzivno pjeni pod djelovanjem vrućine i služi za produljenje trajanja vatrootpornosti nosača, potpornih stupova i rešetkastih konstrukcija (vlačnih i tlačnih šipki na šipkastim nosivim konstrukcijama) sa otvorenim i zatvorenim profilima od čelika (osim za lake čelične konstrukcije). CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner innen LM R90 / R120 koristi se u unutarnjim prostorima (npr.u garažama itd.) ili na vanjskom pročelju građevinskih objekata koji nisu stalno izloženi vlazi ili jako agresivnim plinovima.

Baza materijala

Specijalni akrilni polimer.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l i 20 l

Nijanse

Bijela. Nijansiranje nije dozvoljeno

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustina

1,3 kg/l

Udio čvrste tvari

70 - 73%

Viskozitet

Pripremljen za obradu / tiksotropan

Priprema podloge

Podlogu koju se obrađuje valja temeljito očistiti. Sva onečišćenja prašinom, prljavštinom, masnoćom, voskom, hrđom i dijelovima koji su izgorjeli ukloniti u cijelosti. Pocinčane čelične konstrukcije ili takve koje su prethodno obrađene bojama koje sadrže cinkovu prašinu dvokomponentno grundirati sredstvom CAPATHERM® STAHL Phosphatgrund 2 K LM (vidjeti TI). Kod nosivih starih premaza valja provjeriti protupožarna svojstva i podobnost za premazivanje (vidjeti brošuru Ispitivanje podloge i temeljni premazi za sustave za zaštitu čelika od požara).

Način primjene

Kistom/četkom, valjkom, airless nanošenjem.
Obratiti pažnju na DIN EN ISO 12944 osobito dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230/dio 4

Razrjeđivanje

U pravilu nije potrebno. Dozvoljeno dodavanje do max. 4 Vol.% CAPATHERM®-Verdünnung 02.

Debljina sloja

Protupožarne slojeve valja nanositi u više radnih postupaka. Debljina mokrog filma mase za stvaranje izolacijskog sloja ne smije u prvom radnom koraku na temeljnom premazu biti
veća od 400 m, a u narednim radnim postupcima od 500 m. Treba se pridržavati propisanih minimalnih količina nanosa/minimalnih debljina sloja i one ne smiju biti manje, budući da se time može ugroziti protupožarni učinak.
Tokom obrade treba na objektu stalno provoditi mjerenje debljine mokrog i suhog filma.
Mora se poštivati opće propise o sigurnosti na radu koji se odnose na premazna sredstva (ne udisati maglicu od špricanja). Voditi računa o dobrom provjetravanju. Radove premazivanja smije obavljati samo školovano stručno osoblje koje je upoznato s vrstom i načinom djelovanja protupožarnog sloja.

Sistem nanošenja

Grundiranje: 150 g/m2 CAPATHERM® PRIMER LM ili CAPATHERM® KO Schutzgrund LM ili za pocinčane površine 150 g/m2 CAPATHERM® Phosphatgrund 2 K LM.
Zaštita od požara: potrošnja ovisi o proračunu
Zaštitni lak: 1 x 120 g/m2 CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM

Uslovi pri nanošenju

Ne smije se raditi na temperaturi ispod +5 °C, niti iznad max. +50 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti veća od 80 %. Po kiši, snijegu, rosi, kondenzaciji vodene pare (povećana opasnost od kondenzacije vodene pare je pri relativnoj vlazi zraka većoj od 80%), u slučaju ekstremnog sunčevog zračenja i pojave agresivnih plinova ili navale prašine treba obustaviti radove i nastaviti ih tek nakon prestanka štetnog djelovanja.

Vrijeme sušenja

Nakon 12-15 sati je površina suha, nakon 48-72 sata je dubinski suha. Vrijeme sušenja uvijek ovisi o debljini suhog filma i kod većih debljina suhog filma može dubinsko sušenje zahtijevati više od 72 sata. Daljnja obrada je moguća nakon ca. 24 sata po protupožarnom sloju.
Svojstva sušenja odnose se na temperaturu od +20 °C s prirodnim ventiliranjem, na relativnu vlagu zraka od 65 % i mogu jako odstupati u slučaju drukčijih vremenskih uvjeta.
Tijekom obrade nije dopušteno padanje točke rosišta.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe sa CAPATHERM®-Verdünnung 02.

Premaz

Za premaz u boji smije se upotrijebiti samo prekrivni lak CAPATHERM®-Überzugslack für Stahl LM koji je certificiran u sustavu, i to u nijansama boje koje su preporučene (vidjeti TI CAPATHERM®-Überzugslack für Stahl LM). Zaštitni lak se nanosi u jednom sloju. Zaštitni lak se smije nanijeti najranije 72 sata nakon nanošenja zadnjeg protupožarnog sloja. Podobnost za daljnju obradu tek nakon što je masa za stvaranje izolacijskog sloja potpuno suha (čvrsta poput noktiju na prstima). Pokrivni lak CAPATHERM®- Überzugslack je samogasivi zaštitni lak. Nije dopuštena uporaba drugih zaštitnih lakova kao ni nepridržavanje propisanih količina nanosa.

Nanošenje Airless-om

Vidjeti preporuke za Airless obradu za CAPATHERM®- Brandschutz proizvode.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Sadrži ksilol.
Zapaljivo. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i), 500 g/l: maks. 400 g/l

Ostali podaci

Šifra otpada; 55 502 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 11; Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije