• facebook
Proizvodi | Capatherm protupožarna z... | Grundiranje | CapaTherm Stahl Phosphat...

CapaTherm Stahl Phosphatgrund 2K LM

Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz bez olova i aromata, za grundiranje i zaštitu od hrđe.

  Opis

  Dvokomponentni epoksidni temeljni premaz bez olova i aromata, za grundiranje i zaštitu od hrđe koje sadrži otapala, brzo se suši i ima debeli sloj, sa cinkovim fosfatom kao aktivnim pigmentom. Odlično veže na pocinčanim ili cinkovim prahom pripremljenim čeličnim podlogama.

  Primjena

  Primjenjuje se kao temeljni premaz za zaštitu od hrđe i bolje prijanjanje na željeznim i čeličnim podlogama, posebno na vruće pocinčanim elementima kao i čeličnim površinama pripremljenim bojom sa cinkovim prahom (jedno ili dvokomponentnom) koje se kasnije premazuju sa CAPATHERM® Dämmschichtbildner außen LM i CAPATHERM® Dämmschichtbildner innen LM.

  Osobine materijala

  • tvori debeli sloj
  • bez olova i aromata
  • brzo se suši
  • aktivni pigment je cinkov fosfat

  Baza materijala

  Specijalno modificirana epoksidna smola.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  komponenta A: u pakiranju od 22,5 i 4,5 kg
  komponenta B: u pakiranju od 2,5 i 0,5 kg

  Nijanse

  Hellgrau.
  Nijansiranje nije dozvoljeno.

  Skladištenje

  Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

  Gustina

  1,65 kg/l

  Temperaturna otpornost suhog sloja

  Temperatura paljenja: Komponenta A: 23 °C, Komponenta B: 25°C

  Udio čvrste tvari

  64%

  Debljina suhog filma

  60 - 80 µm

  Viskozitet

  Pojedina komponenta pripremljena za obradu.

  Vrijeme ugradnje pri 20 °C

  pri 10 °C: ca. 12 sati, pri 20 °C: ca. 8 sati, pri 30 °C: ca. 5 sati.

  Priprema podloge

  Podloga mora biti suha, čista, odmaštena, otprašena, nosiva. Skidanje hrđe sačmarenjem Sa 2½, sa manje opterećenih površina hrđa se može odstraniti i ručno St 3. Posebno prikladno za vruće pocinčane elemente kao i čelične površine prethodno obrađene bojama (jedno ili dvokomponentnim) koje sadrže cinkovu prašinu. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%.

  Priprema materijala

  Prije upotrebe temeljno promiješati! Komponentu A i komponentu B u zadanom omjeru temeljito pomiješati. Pripremiti samo onoliko materijala koliko se može potrošiti unutar vremena za upotrebu. Obrada kistom (umjereno razljevaje), valjkom (mogući tanji slojevi) ili Airlessom (pritisak 160 – 200 bara, promjer mlaznice 0,38 – 0,48 mm). Boju nanositi lagano i u jednom potezu i bez pritiska poravnati. Dodavanje razrjeđivača obično nije potrebno. CAPATHERM® Stahl Phosphatgrund 2 K LM se nanosi u jednom ili dva prolaza (radne etape).

  Omjer miješanja

  90 tež. dijelova komp. A
  10 tež. dijelova komp. B

  Način primjene

  Kistom, valjkom, špricanjem, Airlessom. 
  Obratiti oažnju na DIN EN ISO 12944 posebno dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230 / dio 4.
  Prije upotrebe temeljno promiješati! Nanositi kistom ili valjkom, a zbog kratkog vremena sušenja najbolje je nanositi špricanjem. Kod Airless nanošenja mlaznioca 0,35 mm i pritisak 150 bara.
  Kod nanošenja valjkom se postižu manje debljine sloja.

  Razrjeđivanje

  Kod nanošenja kistom i valjkom ca. 5 % CAPATHERM® Stahl Verdünnung 01.
  Zračno špricanje ca. 10 % CAPATHERM® Stahl Verdünnung 01.
  Airlesss nanošenje - nerazrjeđeno.

  Debljina sloja

  Nanešena količina u jednom prolazu (etapi rada) ne smije biti manja od 150 g/m2.

  Sistem nanošenja

  Ovisno o opterećenju potrebno je nanijeti jedan do dva temeljna premaza.

  Potrošnja

  150 – 200 g/m²

  Uslovi pri nanošenju

  Ne smije se raditi na temperaturi ispod +5 °C, ne iznad max. +50 °C a relativna vlaga zraka ne smije biti veća od 80%.

  Vrijeme čekanja

  Između temeljnog, među i završnog premaza: 1-3 dana, ovisno o temperaturi i uvjetima sušenja, maks. 6 mjeseci.

  Vrijeme sušenja

  Suho po površini nakon ca. 30 minuta, otporno na dodir nakon ca. 120 minuta, može se obrađivati nakon 24 sata. Navedene vrijednosti odnose se na temperaturu od + 20 °C i relatvnu vlažnost zraka od 65 %.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Zapaljivo. Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom. Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na hladnom, dobro prozračenom mjestu mjestu, u originalnom spremniku. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(j), 500 g/l; maks. 380 g/l

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 55 502 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 11
  Klasa ugroženosti voda: Komponenta A: 2, zagađuje vodu. Komponenta B: 3, snažno zagađuje vodu.
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehnička informacija

 • Tehnička informacija