Sylitol Konzentrat 111

Sredstvo za grundiranje i razrjeđivanje - za vani i unutra.

Primjena

Za učvršćivanje mineralnih podloga i izjednačavanje jako ili neravnomjerno upojnih površina, kao i za razrjeđivanje Sylitol® fasadnih boja, Sylitol® fasadnih žbuka i Sylitol® unutarnjih boja. Nije prikladno za čisto silikatne boje. Za Sylitol® NQG i Sylitol® NQG-W potrebno je koristiti Sylitol® NQG Konzentrat.

Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • dobra moć prodiranja u podlogu
  • koncentrat
  • bez otapala

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo sa organskim stabilizatorima prema DIN 18363 st. 2.4.1.

Pakovanje/veličina pakovanja

2,5 l, 10 l

Nijanse

Prozirna.

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,1 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti nosive, bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Način pripreme podloge ovisi o postojećoj podlozi i njenom stanju i svojstvima, što je opisano kod Sylitol® materijala koji se kasnije koriste. Molimo da u tu svrhu obratite pažnju na pripadajuće tehničke informacije.

Način primjene

Kad se koristi kao sredstvo za razrjeđivanje, molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Sylitol® proizvod koji se razrjeđuje.
Kad se koristi kao sredstvo za grundiranje odnosno kao brana protiv izgaranja, nanijeti 2 dijela Sylitol® Konzentrat 111 razrjeđena sa 1 dijelom vode, do potpunog zasićenja podloge, po potrebi mokro na mokro, uz dobro utrljavanje četkom ili kistom.

Mjere za prekrivanje:
Okolinu površine koja se premazuje kao što su lak premazi, klinker, prirodni kamen, metal i prirodno ostavljeno ili lazurom premazano drvo, pažljivo prekriti. Boju koja prska odmah isprati vodom. Pri jakom vjetru koristiti skelska platna.

Potrošnja

Zavisno o upojnosti i strukturi podloge, ca. 100–350 ml/m2 (razrjeđeno vodom 2 : 1). Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+ 8°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka se može premazivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produžuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Alat i uređaje za rad oprati vodom odmah nakon upotrebe, eventualno uz upotrebu sredstva za pranje. Alat kod prekida u radu držati u sredstvu za grundiranje/ boji ili pod vodom.

Napomena

Ne raditi na izravnom suncu, po kiši, jako velikoj vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili po jakom vjetru.
Po potrebi staviti mrežaste cerade na skele. Oprez kada postoji opasnost od noćnog mraza. Kao nosač premaza nisu prikladni premazi od lak boja, podloge sa slanim izbojima (cvjetanjem), plastični materijali i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kod površina s malim nagibom odnosno padom treba paziti na to da voda može nesmetano otjecati.

Podnošljivost sa drugim materijalima:
Podnosi se samo sa disperzivnim silikatnim proizvodima. Sylitol® Konzentrat 111 se ne smije miješati sa drugim materijalima.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Kalijevo vodeno staklo, akrilna disperzija, voda, aditivi.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list