caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/99485/037528_Capatox_10L.png

Capatox

Biocidna otopina za pripremu površina napadnutih gljivicama i algama.

Primjena

Vodena mikrobiocidna otopina za bolje čišćenje unutarnjih i vanjskih površina napadnutih algama i plijesni, prije nanošenja premaza koji slijede. Capatox je pripremljen za obradu.

Pakovanje/veličina pakovanja

1 l, 5 l, 10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,02 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Način primjene

Naslage plijesni na unutarnjim površinama ukloniti čišćenjem na mokro. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbe o bio-tvarima i opasnim materijalima). Na vanjskim površinama naslage plijesni ili algi odstraniti mlazom na mokro uz poštivanje zakonskih propisa.
Eventualne biljne ostatke i upojni biljni prah od čišćenja i obraslog bilja odstraniti mehanički i/ili spaljivanjem.
Očišćene površine tretirati sa Capatoxom i pustiti da se dobro osuše.

Potrošnja

Ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge ca. 50 –150 ml/m2.
Capatox obrađivati uvijek u nerazrjeđenom stanju.

Alat

Nanositi na način da se utrlja četkom na podlogu. Alat čistiti vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Prije upotrebe uvijek pročitati oznake i informacije o proizvodu. Nadražuje kožu. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Biocidni pripravak. Sadrži alkildimetilbenzilamonijakklorid.
Biocide upotrebljavati na siguran način.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

GIS-kod

GD30

Deklaracija sadržaja

Voda, aditivi, alkild metil benzil amonij-klorid.

Ekološki podaci

Očišćene površine koje su nakon toga obrađene sa Capatox se prema propisima o obradi ne peru naknadno, tako da u pravilu nema otpadnih voda. Ako pri čišćenju alata bude otpadne vode koja sadrži Capatox, ista se može odvodnim kanalom odvesti u biološka postrojenja za pročišćavanje, jer se kationski tenzidi deaktiviraju i biološki razgrađuju anionskim tenzidima koji se nalaze u sredstvima za pranje i čišćenje.
Capatox se ne smije odvoditi u površinske vode (između ostaloga ni u kanal za kišnicu) i ne smije dospijeti u podzemne vode. Materijal nije podnošljiv za hladnokrvne životinje (ribe). Kod fasadnih radova biljke i grmove u direktnoj blizini fasade kao i tlo zaštititi prekrivanjem. Do oštećenja na rastinju dolazi ako se biljke direktno poprskaju otopinom koja se koristi. Ako male količine otopine Capatoxa prodru tlo, uslijed svojstava tenzida materijal ostaje ležati u najgornjem sloju tla, postaje nedjelotvoran i biološki se razgradi. Ne očekuje se nikakvo naknadno djelovanje na tlo ili podzemne vode.

Podaci za zdravstvene mjere opreza

Capatox je specijalno sredstvo za čišćenje za vanjske i unutarnje površine. Sadrži kationski tenzid s oznakom alkild metil benzil amonij-klorid. Aktivna tvar se kao kationski sapun primjenjuje i u prehrambenoj proizvodnji za dezinfekciju površina u mljekarama, pivovarama, pogonima za preradu mesa kao i u bolnicama, praonicama i malim bazenima. U području kozmetike je materijal dopušten za deodoranse i za konzerviranje kozmetičkih proizvoda.
U području farmaceutike se može primijeniti za konzerviranje kapi za oči i preparata za injekcije. Kod dezinfekcije kože je sastavni dio sredstava za čišćenje rana na koži, sredstava za dezinfekciju ruku itd., a između ostaloga se koristi u sredstvima za pranje ruku u bolnicama ili kod pamučnih marama za zavoje i pakovanje.
Proširena upotreba aktivne tvari koju sadrži Capatox u proizvodnji hrane, u području humane medicine i higijene pokazuje da se Capatox uz propisno i stručno rukovanje može bez posljedica po zdravlje primijeniti na unutarnjim i vanjskim površinama zgrada.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Reg.-br. BAuA: N-70549

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list