• facebook

Dupa-inn No1

Jednoslojna izolacijska boja s otapalima, za unutarnje radove. Otporna na ribanje, dobro pokriva.

  Primjena

  Unutarnja boja na bazi otapala, bez aromata, velike pokrivne moći. Posebno je prikladna kao jednoslojna izolacijska boja kao i izolacijski premaz na površinama sa mrljama od nikotina i osušenim mrljama od vode. Potpuno izolirajuće djelovanje se najčešće postiže jednim premazom. Dupa-inn se može sigurno koristiti na polistirolu.  Tvari koje prodiru izolira optimalno, a ipak ne razgrađuje stiropor.

  Osobine materijala

  • jako izolacijsko djelovanje
  • velika pokrivna moć, pa je većinom potreban samo jedan premaz
  • otpornost na ribanje
  • difuzivna
  • neosjetljivost na mraz
  • lagana i jednostavna obrada

  Baza materijala

  Polimerna smola

  Pakovanje/veličina pakovanja

  5 l, 12,5 l

  Nijanse

  Bijela.

  Nijansira se samo s uljanim bojama u tubi do najviše 2%. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati da se izbjegnu razlike u tonu boje.

  Kod naručivanja 100 litara i više u istoj nijansi, u istoj narudžbi, pastelni tonovi se isporučuju i tvornički, na upit.

  Stepen sjaja

  Mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustina

  ca. 1,5 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. 
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Čvrste slabo upojne mineralne podloge kao i nosive stare mat premaze, obrađivati direktno. Na jako upojnim podlogama koje se osipaju kao i na mekim obrušenim gips žbukama temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger.

  Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak odmašćujućeg sredstva za čišćenje u domaćinstvu i pustiti da se dobro osuše. Isušene mrlje od vode očistiti četkom.

  Mala oštećenja:
  Nakon odgovarajuće predradnje popraviti sa Caparol- Akkordspachtel prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Za obradu s alatom za nanošenje otpornim na otapala i valjcima kao i prikladnim Airless aparatima.

  Airless nanošenje:
  Ugao prskanja: 50°
  Mlaznica: 0,021”
  Pritisak prskanja: 150 - 180 bara
  Za Airless nanošenje potrebno je Dupa-inn Nº1 procijediti prije prskanja. Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti tehničkim benzinom.

  Sistem nanošenja

  Zasićeni ravnomjerni premaz sa nerazrjeđenim Dupa-inn Nº1. Na kontrastnim, kao i na jako upojnim površinama izvesti prethodno temeljni ili međupremaz sa CapaGrund Universal.

  Potrošnja

  Ca. 180 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade: Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i bez leda. Za besprijekornu obradu je i pri nižim temperaturama potrebno osigurati temperaturu materijala od najmanje. +10 °C.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, površinski suho nakon 4 – 6 sati. Može se premazivati nakon 12 sati. Potpuno osušeno i može se izlagati opterećenjima nakon ca. dvije sedmice. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ova se vremena produžuju.

  Napomena

  U prostorima u kojima se skladište ili proizvode živežne namirnice ne smiju se upotrebljavati nikakva sredstva za grundiranje koja sadrže otapala. Stoga u tim prostorima za temeljni premaz treba koristiti isključivo Caparol AquaSperrgrund premazom bez otapala kao što je Indeko-plus. Ovi se prostori nakon premazivanja sa proizvodom Dupa-inn prije daljnje upotrebe moraju prozračivati najmanje 3 dana.
  Dupa-innn nije pogodan za okolinu zbog isparavanje njegovih para u okolinu. U ovakvim slučajevima zatražite posebnu pomoć i savjet.
  Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Zapaljiva tekućina i para. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Ponavljano izlaganje može prouzrokovati sušenje ili pucanje kože.

  Odlaganje

  Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Pakiranja s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  A(g), 350 g/l; maks. 350 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-PL01

  Deklaracija sadržaja

  Alkidna smola, titan-dioksid, silikati, kalcij-karbonat, alifati, aditivi.

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno-tehnički list