• facebook

Rječnik

Deskriptivni model

Deskriptivni model

REACH odredba zahtijeva specifikaciju identificirane namjene tvari u sigurnosnim izvještajima. Zbog toga je razvijen deskriptivni model koji bi trebao pojednostaviti taj zadatak. Deskriptivni model se sastoji od 5 zasebnih deskriptora:

  • SU: Sector of use (Područje primjene, industrija)
  • PC: Chemical Product category (Kategorija hemijskog proizvoda)
  • PROC: Process category (Kategorija procesa)
  • ERC: Environmental release class (Kategorija emisije u okoliš)
  • AC: Article category (Kategorija člana)

EPS

EPS

(ekspandirani polistiren; engl. expanded polystyrene) EPS je jedna od glavne tri komponente fasadnog sistema za toplotnu izolaciju. Druge dvije čine armirni i završni sloj.

Prošireni Sigurnosno-tehnički list

Prošireni Sigurnosno-tehnički list

Sigurnosno-tehnički list koji ima priloženo jedan ili više scenarija izloženosti.

Proizvod

Proizvod

Predmet specifičnog oblika, površine i dizajna nastalog u proizvodnji. (npr. PS-ploče) (Članak 3, Br. 3)

Scenarij izloženosti

Scenarij izloženosti

Scenarij izloženosti treba obuhvatiti cijeli životni ciklus proizvoda to jest vlastite potrebe, korištenje od strane kupaca kao i upotrebu krajnjih potrošača, uključujući i završno recikliranje ili odlaganje. Scenarij izloženosti kao i Sigurnosno-tehnički list način su komuniciranja informacija prema kupcima.

Smjesa

Smjesa

Označava smjesu ili otopinu koja se sastoji od dvije ili više tvari. (Na primjer, boje i lakovi)

Proizvođač

Proizvođač

fizička ili pravna osoba sa sjedištem u državi u kojoj proizvodi određenu tvar. (Prema članku 3, Br. 9). Prema REACH-u "proizvođači" su samo oni koji proizvode bazne tvari. Proizvođač daljnjih pripravaka od tih tvari u tom smislu samo je daljnji korisnik.

Uvoznik

Uvoznik

fizička ili pravna osoba sa sjedištem u državi, odgovorna za uvoz tvari, pripravaka ili smjesa. (Članak 3, Br. 11)

Lista kandidata

Lista kandidata

SVHC (engl. Substances of very high concern= tvari iz kategorije vrlo visokog rizika) prikupljaju se na takozvanoj listi kandidata. Na taj način identificiraju se sve opasne tvari i ukoliko je potrebno zakonski regulišu, kako zbog svojih karakteristika ne bi uzrokovale dugoročnu i nepopravljivu štetu za okoliš i zdravlje ljudi.

Daljnji korisnik (Downstream User)

Daljnji korisnik (Downstream User)

fizička ili pravna osoba koja koristi tvar kao takvu ili u smjesi u okvirima svoje komercijalne/industrijske aktivnosti. Trgovac (distributer) ili potrošač nisu daljnji korisnici.

PBT-svojstva

PBT-svojstva

PBT- tvari su postojane, bioakumulativne i otrovne tvari. Postojane tvari dugo ostaju u okolišu. Bioakumulativne tvari akumuliraju se u biološkom materijalu. Otrovne tvari su tvari koje u određenim koncentracijama imaju štetne posljedice za zdravlje.

Tvar

Tvar

hemijski element i njegov spoj u prirodnom stanju ili dobijen proizvodnim procesom (npr. Formaldehid) (Članak 1, Br. 3)

SVHC-tvari

SVHC-tvari

SVHC-tvari (tvari iz kategorije vrlo visokog rizika; engl. Substances of very high concern) su kancerogene, mutagene ili reproduktivne (Kategorija 1+2), perzistentne, bioakumulativne ili toksične tvari. Dalje, to su tvari koje "prema znanstvenim saznanjima mogu imati ozbiljne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi".

UseReports (UseR)

UseReports (UseR)

Kategorizovane informacije o načinu primjene građevinskih hemikalija dostupne su u obliku standardizovanog formata - takozvanog Use Reports (UseR).

Pripravci

Pripravci

Mješavine, smjese ili otopine koje se sastoje od dvije ili više tvari. (Članak 3, Br. 2)