caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/141305/046928_Capatect_haftmoertel_fein_25kg_HR.png

Capatect Haftmörtel fein

Mineralni gotovi suhi malter za lijepljenje Capatect MF-, LS- fasadnih ploča i izradu armirnog sloja u Capatect Minera-Line sustavu

Primjena

Capatect Haftmörtel grob je mineralni vapneno/cementni malter za lijepljenje i armiranje za Capatect MF, LS izo-sustave. Ispitan prema ETAG 004.

Osobine materijala

  • jako dobro se obrađuje
  • obrađuje se ručno i strojno
  • nije zapaljiv
  • mineralno vezivo
  • poboljšan umjetnom smolom
  • velika propusnost vodenih para
  • otpornost na atmosferilije, vodoodbojnost
  • ispitan prema ÖNORM B6121

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg vreća

Nijanse

Siva

Skladištenje

Uskladištivost min. 12 mjeseci, na suhom, od vlage zaštićenom mjestu, kao cement.

Gustina

1360 kg/m³

Veličina zrna

1,2 mm

Difuzijski otpor µ (H2O)

μ <= 50

Čvrstoća prijanjanja

>= 0,08 N/mm2

Koeficijent apsorpcije vode

<= 0,5 kg/m³

Konzistencija

prah

Prikladne podloge

Neomalterisani zidovi i zidovi malterisani mineralnim žbukama. Organski premazi se moraju odstraniti. Nosivi, mineralni premazi se moraju ohrapaviti kako bi se poboljšalo prijanjanje.

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, nosiva, bez tvari koje razgrađuju i čestica koje otpadaju. Oštećene mineralne premaze ili strukturne žbuke koje se ljušte se moraju odstraniti u najvećoj mjeri. Šupljine u žbuci se moraju otući i po površini obilno omalterisati prikladnim materijalom. Mineralne površine koje se osipaju ili brašnaju se moraju najtemeljitije očistiti do tvrde tvari i grundirati sa Primalon Tiefgrund TF.

Priprema materijala

U kantu staviti ca. 6 litara vode uz temeljito miješanje prikladnom mješalicom (maks. 400 okr/min) i dodavati cjelokupni sadržaj pakiranja Capatect Top-Fix-Kleber ljepila. Miješati dok ne nastane masa bez grudica, najmanje 5 minuta. Ostaviti da zrije ca. 10 minuta i još jednom kratko promiješati. 
Za zamješavanje se mogu koristiti i prikladne protočne mješalice.

Način primjene

Općenito vrijede upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju. Također, prilikom nanošenja, poštivati osim pravila struke i smjernica za obradu, Capatect Upute za obradu za povezane sustave za toplinsku izolaciju i pribor.

Sistem nanošenja

Lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča: Capatect Haftmörtel fein tačkasto (po rubu uokolo ca. 6 cm široke trake, po sredini ploče 3 grude veličine dlana), ili cijelom površinom, nanijeti na poleđinu izolacijske ploče. Moguće je i strojno nanošenje skladno smjernicama za obradu. Količinu nanešenog ljepila treba prema odstupanjima podloge prilagoditi da se ostvari kontaktna površina od najmanje 40%. Neravnine do +/- 1 cm se mogu izravnati ljepilom. Kod izolacijskih ploča od mineralne vune prije nanošenja gore opisanim točkastim načinom mora se masa za lijepljenje prethodno tanko razvući pod pritiskom. 
Lijepljenje Capatect LS-fasadnih izolacijskih ploča: Lijepljenje Capatect LS-fasadnih izolacijskih ploča se obavlja po cijeloj površini. Pri tomu se ljepilo u pravilu nanosi na podlogu i razvlači nazubljenim gleterom od 10 mm. Premazana strana izolacijske ploče dolazi na zid. Lijepljenjem po cijeloj površini se potrošnja može povećati ovisno o svojstvu i stanju podloge. Izolacijske ploče zalijepiti stisnute odozdo prema gore i dobro pritisnuti. U spojeve između ploča ne nanositi masu za ljepljenje. Paziti da se ploče polažu pravilno po visini i drže pravac.
Nanošenje izravnavajućeg sloja: Postojeća odstupanja i pomake izolacijskih ploča se moraju izravnati slojem morta Capatect Haftmörtel fein. Nanošenje armirne donje žbuke: Nakon nanošenja zaštite rubova na prozorskim otvorima i rubovima, kao i dijagonalnog armiranja na kutovima fasadnih otvora se Capatect Haftmörtel fein razvlači u širini otprilike kao širina trake pletiva, a eventualni pomaci na spojevima izo-ploča se izravnavaju. Capatect staklenu mrežicu utisnuti s preklapanjem od najmanje 10 cm i poslije toga mokro na mokro još jednom lopaticom obraditi sa Capatect Haftmörtel fein, tako da mrežica bude pokrivena po cijeloj površini. Nominalna debljina sloja iznosi 5 mm, pri čemu je Capatect staklena mrežica utisnuta u vanjsku trećinu.

Potrošnja

Lijepljenje: ca. 6 kg/m³
Armiranje: Nominalna debljina sloja 5 mm: ca. 7,5 kg/m2
Navedene potrošnje temelje se na iskustvu i nisu obvezujuće. Stvarna potrošnja ovisi o mnogim čimbenicima, a točnu potrošnju moguće je odrediti izradom probne površine.

Uslovi pri nanošenju

Nanošenje pri temperaturama ispod + 5°C (temperatura građevine, materijala, zraka) kao i po jakom suncu, po kiši bez zaštite, po magli odnosno rosi nije dopušteno. Ti uvjeti se moraju održati najmanje 2 dana nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % relativne vlažnosti najmanje 2-3 dana. Pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kako bi se izbjeglo djelovanje kiše tijekom faze sušenja, po potrebi prekriti ceradama. U slučaju jakog vjetra ili sunca, preporučamo fasadu prekriti radi zaštite.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Sadrži cement. Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Izbjegavati udisanje prašine. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skladištiti na suhom mjestu.
Sadržaj kroma nizak prema RL 2003/53/EG. Rok trajanja uz dodatak sredstva protiv starenja min. 12 mjeseci od datuma proizvodnje (vidjeti broj šarže).

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Ostali podaci

Šifra otpada; 31 409 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 17 09 03
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije