Caparol-Fungizid

Specijalni algicidni i fungicidni koncentrat. Dodatak za sve Caparolove disperzije/emulzije i silikonske fasadne boje.

Primjena

Caparol-Fungizid je specijalni dodatak za sve Caparolove disperzije/emulzije i silikonske fasadne boje koji sprječava nastanak algi i gljivica. Može se također dodati u CapaGrund Universal. Dodavanjem Caparol-Fungizida stvara se pouzdan i dugotrajan zaštitni efekt protiv nastanka algi i gljivica.

Osobine materijala

Poboljšavanje algicidne i fungicidne učinkovitosti u disperzijama/emulzijama i silikonskim fasadnim bojama. Transparentan.

Pakovanje/veličina pakovanja

750 ml

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min. godinu dana.

Gustina

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan

Priprema materijala

Doziranje
Sadržaj pakiranja (jedna boca) Caparol-Fungizida se dodaje u kantu boje (12.5 l), što odgovara koncentraciji od ca. 6% Caparol-Fungizida.

Nijansirane fasadne boje: Caparol-Fungizid se smije dodavati jedino kada je proizvod nijansiran i dobro promiješan.

Sistem nanošenja

Kada se dodaje Caparol-Fungizid, uvijek poštivati upute proizvođača za obradu odgovarajuće fasadne boje, Uklonite postojeće gljivice (plijesni/alge) na vanjskim površinama temeljitim pranjem vodenim mlazom pod pritiskom (mini-wash), u skladu s propisima. Očišćene površine tretirajte sa Capatoxom ili FungiGrundom i ostavite da se dobro osuše.
Uvijek nanesite dva sloja materijala.

Potrošnja

Pomiješajte 750 ml Caparol-Fungizid u 12.5 l kantu, što odgovara potrošnji od ca. 9 ml/m2 Caparol-Fungizida. 
Nanesena količina: ca. 150 ml/m2 po nanosu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 0C za okolni zrak i podlogu.

Napomena

Caparol-Fungizid je proizvod koji sadrži posebna aktivna sredstva, učinkovita protiv fungicidnog (nastanka plijesni) i algicidnog rasta na fasadama.
Osigurava dugotrajnu, ali ipak samo privremenu zaštitu, uz ograničeni vremenski rok, zavisno od lokalnih uslova i opterećenju kojem je objekat izložen, npr. intenzitet napada i izloženost vlagi, te je stoga trajna zaštita od gljivica i algi nemoguća.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Samo za profesionalnu primjenu.
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Nanositi samo kistom/četkom ili valjkom.
U skladu EU Uredbi 528/2012 ovaj proizvod je definisan kao "tretirani proizvod" (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Terbutrin (CAS-br. 886-50-0), cink prition (CAS-br. 13463-41-7) 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1), Izoproturon (CAS-br. 34123-59-6).
Prije primjene, obvezno proučiti Uputu za proizvod, Deklaraciju, Tehničku informaciju i Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF02F

Deklaracija sadržaja

Akrilna disperzija, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), konzervansi u filmu (Terbutrin, cink pirition, Oktilizotiazolinon, izoproturon).

Bliži podaci

Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije