caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/198739/058151_capatect_klebe_spachtelmasse_186m_weiss_soe_SI.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M weiss

Svijetli, mineralni mort za lijepljenje i armiranje na bazi bijelog cementa, hidratiziranog vapna i visokokvalitetnog, frakcioniranog, drobljenog pješčanog vapnenca

Primjena

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M weiss je mort za lijepljenje i armiranje povezanih sustava za toplinsku izolaciju Capatect od EPS-a (polistirola) i mineralne vune, a koristi se i kao tankoslojna žbuka za nanošenje na mineralnim podlogama, starim žbukama, a također i na disperzivnim premazima i žbukanim fasadama sa pukotinama.

Osobine materijala

  • vrlo lako se obrađuje
  • može se nanositi ručno i strojno
  • visokokvalitetno, mineralno vezivo
  • aditivi za poboljšanje prionjivosti
  • visok stepen paropropusnosti
  • otpornost na atmosferilije, odbijanje vode (hidrofobnost)

Pakovanje/veličina pakovanja

Vreća od 25 kg

Nijanse

Prirodno bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, u originalno zatvorenom pakiranju, uskladištivo ca. 6 mjeseci.

Tehnički podaci

  • vlačna čvrstoća EPS/mineralna vuna prema ETAG 004: ≥ 0,08 N/mm2

ili lom izolacijskog materijala

Gustina

ca. 1,45 g/cm³

Toplotna provodljivost

0,51 W/(m x K) tabelarna srednja vrijednost (P=50%)

Difuzijski otpor µ (H2O)

≤ 45

Ponašanje pri požaru

Euroklasa A1

Koeficijent apsorpcije vode

Klasa Wc 2 prema ÖN EN 998-1
≤ 0,5 kg/m2/24h prema ETAG 004

Čvrstoća na kidanje

≥ 0,5 N/mm2 prema ÖN EN 1015-12

Klasa građevinskog materijala

CS IV prema ÖN EN 998-1

Prikladne podloge

Neožbukani zidovi i zidovi sa mineralnom žbukom. Organske premaze je potrebno odstraniti. Nosive, mineralne premaze ohrapaviti kako bi se poboljšalo prianjanje.

Priprema podloge

Zidovi, beton ili čvrsto prianjajući premazi moraju biti čisti, suhi i nosivi. Potrebno je odstraniti nečistoće i tvari koje potiču odvajanje od podloge (npr. ulje za oplatu) te tragove viška morta. Oštećene stare premaze koji se ljušte i strukturnu žbuku odstraniti što je više moguće. Šupljine u žbuci obiti i dotična mjesta ožbukati u ravnini s površinom. Jako upojne površine kao i površine koje se brašnaju ili osipaju treba maksimalno očistiti sve do čvrste nosive podloge i grundirati ih sa Sylitol-Konzentrat u omjeru 1:1.

Priprema materijala

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M weiss može se pripremiti sa svim standardnim protočnim miješalicama i strojevima za žbuku. Proizvod se ručno priprema snažnom mješalicom u polaganom hodu (maks. 400 o/min.) i zamiješa s čistom, hladnom vodom u masu bez grudica. Ostaviti da zrije ca. 5 minuta i ponovo promiješati. Ako je potrebno, konzistenciju nakon zrenja prilagoditi s malo vode. Potrebna količina vode je ca. 5 – 6 l na vreću od 25 kg. Materijal koji se je već stvrdnuo nikako se ne smije ponovno omekšavati vodom.

Način primjene

Općenito vrijede i naše upute za obradu fasadnih sustava Capatect Wärmedämm-Verbundsysteme i pribora.

Sistem nanošenja

Lijepljenje izolacijskih ploča Capatect PS-Fassadendämmplatten:
Masu Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M weiss treba nanositi na stražnju stranu izolacijske ploče rubno-tačkastom metodom (uzduž ruba okolo naokolo nanijeti masu u obliku trake širine ca. 6 cm, u sredini ploče 3 hrpice veličine dlana).
Količinu nanešenog ljepila i visinu hrpice ljepila treba prilagođavati tolerancijama podloge na način da se mora postići kontaktna površina od najmanje 40%. Neravnine do +/- 1 cm mogu se izjednačiti u armirnom sloju. Izolacijske ploče treba lijepiti u povezanom sustavu odozdo prema gore i dobro ih pritisnuti. Masa za lijepljenje ne smije dospjeti u spojeve ploča. Pri polaganju je potrebno voditi računa o horizontali i vertikali.

Nanošenje armirnog sloja:
Eventualne izbočine na spojevima izolacijskih ploča treba obrusiti i odstraniti prašinu koja je nakon brušenja ostala na njima. Nakon postavljanja zaštite rubova na otvorima za prozore i na bridovima kao i dijagonalnog armiranja na uglovima fasadnih otvora, nanijeti Capatect Klebe und Armierungsmasse 186 M weiss u širini armirne mrežice, 2/3 potrebne debljine sloja, i staklenu mrežicu Capatect Glasgewebe utisnuti s preklopom od min. 10 cm. Nakon toga ponovo obraditi sa Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M „mokro na mokro", tako da se osigura da je staklena mrežica potpuno prekrivena. 

Nazivna debljina armirnog sloja iznosi 3 mm odnosno 5 mm, pri čemu se staklena mrežica Capatect Glasgewebe prekriva po sredini (ako je 3 mm) odnosno u vanjskoj trećini ukupne debljine sloja.

Uslovi pri nanošenju

Nije dopušteno nanošenje pri temperaturama nižim od +5 °C (temperatura objekta, materijala i zraka), kao ni po jakom suncu, te kiši bez zaštitnih mjera, magli odnosno na temperaturama ispod tačke rosišta. Ovih se uvjeta treba pridržavati najmanje 2 dana nakon što je materijal nanešen.

Vrijeme sušenja

Eventualno potrebne pričvrsnice treba postavljati tek nakon što je armirni sloj postao dovoljno čvrst – tj. nakon ca. 1 dan. Ljepilo je prosušeno i opteretivo nakon 2 – 3 dana. Pri 20°C i uz 65%-tnu relativnu vlažnost zraka armirni je sloj nakon 24 sata suh po površini. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M weiss suši se hidratacijom i ispravanjem vode te je stoga posebno u hladno godišnje doba i uz visoku vlažnost zraka sušenje usporeno. Oprez u slučaju noćnog mraza!

Čišćenje alata

Alate i sredstva za rad očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

Radi spriječavanja djelovanja kiše tokom faze sušenja u tim slučajevima potrebno je prekriti fasadu. Protiv jakog vjetra ili djelovanja sunca preporučujemo zaštititi fasadu ceradama.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu primjenu!
Sadrži: klinker od portland cementa. Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu. Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Deponij za građevinsku šutu ili sabirno mjesto za problematične materijale. Ne odlagati s kućnim smećem. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove. Neočišćenu ambalažu zbrinjavati kao proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije