caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/206851/060179_DisboCRET_Disbon_510_15L.png

DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel

Disperzivna masa za izravnavanje koja je ujedno i predpremaz. Namijenjena za ispunu pora i udubina i za premazivanje mrlja na betonu - također i sa starim premazima.

Primjena

Za zatvaranje pora i udubina te za mjestimično premazivanje šupljina i pukotina do 1 mm dubine.
Za ujednačavanje neravnina i udubina pri sanaciji objekata.
Masa za modeliranje namijenjena ujednačavanju i obnovi neožbukanog i strukturnog betona.

Osobine materijala

  • pripremljena za upotrebu

  • može se premazivati
  • prekriva mrežaste pukotine blizu površine (< 0,2 mm)
  • nanosi se racionalno i jednostavno
  • plastoelastična masa
  • otporna na alkalije
  • paropropusna
  • sprječava prodor štetnih plinova CO2 i SO2
  • može se razvlačiti skoro na nulu
  • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-2 i DIN V 18026: Sustavi za zaštitu betonskih površina

U kombinaciji sa DisboCRET 515 ili DisboCRET 530 kao OS 4 (OS-C) te sa DisboCRET518 kao OS 5a (OS D-II), proizvod je ispitan prema smjernicama za obnovu objekata / ZTV-ING.  

Baza materijala

Stirolakrilatna disperzija sa punilima.

Pakovanje/veličina pakovanja

15 l plastična kanta

Nijanse

Bijela.
Posebne nijanse dostupne na upit.

Stepen sjaja

Mat prema DIN EN 1062.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvoreno pakiranje, uskladištivo je min. 1 godinu.

Gustina

ca. 1,6 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 74 tež.-%

Debljina suhog filma

ca. 65 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

2.600

Difuzijski otpor µ (CO2)

680.000

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

ca. 1,80 m (pri 700 µm debljine suhog filma)

Difuzivno-ekvivalentna debljina zračnog sloja sdCO2

ca. 480 m (pri 700 µm debljine suhog filma)

Prikladne podloge

Beton, Dis­bo­­CRET mase za špahtlanje, mineralne žbuke i stari premazi.
Srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora iznositi ≥ 1,0 N/mm2, najmanja pojedinačna vrijednost 0,5 N/mm2.

Priprema podloge

Mineralne podloge:
Podloga mora biti nosiva i čista te ne smije sadržavati nevezane čestice. Tvari koje potiču odvajanje od podloge (npr. ulja, masnoće), intenzivno onečišćenje (npr. obraslost mahovinom i algama) te staklasti nenosivi cementni kamen treba odstraniti prikladnim postupkom (npr. mlazom čvrstog abrazivnog sredstva).
Podloga ne smije sadržavati sastojke koji pospješuju koroziju (npr. kloride).
Podloge normalne upojnosti treba prethodno navlažiti. Prije nanošenja sloja za ispunu podloge smiju biti samo lagano vlažne. Jako upojne mineralne podloge treba grundirati sa CapaSol Konzentrat sukladno uputama za pripremu podloge.

Premazane podloge:
Provjeriti da li stari premazi dostatno prianjaju za podlogu.
Odstraniti stare premaze koji ne prianjaju čvrsto.
Očistiti nosive, čvrsto prianjajuće stare premaze koji se ne osipaju. U pravilu nije potrebno grundiranje. Budući da se u praksi može naići na najrazličitije stare premaze, potebno je napraviti ispitivanje prionjivosti izradom probne površine na objektu.

Napukline (šupljine) i pore i udubine:
Da bi se postigla ravnomjernost  i dostatna debljina zaštitnog premaza, treba pukotine, velike neravnine i udubine  popraviti materijalima DisboCRET-Systems prema propisima proizvođača. Manje pore i udubine mogu se zatvoriti odnosno izravnati sa DisboCRET 510.

Priprema materijala

Materijal je gotovo pripremljen za upotrebu, ali ga treba prije obrade promiješati.
Ovisno o postupku nanošenja, podlozi i vremenskim uvjetima, materijal se može razrijediti s maks. 5% vode.
Kako bi se ubrzalo sušenje može se prethodno pri ručnom nanošenju dodati cementno tijesto (CEM I/PZ 35), do 20 % . Da bi se omogućilo aplikaciju špricanjem može se po potrebi masi dodati maks. 2% vode.

Način primjene

Materijal se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem.
DisboCRET 510 se nanosi, ovisno o podlozi, u jednom ili dva sloja u potezima naprijed-natrag do potpunog zatvaranja pora i udubina. Ako mora biti sačuvana struktura podloge, treba masu za ispunu razvući gumenim nožem na nulu.
Pri nanošenju s cementom može se materijal nakon dostatnog sušenja naknadno prebrusiti radi uklanjanja tragova lopatice. 
Pri uporabi Airless uređaja po potrebi je potrebno ukloniti filter kako bi se spriječilo začepljivanje, veličina mlaznica 0,035 inča.
Materijal se ne smije nanositi po izravnom suncu, kiši, jakom vjetru kao ni na zagrijane podloge.
Ako je potrebno, treba predvidjeti mjere dodatne obrade. Potrebno je poštivati VOB, dio C, DIN 18363 stavak 3.

Debljina sloja

Može se razvlačiti bez sastavaka skoro na nulu, maks. 1 mm. Veće debljine premaza (maks. 2 mm) moguće su radom u više slojeva.

Sistem nanošenja

Nakon sušenja od ca. 24 sata, može se premazivati sa DisboCRET 515, DisboCRET 530 ili sa DisboCRET 518.

Potrošnja

Ca. 400–700 ml/m2 po sloju.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okoline i podloge: 
Min. 5 °C, max. 40 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 1 sat suho na prašinu, nakon ca. 2 sata otporno na kišu, a nakon ca. 24 sata se može premazivati.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu!
Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesu od 5-Klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala odlagati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c): 40 g/l; maks. 25 g/l

GIS-kod

BSW20

Proizvodni kod boja i lakova

ranije: M-DF 02

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo

1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-510-001192
EN 1504-2:2004
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Test rešetkastim rezom≤GT2
CO2-propusnostSd ≥ 50 m
ParopropusnostKlasa I
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcija na požarKlasa E
Izlaganje umjetno stvorenim atmosferilijamanema vidljivih promjena

EN 1504-2

EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina” utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaka se postavlja na pakiranje.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije