• facebook
Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki | Capacryl Heizkorper-Lack

Capacryl Heizkorper-Lack

Vodorazrjedivi, sjajni akrilni lak za grijaća tijela na toplu vodu.

Primjena

Za visokovrijedne sjajne lak premaze na tijelima za grijanje toplom vodom.

Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • slabi miris
  • otpornost na vrućinu do 125 °C
  • velika otpornost na žutilo na postrojenjima za grijanje toplom vodom pri temperaturama < 60 °C
  • elastičan
  • velika pokrivna moć na površinama i rubovima
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
  • brzo se suši

Baza materijala

Akrilna disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

750 ml, 2,5 l

Nijanse

Bijela.

Lak premaze u bojama na tijelima za grijanje toplom vodom izvesti sa Capacryl Haus-Lack 2000 (ne upotrebljavati bijele nijanse – opasnost od žutila!).

Stepen sjaja

Sjajni

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža u skladištu stabilna 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,2 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
+ + +
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirane ili lakirane cijevi i tijela za grijanje toplom vodom. Podloga mora biti čista, suha i bez tvari koje razdvajaju.

Priprema podloge

Nepremazana grijaća tijela:
Metalnu površinu temeljito očistiti, zahrđale površine pripremiti na normirani stupanj čistoće SA 2½ (mlazom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12 944-4.

Tvornički premazana grijaća tijela:
Obrusiti i očistiti.

Grijaća tijela s nosivim starim premazima: 
Stari premaz obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Napomene za nanošenje špricanjem:

Ø Dizne Pritisak špricanja Pritisak zraka Razrjeđenje
Airless 0,011–0,015 inča 200 bara max. 5 %
Airmix/Aircode 0,011 inča 120 bara 2,5 bara Tvor. viskozitet
Finecoat 1,8–2,2 mm ca. 0,5 bara max. 5 %
Visoki pritisak 2,0–2,5 mm 5,0 bara max. 5 %

Sistem nanošenja

Podloga Primjena Priprema podloge Grundiranje Međupremaz Završni premaz
nepremazana grijaća tijela i cijevi unutra skinuti hrđu / očistit Capalac AllGrund Capacryl
Heizkörper-Lack1)
Capacryl
Heizkörper-Lack1)
tvornički premazana grijaća tijela unutra skinuti hrđu / očistit Disbon 481
EP-Uniprimer
grijaća tijela s nosivim starim premazima unutra skinuti hrđu / očistit2) Capacryl
Heizkörper-Lack
1) Nijanse boja izvesti sa proizvodom Capacryl Haus-Lack 2000.
2) Oštećenja na starim premazima prethodno obraditi ovisno o podlozi i grundirati.

Obrada:
Capacryl Heizkörper-Lack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Prije upotrebe dobro promiješati i po potrebi razrjediti sa najviše 5% vode.

Potrošnja

Ca. 100–130 ml/m2/nanosu. Vrijednosti za potrošnju su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Tačnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 8 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu može se premazivati potpuno suho
nakon sati 1–2 10–12 48

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Kod nanošenja prskanjem koristiti kombi filter A2/P2. Kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Za vrijeme obrade i sušenja osigurati temeljno
prozračivanje. Izbjegavati jelo, piće i pušenje tokom upotrebe boje. Ako dođe u dodir s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i): 140 g/l; maks. 110 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LW01

Deklaracija sadržaja

Sastojci prema Savezu njemačkih proizvođača lakova – Smjernica 01: polivinilacetatna smola, titan dioksid, silikati, voda, glikoli, glikoleter, aditivi, konzervansi. Proizvod sadrži Metilizothiazolinon, Benzizotiazolinon.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba