caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/158472/050878_Capatherm_stahl_ueberzugslack_lm-0_SI.png

CapaTherm Stahl Uberzuglaslack LM

Svilenkasto-mat, specijalni pokrivni lak s krutim tvarima, velike otpornosti na starenje, postojanosti sjaja i neosjetljivosti na svjetlo.

Primjena

CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM specijalni pokrivni lak s krutim tvarima koji se primjenjuje kao završni premaz za CAPATHERM® sustav za zaštitu čelika od požara LM za vanjske i unutarnje radove na prethodno premazanim čeličnim konstrukcijama.

Baza materijala

Kombinacija specijalne smole, sadrži otapala

Pakovanje/veličina pakovanja

1 l, 5 l i 20 l

Nijanse

Bijela, pastelne nijanse, RAL nijanse

Skladištenje

Čuvati dobro zatvoreno u originalnoj ambalaži na dobro prozračenom, suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Neotvoreno u originalnom pakiranju pri min. 5 °C do max. 30 °C, min 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,3 kg/l različito, ovisno o nijansi

Viskozitet

Pripremljeno za obradu

Način primjene

Kistom, valjkom, špricanjem (vidjeti uputu Preporuke za Airless obradu CAPATHERM®
sustava za zaštitu čelika od požara).
Visoktlačno nanošenje:
Dizna: 1,5–1,8 mm,
Pritisak: 3–4 bara,
Razrjeđivanje: ca. 5 –10%.

Razrjeđivanje

Kod nanošenja kistom i valjkom: bez razrjeđivanja
Špricanje: max. 10 tež. % CAPATHERM® Stahl-Verdünnung 01.

Debljina sloja

unutra: 1 x 120 g/m2
vani: 2 x 120 g/m2

Potrošnja

ca. 120 –150 g/m2 po radnom koraku

Uslovi pri nanošenju

Prije upotrebe temeljno promiješati! Nanositi kistom, valjkom, airless špricanjem. Razrjeđivanje obično nije potrebno. Kod nanošenja valjkom se postižu manje debljine sloja.
Općenito: DIN EN ISO 12944 posebno dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230/dio 4

Vrijeme sušenja

Suho na prašinu nakon ca. 4 sata, otporno na hvatanje nakon ca. 8 sati, potpuno suho nakon ca. 24 sata. Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od + 20 °C i relatvnu vlažnost zraka od 65%.
CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM se smije nanositi najranije 48-72 sata nakon nanošenja zadnjeg sloja za zaštitu od požara.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe sa CAPATHERM® Stahl-Verdünnung 01.

Nanošenje Airless-om

Ugao: 25°– 65°,
Dizna: 0,013 – 0,021 inča,
Pritisak: 160 bara,
Razrjeđivanje: nerazrijeđeno

Napomena

CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM se nanosi u jednom prolazu (etapi rada). Količina nanosa ne smije biti manja od 120 g/m2. Kod izvođenja radova pridržavati se općih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu). Osigurati dobro prozračivanje. Nakon što se potpuno osuši je CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM bez mirisa i ne sadrži nikakve otrovne sastojke. CAPATHERM® Stahl Überzugslack LM je samogasivi zaštitni lak. Primjena drugih zaštitnih lakova ili nepridržavanje propisanih količina nanošenja nije dopuštena, jer to može utjecati na zaštitno djelovanje protiv požara. Toplinsko opterećenje gotovog premaza preko 80 0C može može dovesti do smetnji na površini.
Tamne lak pokrivne nijanse koji su izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti, mogu izazvati reakciju zaštitnog sloja te ih je stoha potrebno odrediti u dogovoru s proizvođačem.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Zapaljivo. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ostaci hemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i), 500 g/l: maks. 450 g/l

Bliži podaci

Šifra otpada; 55 502 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 11
Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu
ADR/RID Nije roba klase 3.
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije