caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/141066/046910_Capatect_carbonit_easy_20kg_HR.png

Capatect CarboNit Easy

Dvokomponentna, karbonskim vlaknima ojačana, lagana, izuzetno otporna masa za armiranje. Nominalna debljina sloja 5 mm, odnosno 8 mm prema ÖNORM B6410.

Primjena

Capatect CarboNit-Easy je vrlo izdašna, za obradu ugodna, karbonskim vlaknima ojačana 2K laka masa za ispunu i izravnavanje koja se sastoji od proizvoda Capatect CarboNit-Easy i Capatect CarboNit-Easy Powder. Dodavanjem specijalnih lakih materijala Capatect CarboNit-Easy postao je za obradu laka i ugodna masa za armiranje. Capatect CarboNit-Easy se primjenjuje i za renoviranje fasada i izolacijskih sustava od polistirola. Visoki udio karbonskih vlakana kao i nanokristalinični sastojci čine Capatect CarboNit-Easy otpornim materijalom koji dobro zapunjuje pukotine.

Osobine materijala

  • optimirana kvaliteta za laku obradu
  • ojačan karbonskim vlaknima
  • povećano istezanje pukotina
  • slabo naprezanje
  • vrlo velika izdašnost
  • otporan na atmosferilije
  • optimiran za vezanje i elastificiran
  • osnova veziva: Disperzija umjetne smole oplemenjena specijalnim dodacima lakih dodatnih materijala, kalcijevim aluminatima, kalcijevim silikatima i magnezijevim oksidima nano veličina

Pakovanje/veličina pakovanja

Capatect CarboNit-Easy: kanta 20 kg
Capatect CarboNit-Easy Powder: vreća 2 kg

Nijanse

Capatect CarboNit-Easy: svijetlo bež
Capatect CarboNit-Easy Powder: bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvoreno uskladištivo 12 mjeseci.

Gustina

1300 kg/m³

Čvrstoća prijanjanja

>= 0,3 MPa

Propustljivost vode (w-vrijednost)

W3-niska

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

V2 srednja

Priprema podloge

Eventualne pomake na spojevima ploča Capatect PS-Fassadendämmplatten prethodno obrusiti, prašinu koja se nahvata odstraniti.
Podloga mora biti nosiva, čista, bez slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju (pridržavati se norme). Oštećene mineralne premaze koji se ljušte ili strukturne žbuke odstraniti u najvećoj mjeri. šupljine u žbuci otući i dožbukati detaljno po površini. Mineralne površine koje se osipaju ili se praše očistiti do krute tvari i grundirati sa Primalon Tíefgrund LF. Kod pukotina u pokrivnom sloju (donja žbuka i pokrivna žbuka) ili na fasadi treba stručna osoba utvrditi uzroke. Tek tada se može donijeti odluka može li se provesti saniranje.

Priprema materijala

Komponentu u prahu dodati u kantu sa tekućom komponentom i mješalicom koja se sporo okreće (400 okr/min) izmiješati u homogenu masu bez grudvica.
Količina svake komponente je tačno podešena jedna prema drugoj, te se stoga ne smiju upotrebljavati nikakvi drugi dodaci.
Vrijeme upotrebljivosti priređenog materijala iznosi pri 20°C ca. 30 minuta.
Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme upotrebljivosti.

Način primjene

Općenito važe upute za obradu za Capatect povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor, kao i "Smjernice za ugradnju ETICS sustava”.

Sistem nanošenja

Izrada armirnog sloja: Nakon nanošenja zaštite za rubove na otvorima za prozore i rubovima, kao i dijagonalnog armiranja na uglovima otvora na fasadi se Capatect CarboNit Easy nanosi svaki puta u širini mrežice pomoću nazubljenog gletera 10x10 mm, a staklena mrežica Capatect Glasgewebe se utiskuje sa preklapanjem od najmanje 10 cm. Nakon toga još jednom nanijeti Capatect CarboNit Easy tako da se osigura pokrivanje mrežice po cijeloj površini. Ukupna debljina armirnog sloja iznosi 3 odn. 5 mm, pri čemu je kod debljine od 3 mm mrežica smještena otprilike u sredini. Kod debljine armirnog sloja od 5 mm staklena mrežica je smještena u vanjskoj trećini.
Kod renoviranja: Capatect CarboNit Easy se u okviru Capatect saniranja fasada primjenjuje kao masa za ispunu i izravnavanje fasade, za doradu i obradu neoštećenih površina žbuke na masivnom zidu odnosno na PS-izo-sustavima, prije nego što se nanese novi sloj strukturne žbuke. Capatect CarboNit Easy sa staklenom mrežicom (armirni sloj) se nanosi na prikladnu i očišćenu podlogu. Kod PS-izosustava koji se moraju renovirati, molimo bezuslovno pozvati našeg stručnog savjetnika.

Potrošnja

Armiranje (nazivna debljina sloja) 3 mm: ca. 4,2 kg/m2
Armiranje (nazivna debljina sloja) 5 mm: ca. 7 kg/m2 
uključujući dodavanje praškaste komponente CarboNit Powder.
Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i načinu nanošenja (okvirne vrijednosti bez jamstva, tačnu potrošnju utvrditi izradom probne površine).

Uslovi pri nanošenju

Nanošenje na temperaturama ispod +5°C (građevina / materijal i zrak) kao i po jakom suncu, kiši bez zaštite, jakom vjetru, magli odnosno temperaturi nižoj od rosišta nije dozvoljeno. Ti uslovi se moraju zadržati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti ca 24 sata. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Sadrži cement.
Nadražuje kožu. Opasnost od teških ozljeda očiju.
Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Nositi zaštitne rukavice. Ostaci hemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad.
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja do 6 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Masa i učvrščivač su klasificirane kao različite kemikalije.
Komponenta A nije opasni pripravak, dok je komponenta B označena kao opasna.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne
odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i
sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 04 10
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije