caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/159201/051143_Vision_in_color_stellanova_dark_8kg_SI.png

Capatect StellaNova Dark

Premaz sa svjetlucavim efektom za fasadne plohe sa tamnom površinom od strukturne žbuke, specijalno za nanošenje špricanjem

Primjena

Capatect StellaNova Dark se može izvanredno varijabilno nanositi špricanjem (vidjeti preporuku) na sve tamne površine sa Capatect strukturnim žbukama. Ekonomična obrada i visoki stupanj opteretivosti odgovaraju modernim zahtjevima za proizvode sa kojima se površina može oblikovati privlačno i prema potrebama, kako kod novogradnji tako i u slučaju renoviranja.

Osobine materijala

  • jednostavna i ekonomična obrada
  • slabo naprezanje
  • otpornost na atmosferilije
  • svjetlucavi efekt

Pakovanje/veličina pakovanja

8 kg kanta

Nijanse

Crna

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

  • Gustoća: 3,2 g/cm3
  • Nasipna gustoća: (700-1700) kg/m3

Prikladne podloge

Sve tamne Capatect strukturne žbuke (vidjeti Posebnu napomenu). Kod svjetlijih nijansi preporučamo primjenu proizvoda Capatect StellaNova Ice. U slučaju dvojbe preporučamo izraditi probnu površinu na objektu.

Priprema podloge

Kako bi se ostvarilo optimalno vezanje, Capatect StellaNova Dark se mora ušpricati u vlažnu, svježe nanešenu strukturnu žbuku.

Sistem nanošenja

Capatect StellaNova Dark se ušpricava pištoljem (preporučamo SATA Pistole JET 3000/B/RP) u svježe nanešenu i još vlažnu Capatect strukturnu žbuku kružnim pokretima. Preporuča se zaštititi fasadne plohe od utjecaja vjetra kako bi se smanjio gubitak materijala.

Kompresor na zrak: min.. 400 l/min
Izlazna snaga zraka: tlak ca. 2,0 bara
Veličina dizne: ca. 1,9 mm
Udaljenost od zida: ca. 40 - 60 cm

Potrošnja

Ca. 80 g/m2

Uslovi pri nanošenju

Određuju se prema zadanim vrijednostima strukturne žbuke koja se primjenjuje (vidjeti TI za pojedinu strukturnu žbuku).

Napomena

Zbog granula i individualnog načina nanošenja svakog pojedinog radnika, kao i skele, može doći do neznatnih nepravilnosti prilikom izvođenja.
Radi izbjegavanja stvaranja oblaka se Capatect StellaNova Dark mora uvijek ušpricati u jednom potezu u svježe nanešenu, još mokru strukturnu žbuku, kružnim pokretima i ravnomjerno razdijeliti.

Posebna napomena:
Kod sivih tonova je preporučena gornja granica relativne vrijednosti svjetline <25. Kod svih drugih nijansi se preporuča izrada probne površine odnosno da se odluka donese tek nakon izrade uzorka. Reklamacije na temelju gore navedenih uzroka se stoga ne mogu priznati. Po jakom vjetru ili suncu preporučamo fasadu prekriti. Radi izbjegavanja djelovanja kiše tijekom faze sušenja po potrebi zastrti ceradama. Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Capatect proizvodi se ne smiju miješati sa drugim proizvodima. Proizvod nije prikladan za površine izložene djelovanju vode.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.
Čuvati izvan dohvata djece.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 04
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije