caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/57063/027108_AmphiSilan-Tiefgrund_LF_10L_NL.png

AmphiSilan Tiefgrund LF

Specijalno sredstvo za grundiranje s hidrofobirajućim djelovanjem, za vanjske radove.

Primjena

Temeljni premaz koji učvršćuje i izjednačava podlogu na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju i zidovima od pješčenjaka, a sredstvo je isto tako idealno i za primjenu u sklopu ThermoSan sistema.

Osobine materijala

Slabi miris, bez otapala, neškodljiv za okoliš, hidrofobirajuće djelovanje, gotov za obradu, lako se obrađuje.

Baza materijala

Kombinacija polisiloksana i specijalne disperzije umjetne smole.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 l

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

1,0 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

AmphiSilan Tiefgrund LF se može nanositi uobičajenim alatima i uređajima za nanošenje (kist/četka, valjak, prskanjem). Može se nanositi i Airless uređajima.

Airless nanošenje:
Ugao prskanja: 60°
Mlaznica: 0,029"
Pritisak prskanja: 50 bar

Sistem nanošenja

Na normalno upojnim podlogama jedan premaz, nerazrjeđen. Na jako upojnim površinama jednom nerazrjeđen, ali zasićeno namočeno.
Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.
Dodatkom maks. 10% AmphiSilan Tiefgrund LF u ThermoSan, moguće je u većini slučajeva izbjeći dodatni temeljni premaz u ovom sistemu (obratiti pažnju na Tehničke informacije br. 156).

Potrošnja

Ca. 150–250 ml/m2 ovisno o stanju i svojstvima podloge.
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka se može premazivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produžava se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Alat i uređaje za rad oprati vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

AmphiSilan Tiefgrund LF nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.


Podnošljivost sa drugim materijalima:Kako bi se očuvala specifična svojstva, AmphiSilan Tiefgrund LF se ne smije miješati ili razrjeđivati da drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(h): 30 g/l; < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, polisiloksan, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list