• facebook

REACH - propisom uređeno tržište

Od 1. juna 2007. godine na snazi je nova odredba vezana za hemijske proizvode u EU:

REACH (Registrierung, Evaluierung, und Autorisierung von Chemikalien, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) - Uredba o registraciji, evaluaciji i autorizaciji hemijskih proizvoda. Ovo je dosad najveći zakonodavni proces u EU uz pomoć kojeg je usklađen postojeći zakon o hemikalijama. Glavno načelo ove uredbe je "bez podataka, bez tržišta", odnosno, na tržište se smiju plasirati samo one hemijske tvari koje su registrovane. REACH se temelji na odgovornosti industrije i odnosi se na sve hemijske tvari. Odgovornost industrije ujedno podrazumijeva da proizvođači i uvoznici preuzimaju odgovornost za sigurnost hemikalija koje plasiraju na tržište. Potrebno je osigurati da svi predviđeni načini primjene proizvoda budu sigurni i ne predstavljaju neposrednu opasnost za zdravlje zaposlenika, izvođača, investitora, kao i okoliša.

Zašto je REACH nužan?

Zašto je REACH nužan?

Do 1981. godine, zemlje Europske Unije nisu imale uređenu kontrolu hemikalija. Sve hemikalije koje su se do tada plasirale na tržište, smatrale su se takozvanim "postojećim tvarima". Tek od 1982. godine zahtijevalo se da se nove tvari prije puštanja na tržište ispitaju te da se za njih napravi popratna dokumentacija. REACH uredbom u budućnosti će na raspolaganju biti dovoljno informacija o uticaju većine postojećih tvari na tržištu na zdravlje ljudi i okoliš.

Koji su ciljevi REACH-a?

Koji su ciljevi REACH-a?

Glavni cilj REACH-a je unaprijediti zaštitu i sigurnost zdravlja ljudi i okoliša od rizika koji bi eventualno mogle uzrokovati hemijske tvari. Time bi evropska hemijska industrija ostala konkurentna, očuvana i dodatno ojačala. Sve hemijske tvari koje se stavljaju na tržište EU potrebno je registrovati. Za već postojeće tvari na tržištu moguće je tražiti ponovnu registraciju nakon isteka razdoblja od 11 godina. Nove tvari se bez prijave smiju uvoziti u količini od 1 tone godišnje, bilo da se radi o tvarima proizvedenim u zemljama EU ili uvezenim u EU. To se ne odnosi samo na hemijske tvari već i na smjese tvari (prethodne pripravke) i proizvode. DAW takođe kao učesnik u proizvodnji i izvozu hemijskih tvari ima obveze usklađivanja svojih materijala sa REACH propisom, što pred nas u nadolazećim godinama stavlja velik posao i dužnost, posebno: 

 • ispitivanje sigurnosti primjene tvari iz naših proizvoda
 • po potrebi izradu mjera u skladu sa upravljanjem rizikom u skladu s izmjerenim vrijednostima
 • komunikaciju mjera upravljanja rizikom te prenošenje uputa o sigurnom korištenju naših proizvoda na naše kupce

Za tvari iz kategorije vrlo visokog rizika (SVHC-Substances of Very High Concern) postoje posebni certifikati, kako bi se u potpunosti izbjegla mogućnost ozbiljnih ili nepovratnih učinaka na ljude ili okoliš. Certifikat se izdaje samo ukoliko podnositelj zahtjeva može dokazati da se kroz pravilnu uporabu takvih tvari u potpunosti izbjegava mogući rizik. U takve tvari spadaju: 

 • Kancerogene, mutagene ili (CMR-tvari)
 • Tvari koje nisu predmet prirodnog propadanja, bio-akumulativne i općenito toksične tvari (PBT i vPvB-tvari)
 • Tvari koje djeluju kao hormoni (endokrini disruptori)

Europska agencija za hemikalije (ECHA), sa sjedištem u Helsinkiju, redovno objavljuje popis takozvanih SVHC-tvari na svojoj web stranici. Ta lista poznata je još pod nazivom "lista kandidata".

U članku 33, propisa REACH, regulirana je obveza obavještavanja potrošača, koja se odnosi na sve tvari koje se nalaze na listi kandidata i imaju vrijednost veću od 0,1% po masi. Za pripremu se i dalje koristi dobro poznati komunikacijski materijal u obliku Sigurnosno-tehničkog lista. Potrošač mora na raspolaganju imati informacije o sigurnom korištenju proizvoda, kao i ime dotične tvari koje mu moraju biti dostupne u roku od 45 dana od zahtjeva, bez dodatne naknade.

Koji su ciljevi DAW-a?

Koji su ciljevi DAW-a?

DAW podržava ciljeve REACH-a te aktivno radi na njihovom provođenju. Cilj nam je da REACH nema negativan uticaj na svojstva i pripravak proizvoda, kako bi i u budućnosti našim potrošačima osigurali uobičajenu kvalitetu. Svi proizvodi koje plasiramo i u budućnosti će naravno biti u skladu sa svim zakonskim odredbama. Trenutno za naše potrošače ne postoje posebne akcije u vezi naših proizvoda koje bi se odnosile na REACH odredbu.

Koji je trenutni status provedbe?

Koji je trenutni status provedbe?

DAW se u saradnji sa svojim dobavljačima pobrinuo da su sve tvari koje se koriste u proizvodnji naših proizvoda, prethodno registrirane. Nadalje, u implementaciji REACH-a svakako pomaže i novi računarski alat EDV-Tool. Svi naši proizvodi će i u budućnosti biti dostupni u dobro prepoznatljivoj kvaliteti te u skladu sa zakonskim odredbama.

Šta je sljedeće?

Šta je sljedeće?

Trenutno svi proizvođači i uvoznici tvari koje žele registrirati moraju prikupiti odgovarajuću dokumentaciju. Predregistracijski period završilo je 01. decembra 2008. godine. Prilikom registracije obuhvaćena je sva moguća upotreba tvari u njenom životnom ciklusu, kao i scenariji izloženosti iz koje proizlaze odgovarajuće mjere za upravljanje rizicima. Nakon registracije, tvari se smiju koristiti samo u skladu sa registrovanom namjenom. Ukoliko daljnji korisnik (Downstream User) ustanovi da njegova upotreba nije obuhvaćena registracijom, može od proizvođača/ uvoznika zatražiti naknadnu registraciju ili je čak i pokrenuti sam. Kako bi se pojednostavila komunikacija unutar dostavnog procesa, razvijen je takozvani opisni model. Ovaj sistem sastoji se od sljedećih pet elemenata (opisa):

 • Područje primjene, industrija (SU, sector of use)
 • Kategorija proizvoda (PC, product category)
 • Kategorija procesa (PROC, process category)
 • Kategorija člana (AC, article category)
 • Kategorija emisije u okoliš (ERC, environmental release category)

Kategorizirane informacije o načinu primjene građevinskih hemikalija dostupne su u obliku standardiziranog formata - takozvanog Use Reports (UseR). DAW koristi model deskripcije kakav koristi i Use Reports Udruženje njemačkih proizvođača građevinske hemije i Udruženje njemačkih proizvođača lak i grafičkih boja. DAW je uz pomoć deskriptivnog sistema i Use Reports-a napravio prvo mapiranje proizvoda na tržištu, kako bi za vrijeme dok se proces registracije još u potpunosti nije završio, na raspolaganju imao informacije potrebne za sigurnu primjenu proizvoda.

Kada će Sigurnosno-tehnički listovi biti usklađeni sa REACH-om?

Kada će Sigurnosno-tehnički listovi biti usklađeni sa REACH-om?

Propisi o "novom" izgledu Sigurnosno-tehničkih listova nalaze se u članku 31 vezanom uz dodatak II (Vodič za izradu sigurnosno-tehničkih listova) REACH propisa. Osim toga sastavljene su smjernice za pripremu proširene verzije Sigurnosno-tehničkih listova prema REACH-u. Ne postoje prelazne odredbe za provedbu novih zahtjeva u Sigurnosno-tehničkim listovima. Nakon uspješne registracije dodatne informacije uvrštavaju se u Sigurnosno-tehnički list (kao što je npr. registarski broj); prema potrebi pripremiti će se i "prošireni Sigurnosno-tehnički list", koji će biti priložen u slučaju odgovarajućeg scenarija izloženosti. Naši Sigurnosno-tehnički listovi ažuriraju se trenutno kada od dobavljača dobijemo odgovarajuće relevantne informacije.

Jesu li svi DAW-ovi proizvodi registrovani?

Jesu li svi DAW-ovi proizvodi registrovani?

DAW je prema REACH propisu daljnji korisnik (fizička ili pravna osoba koja u sklopu svoje tržišne ili industrijske djelatnosti koristi materijal kakav je ili u smjesi tvari). DAW-ovi proizvodi najčešće su smjese od više tvari. Za ovakve smjese ne postoji zahtjev za registraciju već samo za njene pojedinačne komponente (tvari). DAW-ov cilj je da sve tvari koje koristimo u izradi naših proizvoda budu registrovane od strane dobavljača odnosno proizvođača i uvoznika. Takođe uzimamo u obzir da se pri registraciji navedu sve, nama poznate, primjene tvari koja se registruju.

Sadrže li DAW-ovi proizvodi posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)?

Sadrže li DAW-ovi proizvodi posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC)?

ECHA svakih 6 mjeseci objavljuje ažuriran popis liste kandidata sa svim relevantnim tvarima (Prilog XIV "Popis tvari koje podliježu odobrenju") echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp DAW-ov popis korištenih tvari redovno se kontrolira i uspoređuje sa aktuelnom listom kao i
Aneksom XVII (Restrikcija proizvodnje, prodaje i upotrebe posebno opasnih tvari, pripravaka i proizvoda). Tvari koje su trenutno objavljene na popisu kandidata (Prilog XVI) i u Aneksu XVII REACH odredbe ne koriste se pri proizvodnji DAW-ovih proizvoda ili u proizvodima naših distributera, a da je njihova koncentracija prema našem saznanju veća od >0,1%.

REACH i GHS-/CLP propisi

REACH i GHS-/CLP propisi

EG propis 1272/2008 koja je stupio na snagu 20. januara 2009. godine o razvrstavanju, označavanju i pakovanju tvari i smjesa (GHS-/CLP odredba) zamjenjuje dosadašnji Dio XI REACH propisa te su u skladu s tim izmjenjene i dopunjene sve smjernice REACH propisa. GHS/CLP propis provodi Globalno harmonizirani sistem (GHS) pri Ujedinjenim narodima u skladu sa zakonodavstvom EU.

REACH poboljšava bazu podataka za provedbu GHS/CLP propisa jer zahtjeva da se za registraciju tvari dostave i podaci o razvrstavanju i označavanju. Te informacije se pohranjuju u adresar za razvrstavanje i označavanje čime se postiže aktuelnost, transparentnost i kvaliteta klasifikacije. Ukoliko tvar odgovara zakonski definisanim opasnim tvarima ili smjesi tvari, ona se procijenjuje u skladu sa klasifikacijom i oznakama.