Capacryl PU-Gloss

Visokovrijedni poliuretanski akrilni lakovi otporni na ogrebotine i udarce, za vanjske i unutarnje radove.
 • Primjena

  Za visokovrijedne međupremaze i završne lak premaze na grundiranim stabilnim drvenim elementima kao i na grundiranom metalu i tvrdom PVC, za vanjske i unutarnje radove. Bijele nijanse se ne primjenjuju na tijelima i uređajima za grijanje jer je moguća pojava žutila (koristiti Capacryl Heizkörperlack za grijaća tijela).

  Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • slabog mirisa
  • laka i ugodna obrada
  • ne puca kod višeslojnog premazivanja
  • velika otpornost na ogrebotine i udarce
  • sposobnost miješanja - difuzivnost
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
  • mokro otiranje prema DIN EN 13300: Klasa 1 (odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53 778)
  • prikladno za dječje igračke prema normi DIN EN 71-3
  • otpornost na dezinfekcijska sredstva

  Baza materijala

  Poliuretanska akrilna disperzija

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardne nijanse: 
   375 ml, 750 ml, 2,5 l,10 l
   samo u bijeloj boji
  • ColorExpress: 
   350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

  Nijanse

  • Standardna nijansa PU-Gloss: 
   Bijela
  • Standardna nijansa PU-Satin: 
   Bijela; RAL 1023; Ral 3000; RAL 5010; RAL 6002; RAL 7035; RAL 8003; RAL 9005

  Na ColorExpress mašinama (Capamix) mogu se napraviti i brojne posebne nijanse iz 3D ton karte kao i mnoge nijanse iz drugih ton karata. Kod Capacryl PU-Satina na površini premaza može kod tamnijih i intenzivnijih nijansi doći do privremenog otiranja pigmenata, u nekim slučajevima je kod unutarnjih radova potrebno lakiranje s nepropusnim prozirnim lakom Capadur Parkett i SiegelLack.

  Kod primjene slabo pokrivnih tonova kao što su na primjer crvena, narandžasta i žuta, preporučujemo temeljni premaz u odgovarajućem tonu završnog sloja. Za Capalac PU- Satin i Gloss, Capacryl Haftprimer i Capacryl PU-Vorlack sistem je omogućen preko ColorExpress strojeva za nijansiranje.


  Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
  Vezivo: Klasa A
  Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

  Stepen sjaja

  • Capacryl PU-Gloss: 
   Sjajni
  • Capacryl PU-Satin: 
   Svilenkasto mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

  Gustina

  ca. 1,0 - 1,3 g/cm³

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Grundirani stabilni drveni elementi. Grundirani metal i tvrdi PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod stabilnih drvenih elemenata ne smije prijeći 13%.

  Priprema podloge

  Drveni elementi:
  Površine drveta obrusiti u pravcu vlakana, temeljito očistiti i sve sastojke koji izbijaju, kao npr. smolu i kvržice od smole odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i BFS uputu br. 18).

  Željezo, čelik:
  Željezo i čelik prirediti na normirani stupanj čistoće SA 2 ½ (mlazom) ili ST3 (strojno) prema. DIN EN ISO 12944-4.

  Cink, tvrdi PVC:
  Pranje sredstvom na bazi amonijaka sa abrazivnom spužvom prema BFS br. 5 i 22.

  Aluminij, bakar:
  Čišćenje nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom abrazivnom spužvom prema BFS br. 6.

  Stari premazi:
  Stare premaze obrusiti i / ili zalužiti. Nenosive stare premaze odstraniti.

  Način primjene

  Savjeti za nanošenje špricanjem:

  Ø Dizne Pritisak špricanja Pritisak zraka Razrjeđenje
  Airless 0,011–0,015 inča 200 bara max. 5 %
  Airmix/Aircoat 0,011–0,015 inča 120 bara 2,5 bara max. 5 %
  Niski tlak 1,8–2,2 mm ca. 0,5 bara max. 15 %
  Visoki tlak 2,0–2,5 mm 2–3 bara max. 15 %

  Obrada: 
  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin se može nanositi valjkom, četkom ili špricanjem. Prije upotrebe promiješati i po potrebi za međupremaz razrjediti s najviše 5 - 15% vode. Za nanošenje kistom koristiti Orelmix-kistove. Kod ručnog premazivanja na većim površinama lak nanositi valjkom kratke dlake (teksturiran) od poliamida (nylon) i odmah doraditi spužvastim valjkom finih pora ili Orelmix kistom. Veličina alata treba odgovarati veličini površine kako bi se lak nanio u jednom potezu i da se omogući ravnomjerna dorada površina (vidjeti također dopunske informacije za obradu PU sustava lakova).

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drvo, drveni materijal Unutra Obrusiti / očistiti Capacryl Holz-IsoGrund1) Capacryl PU-Vorlack2) Capacryl
  PU-Gloss
  PU-Satin3)
  Stabilni drveni elementi Vani BFS br. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund1)
  Željezo, čelik Unutra Odstraniti hrđu/ očistiti Capalac AllGrund
  Vani Odstraniti hrđu/ očistiti 2 x Capalac AllGrund
  Cink Unutra/vani BFS br. 5 Capacryl Haftprimer
  Aluminij/bakar Unutra/vani BFS br. 6 Capacryl Haftprimer
  Tvrdi PVC Unutra/vani BFS br. 22 Capacryl Haftprimer
  Nosivi stari premazi Unutra/vani Obrusiti/ nanijeti lužinu Oštećena mjesta pripremiti i grundirati prema dotičnoj podlozi Capacryl Haftprimer
  Na stabilnim drvenim elementima prema BFS uputi br. 18 potreban je dvostruki međupremaz.
  1. Kod drveta s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju uvijek primijenjivati Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta od grana tj. čvorove premazati 2x.
  2. Međupremaz u istoj nijansi kao završni premaz. Kod crvenih, žutih i narandžastih nijansi koje slabo pokrivaju ton se miješa automatski na ColorExpress uređaju i omogućuje bolje pokrivanje završnog premaza. Ovaj ton može u ponekim slučajevima oscilirati u odnosu na završni, ali mu osigurava bolju pokrivnost.
  3. Kod nijansi koje slabo pokrivaju (npr. iz žutog/crvenog/narančastog spektra) može eventualno biti potreban još jedan dodatni premaz.

  Savjet: Kod premaza s prahom i premazivanja zavojnica i drugih kritičnih podloga prethodno bezuvjetno ispitati hvatanje za podlogu na probnim površinama.

  Potrošnja

  Ca. 100–120 ml/m2/nanosu.

  Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge. Tačnu potrošnju utvrditi samo prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
  Min. 8 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: otporno na prašinu može se premazivati potpuno suho
  nach Stunden 1–2 10–12 48
  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe vodom.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži benzizatiozolinom, mezotiazilinon. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(d), 130 g/l; maks. < 110 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-LW01

  Deklaracija sadržaja

  Sastojci prema VdL smjernici 01: Poliuretansko-akrilna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, mineralna punila, voda, glikoli, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metilbenzisotiazolinon)

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba