Capacryl PU-Vorlack

Vodorazrjedivi, poliuretanski akrilni međupremaz za drvo i grundirane podloge. Izvanredno se brusi. Za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za međupremaze koji zapunjuju i dobro se razlijevaju, na drvenim elementima stabilnih dimenzija, grundiranom metalu, izravnanim i obrušenim površinama kao i na starim premazima koji dobro vežu te lak premazima, prije nanošenja proizvoda Capacryl PU Gloss/Satin ili Capalac PU-Alkyd.

Osobine materijala

 • razrjeđuje se vodom
 • slabog mirisa
 • laka i ugodna obrada
 • velika pokrivna moć
 • brusi se kao alkidni temeljni lak
 • difuzivan
 • dobro zapunjuje
 • poboljšava vezanje kasnijih lak premaza
 • brzo se suši
 • prikladan za dječje igračke prema DIN EN 71-3
 • može se premazivati vodorazrjedivim lakovima na bazi alkidnih i akrilnih smola i lakovima od alikidne smole koji sadrže otapala

Baza materijala

Poliuretanska akrilna disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Bijela:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Nijanse

Bijela

Ostale nijanse se mogu tonirati na ColorExpress (Capamix) uređajima. Kod nanošenja intenzivnih nijansi koje teže pokrivaju poput crvene, narandžaste i žute, preporučujemo temeljni premaz u odgovarajućem tonu žavršnog sloja.

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža u skladištu stabilna 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,45 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
+ + + + +
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirani drveni elementi stabilnih dimenzija, metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%.

Priprema podloge

Drveni elementi:
Drvenu površinu obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a sastojke koji cure, kao npr. smola i grudvice smole, odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i stručnu uputu BFS br. 18)

Željezo, čelik:
Željezo i čelik pripremiti na normirani stepen čistoće SA 2½ (mlazom) ili ST3 (mašinski) prema DIN EN ISO 12 944-4.

Cink, tvrdi PVC:
Abrazivnom spužvom oprati sredstvom za močenje na bazi amonijaka prema BFS br. 5 i 22.

Aluminij (ne eloksirani), bakar:
Čišćenje nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom sa brusnom spužvom prema BFS br. 6.

Stari premazi:
Stari premaz obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenj špricanjem:
Ø Dizne Pritisak špricanja Pritisak zraka Razrjeđenje
Airless 0,011–0,015 inča 200 bara max. 5 %
Airmix/Aircoat 0,011–0,015 inča 120 bara 2,5 bara max. 5 %
Niski tlak 1,8–2,2 mm ca. 0,5 bara 5–15 %
Visoki tlak 2,0–2,5 mm 2–3 bara 5–15 %


Obrada: 
Capacryl PU-Vorlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Prije upotrebe dobro promiješati i po potrebi razrjediti sa najviše 5 - 15% vode. Za nanošenje kistom koristiti Orelmix kist. Kod ručnog premazivanja na većim površinama lak nanijeti valjkom od poliamida (nylon) kratke dlake (teksturiran) i odmah doraditi sa valjkom od pjenastog materijala finih pora ili Orelmix kistom. Veličinu alata prilagoditi veličini površini kako bi se omogućilo nanošenje laka i ravnomjerna dorada površina u jednom potezu (vidjeti i dopunske informacije za obradu PU lak sustava).

Sistem nanošenja

Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
Drvo, drveni materijali unutra obrusiti /očistiti Capacryl Holz-IsoGrund 1) Capacryl
PU-Vorlack 2)
Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
ili Capalac
Aqua PU-Alkyd Gloss/Satin 3)
Drveni elementi stabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund 1)
Željezo, čelik unutra skinuti hrđu /očistiti Capalac AllGrund
vani skinuti hrđu /očistiti 2 x Capalac AllGrund
Cink unutra/vani BFS br. 5 Capacryl Haftprimer
Aluminij/bakar unutra/vani BFS br. 6 Capacryl Haftprimer
Tvrdi PVC unutra/vani BFS br. 22 Capacryl Haftprimer
Nosivi stari premazi unutra/vani obrusiti/nanijeti lužinu Oštećenja pripremiti i grundirati sukladno podlozi
Na drvenim elementima stabilnih dimenzija prema BFS uputi br. 18 potreban je dvostruki međupremaz.
 1. Kod drveta s tvarima koje se tope u vodi i puštaju boju uvijek stavljati Capacryl Holz-IsoGrund. Mjesta odrezanih grana tj. čvorove premazati 2x.
 2. Međupremaz u nijansi koja je ista kao i završni premaz. Kod slabo pokrivnih crvenih, žutih i narandžastih nijansi se na ColorExpress uređaju automatski zamiješa nijansa koja omogućuje bolje prekrivanje završnog premaza. Ta nijansa odstupa od izabrane nijanse u korist pokrivne moći završnog premaza.
 3. Kod boja koje slabo pokrivaju (npr. iz spektra žuta/crvena) ponekad je potrebno dodatno premazivanje.
Uputa: Kod premaza s prahom i premaza na žicama (zavojnice) i drugih kritičnih podloga bezuslovno prethodno ispitati prijanjanje na probnim površinama.

Potrošnja

Ca. 100–130 ml/m2/nanosu. Vrijednosti za potrošnju su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu može se premazivati potpuno suho
nakon sati 1–2 10–12 48
Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i), 130 g/l; maks. 130 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Sastojci prema Savezu njemačkih proizvođača lakova – Smjernica 01: poliuretan /poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, voda, glikoli, ester alkohol, aditivi, konzervans.
Proizvod sadrži Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Techničke informacije

Sigurnosni list

Informacije