caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/151504/049203_Disbocret_518_Flex-Finish_15L.png

Disbocret 518

Zaštitni premaz elastičan na hladnoći, za betonske elemente i premazani beton, namijenjen premoštavanju pukotina i UV zaštiti.

Primjena

Zaštitni premaz protiv prodora štetnih tvari i vode u nove, postojeće i obnovljene betonske površine. Za pokrivanje tanjih pukotina i rascjepa.

Osobine materijala

 • premoštavanje pukotine i rascjepe ≤ 0,3 mm
 • izravnavanje dinamičkih pukotina ≤ 0,1 mm.
 • klasa pokrivanja pukotina IT (uspješno ispitan pri –200C i dinamičkom opterećenju)
 • jednostavna primjena
 • vodootporan
 • atporan na alkalne tvari
 • otporan na UV zračenje
 • smanjuje efekte izloženosti CO2 i SO2
 • difuzivnost vodenih para
 • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-2 i DIN V 18026: Sustavi za površinsku zaštitu betona

Ispitan u kombinaciji sa Disbocret® 505 Feinspachtel, Disbocret® 510 Füllschicht ili Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme kao OS-D II prema TL/TP ZTVING-a.

Baza materijala

Čista akrilatna disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standard: 
  15 l plastična kanta
 • ColorExpress: 
  12 l kanta

Nijanse

Bijela. 
Posebne nijanse na upit.  
U ColorExpress sistemu može se tonirati u velikom broju nijansi.

Postojanost nijansi prema BFS Uputi br. 26: 
Vezivo: Klasa A  
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Svilenkasto mat prema DIN EN 1062.

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu. 
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 68 Gew.-%

Debljina suhog filma

ca. 50 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

1.500

Difuzijski otpor µ (CO2)

250.000

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

ca. 0,45 m (pri 300 µm debljine suhog filma)

Difuzivno-ekvivalentna debljina zračnog sloja sdCO2

ca. 75 m (pri 300 µm debljine suhog filma)

Propustljivost vode (w-vrijednost)

< 0,04 kg/(m2 · h0,5) klasa w3 (niska) prema DIN EN 1062

Prikladne podloge

Normalni, laki i teški beton, Disbocret® žbuke i mase za ispunu, mineralne podloge i žbuke i postojeći premazi. Srednja vrijednost otpornosti podloge na otkidanje mora iznositi ≥ 1,0 N/mm2, najmanja pojedinačna vrijednost 0,5 N/mm2.

Priprema podloge

Mineralne podloge: 
Podloga mora biti čista i bez dijelova koji se odvajaju. Tvari koje razdvajaju (npr. ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Jaka zaprljanja, npr. mahovina, alge i staklastu nenosivu cementnu masu odstraniti npr. sačmarenjem, pjeskarenjem. Podloga mora biti bez sastojaka koji pospješuju koroziju (npr. klorida).

Premazane podloge: 
Starim premazima ispitati vezanje za podlogu. Stare premaze koji ne vežu čvrsto i elastične disperzivne premaze za premošćivanje pukotina odstraniti prikladnim načinom, npr. sačmarenjem. Nosive, stare premaze koji nisu kredasti i čvrsto ne vežu očistiti npr. mlazom vode ili pare. Kako se u praksi mogu pojaviti najrazličitiji stari premazi, mora se planiranom premaznom sastavu prethodno utvrditi funkcionalnost, tako da se izradi probni uzorak.

Izboji, pore i rupe: 
Kako bi se ostvario ravnomjerni i dovoljno debeli zaštitni premaz, mjesta s izbojima, pukotinama, neravninama, udubinama, porama i rupama se moraju popraviti materijalima iz sustava Disbocret® u skladu s propisima za rad.

Pukotine:
Ako je potrebno, pukotine ≥0,3 mm, izraditi kao fuge prema DIN 18540.

Priprema materijala

Disbocret® 518 je gotov za upotrebu. Prije obrade promiješati. Ovisno o postupku nanošenja, podlozi i vremenskim prilikama, razrjediti sa najviše 5% vode. Za aplikaciju špricanjem po potrebi podesiti za špricanje s max. 1-2% vode.

Način primjene

Disbocret® 518 se nanositi kistom, valjkom ili špricanjem.  
Kod Airless uređaja treba paziti na to da se filteri češće čiste kako bi se izbjeglo miješanje s punilima (veličina sapnice 0,021-0,026 inča).  
Materijal se između ostaloga ne bi trebaio nanositi pri izravnom suncu, po kiši, jakom vjetru, na zagrijane površine, itd. Ako je potrebno, primijeniti zaštitne cerade. 
Pridržavati se uputa VOB Dio C DIN 18 363 st. 3.1.3.

Debljina sloja

Za djelotvornu zaštitu površine je potrebna debljina suhog filma od najmanje 200 µm. Ako se sustav zaštite nanosi prema ZTV-ING, potrebna debljina suhog sloja od najmanje 300 µm.
300 µm suhog filma se može jedino postići nanošenjem u tri sloja.

Sistem nanošenja

PodlogaTemeljni premaz
Upojne, mineralne podloge (također djelomično izravnane)CapaSol LF Konzentrat
1 : 2 razrjeđen vodom
Djelomično izravnavanje Disbocret® 505 Feinspachtel ili Disbocret® 510 Füllschichtotpada
Tvrdi stari premaz koji čvrsto vežeCapagrund Universal
Lak premaz koji čvrsto vežeDisbon 481 EP-Uniprimer

Horizontalne nepremazane površine po kojima se ne hoda grundirati s  Disboxid 420 E.MI Primer i posipati pijeskom s Disboxid 942 Mischquarz. Zatim slijedi međupremaz i pokrivni premaz.

Potrošnja

Ca. 200–250 ml/m2 po nanosu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okoline i podloge: 
Min. 5 °C, max. 40 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 12 sata suho na prašinu, nakon ca. 24 sati se može premazivati. 

Pozor:  
Kod zbijenih, hladnih podloga ili pri produljenom sušenju uslijed vremenskih uslova mogu zbog izlaganja vlazi (kiša, rosa, magla) na površini premaza nastati žućkasti/prozirni, malo sjajni i ljepljivi tragovi pomoćnih materijala. Ti pomoćni materijali su vodotopivi i mogu se ukloniti sa dovoljno vode ili samostalno nestati, npr.nakon nekoliko jačih pljuskova. To ne utiče negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tome uslijedi izravna obrada, onda tragove curenja / pomoćne tvari prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Potrebno je izvesti dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal. 
Kod izvedbe premaza u pogodnim klimatskim uvjetima se tragovi curenja ne pojavljuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
Čuvati izvan dohvata djece.  Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Za vrijeme fumigacije / prskanja nositi odgovarajuće zaštitno sredstva za dišni sustav.  
Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Prema Europskoj Uredbi 528/2012, ovaj proizvod se definira kao "tretirani proizvod" (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Terbutrin (CAS-Nr. 886-50-0), Zinkpirition (CAS-Nr. 13463-41-7), 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala odlagati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(c): 40 g/l; maks. 25 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF02 F

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list. 
Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-518-001190
EN 1504-2:2004
Proizvodi za površinsku zaštitu - premazi
 OS 5A (OS DII)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Test rešetkastim rezom≤ GT 2
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa I
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Premoštavanje pukotinaB2 (-20°C)
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Reakcija na požarKlasa E
Umjetno starenjebez vidljivih promjena

EN 1504-2

EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih nosača – Dio 2: Sustavi za površinsku zaštitu betona" određuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Za primjenu u Njemačkoj u području stabilnosti važe dodatne relevantne norme. Usklađenost se dokumentira oznakom Ü na ambalaži. To se još dokazuje sustavom za dokazivanje sukladnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Prema smjernici za građevinske proizvode (89/106/EZ), proizvodi koji odgovaraju normi EN 1504-2 moraju imati CE oznaku. Označavanje se obavlja na ambalaži kao i u knjizi oznaka "CE oznaka prema EN 1504", koja se može naći na Internetu na adresi www.caparol.de.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vas dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije