caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/194581/056885_Capalac_Holz_Impraegniergrund_2_5L.png

Capalac Holz-Imprägniergrund

Bezbojni temeljni premaz za drvo na bazi prirodnih ulja otporan na plavilo i trulež. Sadrži otapala – za vanjske radove.

Primjena

Impregnacija sa odličnim zaštitnim djelovanjem protiv gljivica koje puštaju boju (zaštitno sredstvo protiv plavila). Djeluje učvršćujuće. Za prozore, vanjska vrata, konstrukcije od dasaka, ograde, drvene kuće i brvnare itd. Dopuštena primjena i za vanjske prozore i kućna ulazna vrata. Capalac Holz-Imprägniergrund služi za vanjsku zaštitu drveta, koje nije izloženo statičkom opterećenju i nije u kontaktu sa tlom, od plavila i truljenja.

Osobine materijala

  • kratko vrijeme sušenja
  • regulira vlažnost
  • odlična sposobnost prodiranja u podlogu
  • poboljšava vezanje premaza koji se kasnije nanose
  • djeluje protiv taloženja gljivica koje izazivaju plavilo
  • djeluje protiv gljivica koje uzrokuju truljenje

Baza materijala

Alkidna smola s malo aromata.
Vrsta proizvoda: Sredstvo za zaštitu drveta (PA 8)
Reg. br.: N-40497
Sadržaj aktivnih tvari: 11,5 g/l, IPBC i 3,7 g/l Propikonazol

Pakovanje/veličina pakovanja

1 l, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Bezbojan

Gustina

ca. 0,82 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Nepremazane upojne drvene površine.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta ne smije kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13%, a kod drvenih elemenata ograničeno stabilnih ili nestabilnih dimenzija ne smije prijeći 15%. Capalac Holz-Imprägniergrund primjenjuje samo tamo gdje je potrebna zaštita drveta.
Pridržavati se osnovnih načela konstruktivne zaštite drveta, koja su preduslov za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima (vidjeti i BFS uputu br. 18).

Priprema podloge

Novi drveni elementi:
Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti sastojke koji izbijaju, npr. grudice smole i smolu. Oštre rubove zaobliti.

Staro drvo neobrađeno:
Posivjele, istrošene drvne površine obrusiti do zdrave nosive drvene mase i temeljito očistiti. Oštre rubove zaobliti.

Način primjene

Obrada:
Capalac Holz-Imprägniergrund nanositi uranjanjem ili četkom / kistom.

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
DrvovaniBFS br. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac GrundierWeiß ili
Capalac BaseTop ili
Capalac Venti
Capalac GrundierWeiß ili
Capalac BaseTop ili
Capalac Venti
Capalac Weiß- ili Buntlacke, Capalac BaseTop ili
Capalac Venti

Potrošnja

Ca. 70-100 ml/m2, ovisno o upojnosti.
Najmanja količina nanosa 80-100 ml/m2.
Kako bi se osiguralo zaštitno djelovanje, treba težiti tome da se ove vrijednosti zadrže. 
Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 %relativne vlažnosti zraka otporno na dodir nakon ca. 5 sati. Može se premazivati sa proizvodima koji sadrže otapala najranije nakon 12 sati. Na nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje. Kod drveta sa sastojcima, posebno tropskog drveta, može doći do produljenja sušenja.
Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži propikonazol, butanonoksim. Mogu izazvati alergijske reakcije.
Općenita upozorenja: Sredstva za zaštitu drveta sadrže biocidne aktivne tvari za zaštitu drveta od štetočina životinjsko i/ili biljnog porijekla. Molimo zato da se proizvod primjenjuje samo prema uputi za upotrebu i tamo gdje je potrebna zaštita drveta. Zlouporaba može biti štetna za zdravlje i okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Sredstvo za zaštitu drveta ne primjenjivati za drvo koje dolazi u direktni kontakt sa prehrambenim proizvodima i stočnom hranom. Sredstvom se ne smiju obrađivati košnice, staklenici (unutra) i saune (unutra). Biljke držati postrani, ne smiju se namočiti. Ne koristiti za unutarnje radove. Ne raditi uz otvorenu vatru i izvore svjetla. Kod skladištenja i obrade sredstava za zaštitu drveta pridržavati se zakonskih odredbi o očuvanju čistoće površinskih i podzemnih voda kao i zraka. Skladištiti samo u originalnim spremnicima! Ambalažu nakon upotrebe čvrsto zatvoriti! Proizvod je otrovan za ribe i životinje koje se hrane ribom. Ne smije dospijeti u površinske vode ili kanalizaciju. Ne skladištiti na temperaturama ispod+ 5°C ili preko + 30°C.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove. 
Šifra otpada prema Eurokatalogu otpada i AVV: 030205 ostala zaštitna sredstva koja sadrže opasne tvari.

HOS

A(h); 750 g/l; maks. 750 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

HSM-LV20

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije